V-ing or to-V

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 54.016 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  V-ing or to-V

  A. Động từ luôn được theo sau bởi to infinitive :
  1 . to ask e.g : He asked me to see you .
  2. to afford e.g : I can’t afford to buy the farm .
  B. Động từ luôn được theo sau bởi V-ing :
  1. to enjoy e.g : I enjoy reading novels .
  2. to appreciate e.g : She appreciates being given that chance .
  C. động từ được theo sau bởi “ to-infinitive” và “ V-ing”
  1. ‘ begin, start, continue, commence, cease’
  _ Dùng ‘ V-ing’ hay ‘ to-V’ nghĩa không đổi
  e.g : He started to learn ( learning ) English 6 years ago .
  _ Với hành động kéo dài, ta thường dùng ‘ V-ing’ ; với hành động ngắn ta nên dùng ‘to-V’
  e.g : I began teaching English 19 years old .
  She began to feel worried and anxious .
  a. Khi những động từ này ở bất kì thì tiếp diễn nào, ta không thể dùng ‘V-ing’
  e.g : I’m beginning to learn French .
  I was starting to leave home for school .
  b. Với những động từ chỉ suy nghĩ, hiểu biết à phải dùng ‘to-V’
  (think, understand, remember, forget, realize, recognize, appreciate, comprehend, know, ….etc . )
  e.g : I begin to understand him .
  I start to forget all about this event .
  c. Với những từ chỉ tình cảm, cảm xúc ta không dùng ‘ V-ing’
  ( love, hate, miss, admire, respect, adore,…etc )
  e.g: I stop to miss him .
  d. Động từ chỉ cảm giác ( feel, hear, see, smell, taste…etc ) à ta không dùng ‘Ving’
  e.g : I begin to feel hot .
  This soup starts to taste sour .
  e. Động từ sở hữu ( have, posess, own, belong to) ta không dùng hình thức ‘V-ing’
  e.g: This house begins to belong to you today .
  2. ‘ Can’t / couldn’t bear’
  _Dùng được ở ‘V-ing’ lẫn ‘to-V’ ( ‘V-ing’ phổ biến hơn )
  e.g : I can’t bear talking / to talk to him . He is rude .
  _ ‘ Can’t stand / couldn’t stand’ + V-ing
  e.g : She can’t stand answering the phone all day .
  _ ‘ Endure / withstand ‘ + V-ing (chịu đựng )
  e.g : How can you endure living with such a jealous husband ?
  3. Intend (có ý định )
  _ Dùng với ‘V-ing’ và ‘to-V’ ( ‘to-V’ phổ biến hơn )
  e.g : I don’t intend to leave / leaving my present job .
  _ Khi có túc từ, ta phải dùng ‘ to-V’
  e.g : He intends his wife to open a fashion shop .
  _ ‘ Have an ( no) intention of ‘ + V-ing .
  e.g : ihave an intention of leaving my present job
  4. ‘ allow, permit, advise, recommend ‘
  _ Nếu có túc từ, ta phải dùng ‘ to-V’ . Ngược lại dùng V-ing
  e.g : He advised housewives to buy big tins as it is more economical .
  He advised buying big tins as it is more economical .
  _ ‘allow, permit’ + V-ing à khi không có túc từ e.g : They allow parking here .
  5. ‘Need, want, require ‘
  _Dùng với ‘V-ing’ hoặc ‘to-V’ ở bị động
  e.g: This car needs washing = This car needs to be washed .
  _ Ta dùng ‘ to-V’ nếu nghĩa của nó không phải bị động
  e.g : I want to go home now .
  6. ‘Remember, forget, stop, go on, regret’
  a. ‘ Remember’
  _ ‘ Remember’ + V-ing : nhớ đã làm cái gì rồi
  e.g : I remember clocking the door .
  _ ‘ Remember’ + to-V : nhớ phải / sẽ làm gì .
  e.g : Remember to clock the door carefuully before going home .
  b. ‘Stop’
  _ ‘Stop’ + V-ing : dừng việc đã đang làm
  e.g : I want to stop smoking .
  _ ‘Stop’ + to-V : dừng một hành động để làm cái khác .
  e.g : I stopped to buy some petrol .
  c. ‘go on’
  _ ‘go on’ + V-ing : tiếp tục những việc đang / đã đang làm .
  e.g : I went on typing .
  _ ‘go on’ + to-V : đổi việc này sang việc khác .
  e.g: He was sleeping and he woke up when the teacher called him but he went on to talk to the girl beside him .
  d. ‘regret’
  _ ‘Regret’ + V-ing : tiếc về việc đã làm
  e.g : I regret spending too much money last week .
  _ ‘ regret’ + to-V : xin lỗi trước khi thông báo tin xấu .
  e.g : I regret to tell you that you can’t meet our requirements .
  e. ‘ Try’
  _ ‘Try ‘ + V-ing : làm gì để đi đến kết quả . (thử )
  _ ‘Try’ + to-V : nổ lực làm điều gì, thường là khó khăn
  e.g : The booking office often was crowded but I tired to buy a ticket .
  Try outting on this hat to see if it suits you .
  8. ‘Interest’
  _ ‘Interest’ + V-ing : đề cập đến điều gì xảy ra .
  e.g : I’m interested in buying a computer .
  _ ‘Interest’ + to-V : đề cập đến điều gì đã xảy ra .
  e.g: I’m interest to meet you today .
  9. ‘Sorry’
  a. ‘ Sorry’ + for + V-ing : xin lỗi về điều đã làm
  e.g : I’m sorry to ringing too late last night .
  b. ‘ Sorry’ + to-V : xin lỗi điều gì dự định làm .
  e.g : Sorry to interrupt you, but I have a question to ask you .
  c. ‘Sorry’ + that + clause :
  *­ Thông báo tin xấu :
  e.g : I’m sorry that you have failed in your driving test .
  * Từ chối lời đề nghị :
  e.g : We’re sorry that we cannot lend you the money .
  d. ‘Sorry’ + for + noun e.g : I’m sorry for the accident .
  e. ‘Sorry’ + about + noun : thông cảm điều gì đó
  e.g : I’m sorry about that .
  10. ‘Afraid’
  a. ‘ Afraid’ + of + V-ing : những gì mà ta không kiểm soát, chọn lựa, quyết định .
  b. ‘ Afraid’ + to-V : những gì mà ta kiểm soát, chọn lựa, quyết định .
  e.g : I’m afraid to touch to the contact as I’m afraid of dying .
  c. ‘Afraid’ + of + noun / pronoun
  e.g : I’m afraid of ghost .
  d. ‘Afraid’ + that + clause
  * Đưa tin xấu : e.g : I’m afraid that you cannot meet our requirements .
  * Từ chối lời yêu cầu : e.g : We’re afraid that we can’t lend you the money .
  11. ‘Like ‘ : có thể dùng ‘V-ing’ ( vui khi làm… ) hoặc ‘to-V’ (cần thiết phải làm )
  e.g : She likes to read (reading) English novels .
  ‘ Would like’ + to-V : diễn tả một lời cho phép, một sở thích cụ thể .
  e.g : I would like to ask you a question .
  I would like to go out with my friends .
  12. ‘Agree’
  a. ‘Agree to do sth’
  e.g : He agreed to go .
  b. ‘Agree to sb doing sth’
  e.g : He agreed to me using his office .
  c. ‘Agree with sb about sth’
  e.g : He agreed with her about her wage .
  d. ‘Agree to ( on, upon ) sth’
  e.g : He agreed to on a 2% discount .
  e. ‘Agree to (with ) a plan / suggestion / a proposal
  e.g : I agree to my plan .
  f. ‘Agree with sb’
  e.g : This colour of the shirt agrees with your complexion .
  g. ‘ In agreement with sth’
  e.g : What I’m doing is in agreement with the law .
  h. ‘ Agreeable to V-ing ‘
  e.g : He is agreeable to going .
  13. ‘Chance and opportunity’
  a. ‘Chance’ + of + V-ing
  e.g : He has very chance of passing the exam .
  b. ‘Chance’ + to-V
  e.g : We haven’t goy any chance to talk though we are in the same class .
  c. ‘Opportunity’ + to-V ( of + V-ing )
  e.g: Last year, I had an opportunity to go the States .
  14. ‘Mean’
  a. ‘Mean’ + V-ing : có nghĩa là
  e.g : Being beautiful means having less time for study .
  b. ‘Mean’ + to-V : want, intend
  e.g : Because I want (mean) to go home before 9:00 to watch a live football game on ESPN .
   


  nho thích điều này.


Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP