Lời dịch - What If - ColdPlay

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532


▶️

What if there was no light.
Nothing wrong, nothing right.
What if there was no time?
And no reason or rhyme?
What if you should decide
That you don't want me there by your side.
That you don't want me there in your life.


What if I got it wrong?
And no poem or song..
Could put right what I got wrong,
Or make you feel I belong
What if you should decide
That you don't want me there by your side
That you don't want me there in your life.

Oooooh, that's right

Let's take a breath, jump over the side.
Oooooh, that's right
How can you know it if you don't even try?
Oooooh, that's right

Every step that you take
Could be your biggest mistake
It could bend or it could break
But that's the risk that you take

What if you should decide
That you don't want me there in your life.
That you don't want me there by your side.

Oooooh, that's right
Let's take a breath jump over the side.
Oooooh, that's right
How can you know it when you don't even try?
Oooooh, that's right


Oooooh, that's right
Let's take a breath jump over the side
Oooooh, that's right
You know that darkness always turns into light
Oooooh, that's right..
Ra sao nếu không có ánh sáng.
Không có gì sai, cũng chẳng có gì đúng.

Ra sao nếu không có thời gian?
Và không lý do hay âm vần?
Ra sao nếu em nên quyết định
Rằng em không muốn có tôi ở bên em.
Rằng em không muốn có tôi trong đời em.

Ra sao nếu tôi đã làm sai?
Rồi chẳng có bài thơ hay bài hát nào..
Có thể chăng sửa lại những gì tôi đã sai,

Hoặc làm cho em cảm thấy mình thuộc về
Ra sao nếu em nên quyết định
Rằng em không muốn có tôi ở bên em
Rằng em không muốn có tôi trong đời em.

Oooooh, đúng rồi
Hãy hít một hơi, bỏ nó qua một bên.
Oooooh, đúng rồi
Làm sao em có thể biết điều đó nếu như em không thử?

Oooooh, đúng rồi

Mỗi bước mà em đi
Có thể là sai lầm lớn nhất của em
Nó có thể bẻ cong hoặc có thể phá vỡ
Nhưng đó là nguy cơ mà em gặp
Ra sao nếu em nên quyết định
Rằng em không muốn có tôi ở bên em
Rằng em không muốn có tôi trong đời em.


Oooooh, đúng rồi
Hãy thư giãn và để nó qua một bên
Oooooh, đúng rồi
Làm sao em có thể biết điều đó nếu như em không thử?
Oooooh, đúng rồi

Oooooh, đúng rồi
Hãy thư giãn và để nó qua một bên
Oooooh, đúng rồi

Em biết rằng bóng tối rồi luôn biến thành ánh sáng
Oooooh, đúng đó ..

 
×
Quay lại
Top