689 câu trắc nghiệm kinh tế chính trị mac-lênin có đáp án

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056

A- Câu hỏi trắc nghiệm


Câu 1. Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?


a. 1610

b. 1612

c. 1615

d. 1618


Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"?


a. Antoine Montchretiên

b. Francois Quesney

c. Tomas Mun

d. William Petty


Câu 3. Ai là người được C. Mác coi là sáng lập ra kinh tế chính trị tư sản cổ điển?


a. A. Smith

b. D. Ricardo

c. W.Petty

d. R.T.Mathus


Câu 4. Ai là người được coi là nhà kinh tế thời kỳ công trường thủ công?


a. W. Petty

b. A. Smith

c. D.Ricardo

d. R.T.Mathus


Câu 5. D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ nào?


a. Thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ TBCN

b. Thời kỳ hiệp tác giản đơn

c. Thời kỳ công trường thủ công

d. Thời kỳ đại công nghiệp cơ khí


Câu 6. Kinh tế- chính trị Mác - Lênin đã kế thừa và phát triển trực tiếp những thành tựu của:


a. Chủ nghĩa trọng thương

b. Chủ nghĩa trọng nông

c. Kinh tế chính trị cổ điển Anh

d. Kinh tế- chính trị tầm thường


Câu 7. Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là hòn đá tảng?


a. Học thuyết giá trị lao động

b. Học thuyết giá trị thặng dư

c. Học thuyết tích luỹ tư sản

d. Học thuyết tái sản xuất tư bản xã hội


Câu 8. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế- chính trị Mác-Lênin là:


a. Sản xuất của cải vật chất


b. Quan hệ xã hội giữa người với người


c. Quan hệ sản xuất trong mối quan hệ tác động qua lại với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng.


d. Quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng.


Câu 9. Hãy chọn phương án đúng về đặc điểm của quy luật kinh tế:


a. Mang tính khách quan


b. Mang tính chủ quan


c. Phát huy tác dụng thông qua hoạt động kinh tế của con người


d. Cả a và c


Câu 10. Chọn phương án đúng về quy luật kinh tế và chính sách kinh tế:


a. Quy luật kinh tế là cơ sở của chính sách kinh tế


b. Chính sách kinh tế là hoạt động chủ quan của nhà nước trên cơ sở nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan.


c. Quy luật kinh tế và chính sách kinh tế đều phụ thuộc vào các điều kiện khách quan.


d. Cả a, b, c
............

Các bạn có thể xem chi tiết tại file bên dưới
ST

 

×
Quay lại
Top