Bỏ hàng loạt thiết bị dạy học mầm non

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

image020.jpg

Cụ thể sửa đổi, bổ sung thiết bị “Bút sáp, phấn vẽ, bút chì” thành “Bút sáp, phấn vẽ” tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 12 - 24 tháng tuổi;

Thiết bị “Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu” thành “Bút sáp, phấn vẽ” tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi.

Ngoài ra còn bãi bỏ các thiết bị sau :

Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 3 - 12 tháng tuổi sau:

SỐ TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ

1 MN013043 Thơ ở Nhà trẻ
2 MN013044 Truyện kể ở Nhà trẻ
3 MN013045 Chương trình giáo dục mầm non
4 MN013046 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo
dục mầm non (3-36 tháng tuổi)
5 MN013047 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
6 MN013048 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị
dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 12 - 24 tháng tuổi sau:

SỐ TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ
1 MN123061 Thơ ở Nhà trẻ
2 MN123062 Truyện kể ở Nhà trẻ
3 MN123063 Chương trình giáo dục mầm non
4 MN123064 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi)
5 MN123065 Đồ chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
6 MN123066 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị
dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi sau:

SỐ TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ
1 MN233082 Thơ ở Nhà trẻ
2 MN233083 Truyện kể ở Nhà trẻ
3 MN233084 Vở tập tạo hình
4 MN233085 Chương trình giáo dục mầm non
5 MN233086 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi)
6 MN233087 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
7 MN233088 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy
học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi sau:

SỐ
TT MÃ
SỐ TÊN
THIẾT BỊ
1 MN343091 Truyện tranh các loại
2 MN343092 Vở tập tạo hình
3 MN343093 Vở làm quen với toán
4 MN343094 Chương trình giáo dục mầm non
5 MN343095 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo
dục mầm non
6 MN343096 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
7 MN343097 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu
đố
8 MN343098 Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm
non
9 MN343099 Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu
quả
Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy
học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, lớp mẫu giáo 4 - 5
tuổi sau:

SỐ TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ
1 MN453113 Truyện tranh các loại
2 MN453114 Vở tập tạo hình
3 MN453115 Vở làm quen với toán
4 MN453116 Chương trình giáo dục mầm non
5 MN453117 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
6 MN453118 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
7 MN453119 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
8 MN453120 Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non
9 MN453121 Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy
học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, lớp mẫu giáo 5 - 6
tuổi sau:

SỐ TT MÃ SỐ TÊN THIẾT BỊ
1 MN563109 Truyện tranh các loại
2 MN563110 Vở tập tạo hình
3 MN563111 Vở làm quen với toán
4 MN563112 Tập tô chữ cái
5 MN563113 Chương trình giáo dục mầm non
6 MN563114 Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo
lớn)
7 MN563115 Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
8 MN563116 Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
9 MN563117 Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non
10 MN563118 Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2013.
Theo vnmedia
 
×
Top Bottom