"Wish" và các cách dùng khác nhau

Newsun

In Good I Trust
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.428
Wish ở hiện tại
Để diễn đạt một mong muốn ở hiện tại, chúng ta dùng cấu trúc S + wish + thì quá khứ .
Ex : I wish I knew the answer to this question. ( at present i don't know the answer )
I wish I didn't have so much work to do. ( I do have a lot of work )

Wish ở quá khứ
Để diễn đạt một mong muốn ở quá khứ, chúng ta dùng S + wish + The Past perfect.
Ex : I wish I had gone to your party last week. ( I did not go ).

Wish ở tương lai
Chúng ta có thể dùng could để diễn đạt 1 mong muốn về một việc nào đó ở tương lai.
Ex : I wish Jane could meet me next week.
Chúng ta cũng có thể cùng could để diễn tả một việc nhìn chung rất khó có thể thực hiện, không khả thi.
Ex : I wish I could drive.
I wish I could contact him, but I don't have my mobile phone with me.

Chúng ta cũng có thể dùng have to để nói về mong muốn một việc trong tương lai :
Ex : I wish I didn't have to get up early tomorrow.

Wish dùng với would
Khi chúng ta muốn phàn nàn về 1 thói quen xấu, chúng ta dùng S + wish + would.
Ex : I wish Peter wouldn't chew gum all the time.
Chúng ta cũng có thể dùng I wish + would để diễn tả 1 điều mà chúng ta muốn điều đó xảy ra.
Ex : I wish the police would do something about these people!

If only
Chúng ta có thể thay thế I wish bằng If only để nhấn mạnh.
Ex : If only I knew the answer to this question!
If only I had gone to your party last week!

Trong văn nói, only thường là trọng âm của câu.

It's time
Cấu trúc It's time I/you/we... + V( quá khứ đơn )
Ex : Sorry, but it's time we went home. (1)
Nghĩa của câu (1) tương tự như câu ĐK loại 2: If we went home, it would be better.
High thường được thêm vào để nhấn mạnh thêm.
It's high time you learned to look after yourself!

It's time còn có thể dùng với động từ nguyên thể có "to". Nghĩa của câu có thể thay đổi 1 ít với cách dùng này :
Ex : It's time you started work! ( you're being lazy and not working)
It's time to start work. ( a simple statement of fact )

I'd rather ( I would rather )
Cấu trúc I'd rather I/you/we... + V( quá khứ đơn )
Ex : I'd rather you didn't tell John about this. (2)
Nghĩa của câu (2) tương tự với câu ĐK loại 2 : If you didn't tell John about this, it would be better.

Suppose và imagine

Trong văn nói hàng ngày, chúng ta có thể dùng suppose hoặc imagine để thay thế if. Cấu trúc này giống như 1 câu ĐK loại 2 thông thường.
Ex : Suppose you lost your keys. What would you do?
Imagine you were rich. How would you feel?

hi mình bổ sung cái cuối ngoài suppose và imagine còn có :
- provided (that) =on codition(that)=as long as=so long as: miễn là, với điều kiện là
suppose=supposing: giả sử như
-in case: trong trường hợp
- even if: ngay cả khi, dù cho
 
Top