Bài thi nói trong kỳ thi IELTS: speaking test sample 3

Haiyen1507

Thành viên
Tham gia
20/9/2012
Bài viết
6
Như các bạn đã biết, bài Kiểm tra Nói của IELTS thường có 3 phần chính, mỗi phần tập trung kiểm tra khả năng sử dụng ngôn ngữ của người thi ở những mức độ khác nhau và các lĩnh vực khác nhau.

Theo đó, phần 1 thường tập trung nhiều hơn vào những thông tin cá nhân và sở thích cá nhân như tên, ngày sinh, nơi sinh, quê quán, gia đình, nơi ở, nơi làm việc, nghề nghiệp, sở thích, v.v. Tuy là những câu hỏi về thông tin cá nhân, nhưng người hỏi thi trông chờ vào cách trả lời các câu hỏi ở mức độ hoàn thiện, đầy đủ thông tin và có cấu trúc nói rõ ràng. Vì là một bài thi ngôn ngữ, khả năng của người thi được đánh giá ngay từ những câu hỏi đầu tiên cả về cách sử dụng câu, cấu trúc nói, vốn từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm và độ trôi chảy. Khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách thành thạo, chuyên nghiệp và tự nhiên sẽ giúp bạn đạt được thiện cảm và sự đánh giá cao của người hỏi thi ngay từ những câu đầu tiên này. Do vậy, hãy tự tin, tự nhiên, thoải mái thể hiện khả năng nguôn ngữ của mình. Bạn cứ coi như là một cuộc nói chuyện vui, nhưng nghiêm túc với giáo viên thân thiết của bạn vậy.

Phần 2 của bài thi nói thường được gọi là "Independent Talk- Nói chủ động". Trong phàn này, bạn sẽ được cho chọn ngẫu nhiên một chủ đề thi nói mà bạn sẽ được cho phép nói trong khoảng từ 2-2 phút 30 giây (tuỳ từng người hỏi thi). Sau khi bốc chủ đề, bạn được phép có 1 phút để chuẩn bị cho phần nói của mình. Sau đó, bạn sẽ độc diễn về chủ đề mình vừa chọn. Vì là nói chủ động, người chấm thi sẽ để ý tổng thể cấu trúc nói của bạn, cách lập luận của bạn, logic vấn đề của bạn nói và khả năng dẫn dắt của bạn đối với người nghe về chủ đề này. Thông qua đó, người chấm thi cũng sẽ kiểm tra vốn từ vựng, mức độ khó dễ của cấu trúc câu bạn dùng, mức độ phù hợp về cấu trúc, ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm, độ trôi chảy trong việc sử dụng ngôn ngữ của bạn. Bạn làm càng tốt, điểm thi của bạn càng cao. Lưu ý nữa ở phần này là bạn nên tận dụng tối đa thời gian mà bạn có cho đến khi người hỏi thi có ý hoặc chủ động dừng bạn lại.

Phần 3 của bài thi nói thường được miêu tả như một cuộc trao đổi giữa người thi và người hỏi thi. Chủ đề của phần này thường là những vấn đề liên quan, được mở rộng từ chủ đề chính của phần thi số 2 ở trên. Phần 3 sẽ đánh giá chính xác khả năng sử dụng ngôn ngử của bạn do câu hỏi thường không được biết trước khi người hỏi thường chủ động chuyển câu hỏi nếu nhận thấy bạn trả lời câu hỏi của họ theo dạng học thuộc lòng. Cũng như vậy, các kỹ năng cụ thể cũng được người chấm thi để ý đến như đã đề cập ở trên.

Phần thi nói trong IELTS là một phần thi khó đối với học viên Việt Nam do thiếu môi trường luyện Anh ngữ, thiếu khả năng phát âm chuẩn và thiếu khả năng lập luận. Để giúp các bạn học viên hình dung rõ hơn nội dung cụ thể có thể có của một bài thi nói IELTS, TAPL Việt Nam lần lượt giới thiệu một chuỗi các bài thi nói mẫu để các bạn tham khảo.


Sau đây là Bài mẫu Số 3.

SPEAKING (3)
Part 1
I'd like you to tell me something about how you to traveled to the test today. Is that okay?
 1. How did you travel here?
 2. How long did the journey take?
 3. How was your journey today different from the way you travel to school/work?
 4. What is the longest, most interesting journey you've made?
 5. Is there anywhere you would like to travel to? Why?
Part 2
Describe the different types of technology you use to help you learn English.
Talk about:

 1. the most simple and the most up-to-date technology
 2. the changes in technology you have seen
 3. the most useful pieces of technology
 4. the technology you like best and why
 5. Why do you think some forms of technology work better than others?
 6. What other types of learning technology would you like to try?
Part 3
computers past and present

 1. Describe the earliest computer you remember using.
 2. How have computers changed since then?
 3. Do you think computers will ever replace teachers?

 • Influence of computers on life today

 1. Describe how computers and technology have changed our lives.
 2. Compare the abilities of computers and humans.
 3. Evaluate the changes computers have made to our lives.

 • modem society

 1. Tell me which household appliance you couldn't live without.
 2. How is life better today than fifty years ago?
 3. Will environmental pollution still exist in the future?
Bạn thử chuẩn bị cho bài nói trên nhé. Chúng tôi sẽ đăng tải bài trả lời mẫu trong kỳ tới.
Sau đây là một trong những bài nói mẫu chủ đề về Movie. Bài nói không thật tốt, bạn có thể xem và bổ sung cho mình nếu cần thiết.

Good afternoon, my name is Renee. Could you tell me your full name please?
My full name is ah Jahan Verki.
Can I check your identification?
Sure.
Thank you. Do you work, or are you a student?
At the moment I’m working.
Could you describe what kind of work you do?
Uh…At the moment I’m a manager of the um Persian T.V. This is essentially a 24-hour station that’s going to operate in Sydney. This station is going to be for the Persian people. And at the moment we are trying to televise some program from America but we are trying to build our studio in Sydney as well. The plan is I’m going to operate and organise for this studio to be able to produce some program from Sydney as well. So at the moment I’m doing everything, like to do- to organise for everything like subscription, studio, anything – equipment, but a little bit later I’m going just to focus and stay just in the studio for producing and directing the program, which is going to happen later.
What do you like about your job?
I have to confess, this job is my passion from long time ago. Umm just, I start from drama I study drama in my country and then when I move to Australia I continued in different course which was T.V. and film production and because all the time when I act, I really- finally I wanted just to make my film. I made some children program in my country for T.V. Here I start to expand my experience and then I got lots of new experience: I made some film- short film, documentary and I find, okay, I’m in the right pathway so I wanted to continue. So now I think I- I catch it, now I need a little bit more time just to do this job.
What kind of job do you hope to do in 10 years time?
That’s a good question. My dream is finally- without having any problem, like life and the other problem that comes to the anybody- my dream is just to direct my film. That’s the thing that I’m going to do. I have, in my past, I’ve had lots of experience- life experience, lots of things that I want to talk to the people. So, for me, film is a tool to talk to the people.
Do you play any sports?
Yes.
What are the most popular sports in your country?
Good question. In my country is just the people are mainly- I come from Iran- in my country people mainly play soccer. Anywhere – in the street, at home, anywhere you can see- people play soccer.
Is it better to play sport or to watch it?
Okay, um you know it’s it’s very um, it depends. To me, sometimes when you are in the right mood or the right time you are better just to play. But sometimes, particularly when it is- when it is a professional sport, you would like to watch it. That depends to the situation, to you, and many, many things.
Can sport be dangerous?
Ah I think it could be dangerous, or it’s not going to be dangerous. Its depend. I think even if you’re walking in the street it could be dangerous for you, so I cannot say. But I can say – if you’re not playing a sport it’s going to be dangerous, because it’s just affecting your health. But- But playing- Accident could be anywhere – this is my opinion.
Do men and women play different sports in Iran?
Of course. I mean, as you know during the last 24 years. Because of the Government and the things that happen in my country, so women couldn’t do the same sport that men do. Even, they couldn’t go to the stadium like watch the soccer. However, recently, there has been a movement for the women, they have a chance. There is not enough facility for them just to do lots of sport.
Thank you very much. Now I’m going to give you a topic and I’d like you to speak on it for one or two minutes.
Topic: Describe a vacation you have really enjoyed.
Alright, um we went to the [unknown] actually, we went to the [unknown] with my wife and kids, just mainly to visit my wife’s family. I liked [unknown] because when I went to the [unknown], which is about five hours far from Sydney, the road, the nature – uh it was very similar to the scene that I had in my country and it remembered me the nature and the road that we had over there. I liked [unknown], I liked everything over there, I can tell you.
The smoke, the fog, I liked the environment, I liked the friendship that was there. I loved the food, I loved everything over there- the stars at night. I love the moon, I loved morning, and when it was morning it remembered the morning that I had in my country- it was very similar because nature are similar anywhere. So, I spent lots of time over there and it helped me to remember the things that I had before. It gives security, it’s very mysterious feeling to me. So I loved them because it helped me more and more back to the memory that I had from my country. Animals, horse, you know farm – everything, it really attract me- see the people who work in the farm. That was a nice thing- I like these things and I think this is my nature and I love to be in this nature and that nature was very similar to the things that I had before, and I liked just to be there. That was something that I had over there.
So I spent time with my wife and I explained the things that had happened to my country and I told her ‘look, Calla, I will show this to you in my country again.’
Would you go there again?
Sure, I love it. If I get any chance, I’m sure I will go over there.
Now I’d like to ask you a few more questions about vacations and holidays away. Are people taking more holidays and travelling more these days?
I have to say I don’t think so, because the lifestyle is not letting the people to do the things that they want. They have to work more and more, and even you know when they got some family they have to work more. To me, in my point of view, I think they haven’t enough time to pay attention to holidays.
Where did people go on holidays in your Grandparent’s time, say, 50 years ago?
I think in that time, you know, to go to another- another city, which was very far – like 5 to 10 hours, they go to visit their relative somewhere else in their country.
Where do people usually like to go for a holiday away these days?
Uh it’s easy things that people like just to go to a very- very close and easy things. If they can get to anywhere around themselves you know, even if in Sydney they will go to Harbour or Opera House or anywhere around as because it’s very cheap and it helps them just to stay sometimes out of the- you know the routine of their life.
Why do people want to travel, to go away for a holiday?
Life is very hard. All of us need just to go- to go out of this stress during the week. You know- the technology, the Government, the people, the boss and so on and so on and so you know, just pushing you shoulders, so that’s a time that you can say that okay, I am human so you can just do something that you like.
Is tourism having an effect on the environment, do you think?
Sure, I think tourism just definitely effecting the environment because they bring the wave of the culture and you know, many, many things by themselves and they bring it and show to- to the new culture. So I’m sure, it’s very effective. Like if you think- like when I’m coming from my country, the food that I’m having, the think I interests, the way that I treat you know my family and the way that I love, the way that I dance- all of these things when they come together, it’s giving things like [unknown]. It’s giving some information about outside to anybody, to the other people.
How important is the tourist dollar for the economy?
I love their dollar. Hahaha. You know, it’s very good. I mean you have to think –you have to think about this issue and just have some study. You have to prepare yourself for the tourist interest. You have to put these things in their hand. Not in the country, in their country.
You have to advertise you have to show what things is available here. Because they bring more. Money. It’s very easy. Lots of countries just depend on the-just the tourism when they put their money. And you have to think about all the issues. To make the situation ready for them to let them to be happy to spend their money and when they back- back again. For as it as it as it as it revisit again to advertise for the other people to come over here.
Will the tourist industry grow in the next 10- 20 years?
I’m sure you know. Because many people are still um the attraction of seeing-
And the tech I think is helping the people just to be more close together and find. If it was in the hands of a few countries just had the attraction for the tourism. Now, many people from far, they can just advertise themselves on the Internet. They say look- I’m very far here, I have a nice beach, you don’t need to pay this money you know - to that company… half the price for you come over here - and we’re right.
What do you think of tourism designed not to damage the environment?
I think the government and the council - all of them and all and all the policy has to help - has to really have a close watch to this issue. If they think it is going to affect anywhere they have to put this policy to not things - you know, to not do anything wrong.
Thank you, that is the end of the speaking test.

 

×
Quay lại
Top