Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm chống Mỹ cứu nước (1954-1975)

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Nguyên nhân thắng lợi(1954-1975)

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chhống mỹ, cứu nước là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố tạo nên:

- Cuộc kháng chiến của ta vì chính nghĩa vầ có sự lãnh đạo đúng đắn, sang tạo của đảng- người đại bieeur trung thành cho những lợi ích sống còn của dân tộc.

- Quân daan cả nước với tinh thần yêu nướ, bất khuất, chịu đựng mọi hy sinh, gian khổ, chiến đấu cho độc lập, tự do của tổ quốc, đặc biệt là sự đấu tranh quyết liệt một mất một còn của đồng chí, đồng bào miền nam “thành đồng của tổ quốc”.

- Công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc, giành được nhiều thắng lợi làm cho miền bắc giữ vững được vai trò căn cứ địa của cả nước, hậu phương lớn đối với cách mạng miền nam, chi viện có hiệu quả cho quân dân miền nam trực iếp đánh bại giặc mỹ và tay sai, đồng thời đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc mỹ chống miền bắc xã hội chủ nghĩa.

- Sự đoàn kết, chiến đấu của nhân dân 3 nước việt nam, lào, campuchia và sự giúp đỡ, ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ trên thế giới, trong đó có cả nhân dân tiến bộ mỹ.

- Đế quốc mỹ tiến tranh toàn dân, xây dựng và phát triển lý luận chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân việt nam.

Bốn là, chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong chỉ đạo chiến lược chiến tranh cách mang và nghệ thuật tạo và nắm thời cơ giành thắng lợi quyết định.

+ Năm là, phải luôn chú trọng xây dựng đảng trong mọi hoàn cảnh, nâng cao sức chiến đấu và phát huy hiệu lực lãnh đạo của đảng.

hành cuộc chiến tranh xâm lược, phi nghĩa nên không được sự đồng tình của nhân dân mỹ và nhân dân thế giới, không phát huy được sức mạnh vật chất và công nghệ của chúng.

Bài học kinh nghiệm

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước đã để lại nhiều bai học có giá trị lý luận và thực tiễn:

+ Một là, phải xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sang tạo, phù hợp với đăc điểm cách mạng việt nam.

+ Hai là, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

+ Ba là, vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt phương pháp đấu tranh cách mạng, phương thức tiến hành đấu tranh toàn dân và nghệ thuật quân sự chiến
ST
 

×
Quay lại
Top