[Lyrics] Orinoco Flow (Sail Away) - Enya

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Let me sail, let me sail, let the orinoco flow,
Let me reach, let me beach, on the shores of Tripoli.
Let me sail, let me sail, let me crash upon your shore,
Let me reach, let me beach, far beyond the Yellow sea.

(Bridge)

Sail Away, Sail Away, Sail Away
Sail Away, Sail Away, Sail Away
Sail Away, Sail Away, Sail Away
Sail Away, Sail Away, Sail Away

From Bissau, to Palau - in the shade of Avalon,
From Fiji, to Tiree and the Isles of Ebony,
From Peru, to Cebu, feel the power of Babylon,
From Bali, to Cali - far beneath the Coral sea.

(Bridge)

Turn it up, turn it up, turn it up, bye, adieu. ohh...
Turn it up, turn it up, turn it up, bye, adieu. ohh...
Turn it up, turn it up, turn it up, bye, adieu. ohh... ahh...

Sail Away, Sail Away, Sail Away
Sail Away, Sail Away, Sail Away
Sail Away, Sail Away, Sail Away
Sail Away, Sail Away, Sail Away

From the North to the South, Ebudae into Khartoum,
From the deep sea of clouds to the island of the moon,
Carry me on the waves to the land I’ve never been,
Carry me on the waves to the lands I’ve never seen.

We can sail, we can sail...With The Orinoco Flow
We can sail, we can sail
Sail Away, Sail Away, Sail Away
We can steer, we can near, with Rob Dickins at the wheel,
We can sigh, say goodbye Ross and his dependancy,
We can sail, we can sail...
Sail Away, Sail Away, Sail Away

We can reach, We can beach, on the shores of Tripoli.
We can sail, we can sail
Sail Away, Sail Away, Sail Away

From Bali to Cali - far beneath the Coral sea.
We can sail, we can sail
Sail Away, Sail Away, Sail Away

From Bissau to Palau - in the shade of Avalon,
We can sail, we can sail...
Sail Away, Sail Away, Sail Away

We can reach, We can beach far beyond the Yellow sea.
We can sail, we can sail...
Sail Away, Sail Away, Sail Away

From Peru to Cebu feel the power of Babylon,
We can sail, we can sail...
Sail Away, Sail Away, Sail Away
We can sail, we can sail...
Sail Away, Sail Away, Sail Away

Sail Away, Sail Away, Sail Away
Sail Away, Sail Away, Sail Away
Sail Away, Sail Away, Sail Away
Sail Away, Sail Away, Sail Away
Ahhha....Ahhha....Ahhha...Ahhha....
Hãy để tôi chèo thuyền, hãy để dòng Orinoco chảy mãi
Hãy để tôi chạm tới nơi bờ biển Tripoli
Hãy để tôi chèo thuyền, để tôi được dạt vào bờ biển của bạn
Hãy để tôi chạm tới một nơi vượt xa biển Vàng

Ra khơi, ra khơi, ra khơi x 4

Từ Bissau, tới Palau - trong bóng râm của Avalon
Từ Fiji, tới Tiree và hòn đảo nhỏ Ebony,
Từ Peru, tới Cebu, cảm nhận sức mạnh của Babylon
Từ Bali, tới Cali - xa bên dưới biển San hô

Rộn ràng lên, rộn ràng lên, rộn ràng lên, tạm biệt, adieu x3

Ra khơi, ra khơi, ra khơi x 4

Từ phía Bắc tới phía Na, Ebudae rồi vào trong Khartoum
Từ biển sâu của những đám mây tới hòn đảo của mặt trăng
Mang tôi trên những ngọn sóng tới miền đất tôi chưa bao giờ đặt chân lên
Mang tôi trên những ngọn sóng tới miền đất tôi chưa bao giờ đặt chân lên

Chúng ta có thể chèo thuyền, với dòng chảy Orinoco
Chúng ta có thể ra khơi, ra khơi
Ra khơi, ra khơi, ra khơi
Chúng ta có thể lái tàu, ở gần bên, với Rob Dickins cầm lái
Chúng ta có thể thở dài, chào tạm biệt Ross
Chúng ta có thể chèo thuyền, chèo thuyền
Ra khơi, ra khơi, ra khơi

Hãy để tôi chạm tới nơi bờ biển Tripoli
Chúng ta có thể chèo thuyền, chèo thuyền
Ra khơi, ra khơi, ra khơi

Từ Bali tới Cali - xa bên dưới biển San hô
Chúng ta có thể chèo thuyền, chèo thuyền
Ra khơi, ra khơi, ra khơi

Từ Bissau tới Palau - trong bóng râm của Avalon
Chúng ta có thể chèo thuyền, chèo thuyền
Ra khơi, ra khơi, ra khơi

Chúng ta có thể chạm tới một nơi xa biển Vàng
Chúng ta có thể chèo thuyền, chèo thuyền
Ra khơi, ra khơi, ra khơi

Từ Peru tới Cebu, cảm nhận sức mạnh của Babylon
Chúng ta có thể chèo thuyền, chèo thuyền
Ra khơi, ra khơi, ra khơi
Chúng ta có thể chèo thuyền, chèo thuyền
Ra khơi, ra khơi, ra khơi

Ra khơi, ra khơi, ra khơi x4
Ahhha....Ahhha....Ahhha...Ahhha....


 
×
Quay lại
Top