Giới thiệu TimePicker trong Android

  • Người đăng Người đăng nuong
  • Ngày đăng Ngày đăng

nuong

Thành viên
Tham gia
16/5/2011
Bài viết
0
Các android.widget.TimePicker là lớp con của lớp FrameLayout khi học lập trình android .
Android TimePicker
Hãy xem một ví dụ đơn giản của bảng chọn thời gian android.
File: activity_main.xml
Mã:
<RelativeLayout xmlns:androclass="https://schemas.android.com/apk/res/android" 
xmlns:tools="https://schemas.android.com/tools" 
android:layout_width="match_parent" 
android:layout_height="match_parent" 
tools:context=".MainActivity" > 

<TimePicker 
android:id="@+id/timePicker1" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_alignParentTop="true" 
android:layout_centerHorizontal="true" 
android:layout_marginTop="86dp" /> 

<TextView 
android:id="@+id/textView1" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_alignLeft="@+id/timePicker1" 
android:layout_alignParentTop="true" 
android:layout_marginTop="17dp" 
android:text="Current Time:" /> 

<Button 
android:id="@+id/button1" 
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:layout_alignLeft="@+id/timePicker1" 
android:layout_below="@+id/timePicker1" 
android:layout_marginLeft="37dp" 
android:layout_marginTop="55dp" 
android:text="Change Time" /> 

</RelativeLayout>
Xem thêm : Trung tâm Đào tạo học lập trình php cơ bản nâng cao !

Activity class
File: MainActivity.java
Mã:
package com.example.timepicker1; 

import android.os.Bundle; 
import android.app.Activity; 
import android.view.Menu; 
import android.view.View; 
import android.view.View.OnClickListener; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.TimePicker; 
import android.widget.Toast; 

public class MainActivity extends Activity { 
TextView textview1; 
TimePicker timepicker1; 
Button changetime; 

@Override 
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
super.onCreate(savedInstanceState); 
setContentView(R.layout.activity_main); 

textview1=(TextView)findViewById(R.id.textView1); 
timepicker1=(TimePicker)findViewById(R.id.timePicker1); 
//Uncomment the below line of code for 24 hour view 
timepicker1.setIs24HourView(true); 
changetime=(Button)findViewById(R.id.button1); 

textview1.setText(getCurrentTime()); 

changetime.setOnClickListener(new OnClickListener(){ 
@Override 
public void onClick(View view) { 
textview1.setText(getCurrentTime()); 
} 
}); 

} 
public String getCurrentTime(){ 
String currentTime="Current Time: "+timepicker1.getCurrentHour()+":"+timepicker1.getCurrentMinute(); 
return currentTime; 
} 
@Override 
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 
getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu); 
return true; 
} 

}
[CODE]

---------------------- || ----------------------[/SIZE]
[B][SIZE=4]Trung tâm Đào tạo [URL='https://hocphotoshop.vn/khoa-hoc-photoshop-co-ban-nang-cao-o-ha-noi.html/']khóa học photoshop[/URL] cơ bản nâng cao ![/SIZE][/B]
 
×
Top Bottom