Tuyển chọn các dạng bài tập C++ hay

xuanhung_xd9

thichhohap.com
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.997
bài tập C++ chọn lọc

Câu 1: Giải phương trình bậc nhất.
PHP:
#include <stdio.h>

void main()
{
float a, b;

printf("\nGiai phuong trinh bac nhat AX + B = 0");
printf("\nCho biet ba he so A B : ");
scanf("%f%f", &a, &b);

if (a==0)
if (b!=0)
printf("Phuong trinh vo nghiem");
else
printf("Phuong trinh co nghiem khong xac dinh");
else
printf("Dap so cua phuong trinh tren = %f", -b/a);
getch();
}

Câu 2: Giải phương trình bậc hai.
PHP:
 #include <stdio.h>

#include <math.h>

void main()

{

  float x,x1,x2,a,b,c,delta;

  printf("Nhap vao tham so cua phuong trinh bac 2 \(a b c\) : "); scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);

  if (a==0) 

     if (b==0) printf("Phuong trinh vo nghiem\n");

     else {x=-c/b; printf("Phuong trinh co mot nghiem x = %.3f\n",x);}

  else {

  delta=b*b-4*a*c;

  if (delta<0)  

    printf("Phuong trinh vo nghiem thuc\n");

  else 

    if (delta==0) 

      {x=-b/(2*a);

      printf("Phuong trinh co mot nghiem duy nhat x = %.3f\n",x);}

    else {

      x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a);

      x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a);

    printf("Phuong trinh co nghiem 2 nghiem thuc :\n x1 = %.3f\n x2 = %.3f\n",x1,x2);  

    }

  }

 
}

Câu 3: Giải hệ phương trình bậc nhất.
PHP:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
 int a, b, c, d, e, f, dthuc;
 float x, y;

 printf("\nNhap vao cac he so a,b,c,d,e,f : ");
 scanf("%d%d%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d, &e, &f);
 dthuc = b*d - e*a;
 if (dthuc != 0)
 {
  y = (float)(c*d-a*f)/dthuc;
  x = (float)(b*f-c*e)/dthuc;
  printf("Nghiem x = %f, y = %f", x, y);
 }
 else
  printf("\nHe phuong trinh vo ngiem.");

 getch();
}

Câu 4: Tính căn bậc 2 theo phương pháp hàm Newton
PHP:
#include <stdio.h>
#include <math.h>

void main()
{
double a, xn, ketqua;

printf("\nNhap vao so muon tinh can bac hai : ");
scanf("%lf", &a);
xn = (a+1)/2;
do {
ketqua = xn;
xn = 0.5 * (xn + a/xn);
} while (fabs(xn-ketqua) > 0.0001);
printf("\nKet qua = %lf", xn);
getch();
}

Câu 5: In ra màn hình tam giác cân
PHP:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main() {
clrscr();
short d[]={1,2};
printf("Nhap chieu cao tam giac: ");
int i,num,space;
scanf("%d",&i);
num=2*i+1;
for(int n=0;n<i;++n) {
  space=(num-(2*n+1))/2;
  while(space-->0)
    printf(" ");
  int index;
  for(int j=0;j<2*n+1;++j) {
    index=(j%2)?1:0;
    printf("%d",d[index]);
  }
  printf("\n");
}
getch();
}

Câu 6: In ra bảng cửu chương.
PHP:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

void main()
{
 int i, j;
 char chuoi[] = "B A N G  C U U  C H U O N G";
 char ten[10][5] = {"","","Hai", "Ba", "Bon", "Nam",
           "Sau", "Bay", "Tam", "Chin"};
 clrscr();
 textcolor(YELLOW);
 gotoxy((80 - strlen(chuoi)) / 2, 1);
 cprintf("%s\n\n", chuoi);

 for (i=2; i<=9; i++)
 {
  gotoxy(10*(i-2) + (10 - strlen(ten[i]))/2, 4);
  textcolor(i);
  cprintf("%s", ten[i]);
 }
 for (j=1; j<=10; j++)
  for (i=2; i<=9; i++)
  {
   gotoxy(10*(i-2) + 1, j+4);
   textcolor(i);
   cprintf("%dx%2d = %2d", i, j, i*j);
  }
 getch();
}

Câu 7: In ra năm âm lịch tương ứng với năm nhập vào.
PHP:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
 unsigned nam;
 char can[][5] = {"Giap", "At", "Binh", "Dinh", "Mau", "Ky",
          "Canh", "Tan", "Nham", "Quy"};
 char chi[][5] = {"Ty", "Suu", "Dan", "Meo", "Thin", "Ty",
          "Ngo", "Mao", "Than", "Dau", "Tuat", "Hoi"};

 printf("\nNhap nam can biet : ");
 scanf("%d", &nam);
 printf("Nam am lich cua %d la %s %s", nam, can[(nam+6)%10], chi[(nam+8)%12]);
 getch();
}
Câu 8 Tính số ngày trong một tháng, một năm bất kỳ
PHP:
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
void main()
{
	long int thang, nam;
  cout<<"Nhap thang va nam: ";
  cin>>thang>>nam;
  if ((thang>12||thang<1)||(nam<0))
  cout<<"Nhap thang hoac nam sai";
  else
  {
  bool namnhuan=((nam%4==0&&nam%100!=0)||(nam%400==0&&nam%100==0));
  int songay;
  if(thang==4||thang==6||thang==9||thang==11)
  songay = 30;
  else
  {
   if(thang==2)
   songay = namnhuan?29:28;
   else
   songay=31;
   }
   cout<<"So ngay cua thang "<<thang<<" trong nam "<<nam<<" la: "<<songay<<endl;
   }
	getch();
}

Câu 9: Nhập chuỗi và in chuỗi
PHP:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main()
{
  char name[80];

  printf("\nXin cho biet ten cua ban : ");
  gets(name);

  printf("Chao %s\n", name);
  getch();
}
Câu 10: Đảo chuỗi
PHP:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
int main ()
{
  clrscr ();
  char* p;
  int i,n;
  p = (char*)malloc(128);
  printf("\n Nhap xau ki tu :");
  gets (p);
  n = strlen(p);
  printf("\n xau dao: \n");
  for( i = n-1; i>=0; i --)
  putchar(p[i]);
  printf("\n");
  free(p);
  getch ();
  return 0;
}

Câu 11: Đếm số lần xuất hiện của các ký tự trong chuỗi
PHP:
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

void main()
{
 char chuoi[80];
 int i = 0, count = 0;

 printf("\nNhap vao mot chuoi bat ky : ");
 gets(chuoi);

 while (chuoi[i] != 0)
 {
  if (isalpha(chuoi[i++]))
   count++;
 }

 printf("So ky tu trong chuoi = %d", count);
 getch();
}
Câu 12: Loại bỏ khoảng trống thừa trong chuỗi.
PHP:
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <conio.h> 
#pragma warn -pia 

char *trim(char *chuoi) 
{ 
  char *p; 
  while (p = strstr(chuoi, " ")) 
   memmove(p, p+1, strlen(chuoi) - (p - chuoi)); 
  if (chuoi[0] == ' ') 
   memmove(chuoi, chuoi+1, strlen(chuoi) - 1); 
  if (chuoi[strlen(chuoi)-1] == ' ') 
   chuoi[strlen(chuoi)-1] = 0; 
  return chuoi; 
} 

void main() 
{ 
  char chuoi[125]; 

  printf("\nNhap chuoi mau : "); 
  textattr(0x1e); 
  gets(chuoi); 

  trim(chuoi); 
  printf("\nChuoi sau khi da trim : "); 
  textattr(0x1e); 
  cputs(chuoi); 
  getch(); 
}
Câu 13: In chuỗi theo các từ mỗi từ một dòng
PHP:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
void main()
{
 char s[50];
 int i, len;

 printf("\nNhap vao mot chuoi : ");
 gets(s);
 len = strlen(s);
 i = 0;
 while (i<len)
 {
  while (s[i] == ' ' && i<len)
   i++;
  while (s[i] != ' ' && i<len)
   putc(s[i++], stdout);
  putc('\n', stdout);
 }
 getch();
}

Câu 14: Chương trình đếm số ký tự trong một chuỗi ASCII
PHP:
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include<conio.h>
void main()
{
 char chuoi[80];
 int i = 0, count = 0;

 printf("\nNhap vao mot chuoi bat ky : ");
 gets(chuoi);

 while (chuoi[i] != 0)
 {
  if (isalpha(chuoi[i++]))
   count++;
 }

 printf("So ky tu trong chuoi = %d", count);
 getch();
}

Câu 15: Cho biết kích thước 1 file
PHP:
#include <stdio.h>
#include <io.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys\stat.h>

int main()
{
int fp;

long file_size;

if ((fp = open("f:/cprojects/urls.txt", O_RDONLY)) == -1)
printf("Error opening the file \n");
else
{
file_size = filelength(file_handle);
printf("The file size in bytes is %ld\n", file_size);
close(fp);
}
return 0;
}

Câu 16: Đọc nội dung 1 file
PHP:
#include <stdio.h>

void main(void)
{
FILE *fp;
char ch;

fp = fopen("websites.txt","r");
ch = getc(fp);
while(ch!=EOF)
{
putchar(ch);
ch = getc(fp);
}
printf("\n\n");
}

Câu 17: Đếm tần suất 1 kí tự trong 1 file
PHP:
# include <stdio.h> 
# include <string.h>
main() 
{ 
 FILE *fp; 
 char in[100]; 
 long int freq[257]; 
 int i; 

 printf("\nFile frequency table generator\n\n"); 

 printf("\nInput file:");
 scanf("%s",in); 
 fp=fopen(in,"rb"); 
 if(fp==NULL) 
 { 
 printf("\nCould not open input file.Aborting\n"); 
 return 1; 
 } 
 for(i=0;i<257;i++) 
 freq[i]=0; 
 while(i=fgetc(fp),i!=EOF) 
 { 
 freq[i]++; 
 } 
 fcloseall(); 
 fp=fopen("count.txt","w"); 
 fprintf(fp,"\nCharacter frequency table of %s\n",in); 
 fprintf(fp,"\nCharacter ASCII frequency\n\n"); 
 for(i=0;i<256;i++) 
 { 
 if(i==26) 
 { 
  fprintf(fp,"\t  26\t %ld\n",freq[26]); 
 } 
 else if(i==9) 
 { 
  fprintf(fp,"\t  9\t %ld",freq[9]); 
 } 
 else if(i<10) 
 { 
  fprintf(fp,"%c\t  %d\t %ld\n",i,i,freq[i]); 
 } 
 else if(i<100) 
 { 
  fprintf(fp,"%c\t  %d\t %ld\n",i,i,freq[i]); 
 } 
 else 
 { 
  fprintf(fp,"%c\t  %d\t %ld\n",i,i,freq[i]); 
 } 
 } 
 
 fcloseall(); 
 printf("\nFrequency table copied to count.txt\n"); 
}

Câu 18: Cho biêt thông tin FAT
PHP:
#include <stdio.h>
#include <dos.h>

void main(void)
{
struct fatinfo fat;

getfatd(&fat);

printf("Sectors per cluster %d\n", fat.fi_sclus);
printf("Clusters per disk %u\n", fat.fi_nclus);
printf("Bytes per cluster %d\n", fat.fi_bysec);
printf("Disk type %x\n", fat.fi_fatid & 0xFF);
}

Câu 19: Bài toán trâu ăn cỏ
PHP:
/* Giai bai toan co : 
  Tram trau tram co 
  Trau dung an nam 
  Trau nam an ba 
  Trau gia an mot 
*/ 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 
{ 
 int tdung, tnam, tgia, phuongan=0; 

 for (tdung = 1; tdung <= 98; tdung ++) 
  for (tnam = 1; tnam < 99 - tdung; tnam ++) 
   for (tgia = 1; tgia < 99 - (tdung + tnam); tgia++) 
    if ((tdung*5 + tnam*3 + tgia) == 100) 
    { 
      printf("\nTrau dung : %5d ; Trau nam : %5d ; Trau gia : %5d", 
         tdung, tnam, tgia); 
      phuongan++; 
    } 
 printf("\nTong cong co %d phuong an.", phuongan); 
 getch(); 
}

Câu 20: Bài toán 8 Hoàng Hậu
PHP:
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
int dong[8], cot[8], cheoxuoi[15], cheonguoc[15];

void print ()
{
 int i;
 printf("\n");
 for (i=0; i<8; i++)
  printf("%3d", dong[i]);
}

void thu(int i)
{
 int j;
 for (j=0; j<8; j++)
 {
  if (cot[j] == 1 && cheoxuoi[i+j] ==1 && cheonguoc[i-j+7] == 1)
  {
   dong[i] = j;
   cot[j] = 0;
   cheoxuoi[i+j] = 0;
   cheonguoc[i-j+7] = 0;
   if (i<7)
    thu(i+1);
   else
    print();
   cot[j] = 1;
   cheoxuoi[i+j] = 1;
   cheonguoc[i-j+7] = 1;
  }
 }
}

void tim()
{
  int i, q;

  for (i=0; i<8; i++)
  {
   cot[i] = 1;
   dong[i] = -1;
  }
  for (i=0; i<15; i++)
  {
   cheoxuoi[i] = 1;
   cheonguoc[i] = 1;
  }
  thu(0);
}

void main()
{
 tim();
 getch();
}

Câu 21 Bài kiểm tra số nguyên tố
PHP:
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
bool LaNguyenTo(int n);
void main()
{
	int n;
  cout<<"Nhap vao mot so bat ky: ";cin>>n;
  	if(LaNguyenTo(n))
  		cout<<"La so nguyen to";
  	else
  		{
     	cout<<"Khong la so nguyen to vi no chia het cho ";
      for(int j=2;j<n;j++)
      {
      	if(n%j==0)
        cout<<j<<" va ";
      }
      cout<<"The thoi";
     }
  getch();
}
bool LaNguyenTo(int n)
{
		bool co=true;
   if(n<2)
   {cout<<"Du lieu nhap sai va so do ";
  	return !co;}
  	else
   {
  		for(int i=2;i<=sqrt(n)+1;i++)
  		{
  			if(n%i==0)
   		{
  				co=false;
   			break;
   		}
  		}
  	}
  return co;
}

Câu 22: Liệt kê các hoán vị của N phần tử
PHP:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define MAX 10
int mang[MAX], n;

void swap (int *x, int *y)
{
 int tmp;
 tmp = *x;
 *x = *y;
 *y = tmp;
}

void hoanvi(int k)
{
 int j;

 if (k==1)
 {
  printf("\n");
  for (j=0; j<n; j++)
   printf("%d ", mang[j]);
 }
 else
  for (j=k-1; j>=0; j--)
  {
   swap(&mang[k-1], &mang[j]);
   hoanvi(k-1);
   swap(&mang[j], &mang[k-1]);
  }
}

void main()
{
 int i;

 printf("\nCho biet so phan tu (N < 10) : ");
 scanf("%d", &n);
 for (i=0; i<n; i++)
  mang[i] = i;
 hoanvi(n);
 getch();
}

Câu 23: Tính tổ hợp chập K của N phần tử
PHP:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

unsigned long giaithua(int n)
{
  unsigned long ketqua = 1;
  int i;

  for (i=2; i<=n; i++)
   ketqua *= i;

  return ketqua;
}

unsigned long to_hop_chap(int k, int n)
{
  return giaithua(n) / (giaithua(k) * giaithua(n-k));
}

void main()
{
 int n, k;

 printf("\nNhap vao gia tri N va K : ");
 scanf("%d%d", &n, &k);

 printf("Top hop chap %d cua %d = %lu", k, n, to_hop_chap(k, n));
 getch();
}

Câu 24: Bài tập tìm max min của 4 số.
PHP:
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
float max(int a, int b);
float min(int a, int b);
void main()
{
 	int a,b,c,d;
  cout<<"Nhap vao so thu 1: ";cin>>a;
  cout<<"Nhap vao so thu 2: ";cin>>b;
  cout<<"Nhap vao so thu 3: ";cin>>c;
  cout<<"Nhap vao so thu 4: ";cin>>d;
  cout<<"max= "<<max(max(max(a,b),max(b,c)),max(c,d))<<" min= "<<min(min(min(a,b),min(b,c)),min(c,d))<<endl;
  cout<<"Vay trung binh cong cua 4 so do la: "<<(a+b+c+d)/4;
  getch();
}
float max(int a, int b)
{
 	if(a>b)
 	return a;
 	else
 	return b;
}
float min(int a, int b)
{
 	if(a>b)
 	return b;
 	else
 	return a;
}

Câu 25: Chương trình đọc số có 3 chữ số
PHP:
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
  int a;
  cout<<"Nhap vao mot so co 3 hay 2 tham chi 1 chu so: ";
  cin>>a;
  int hangtram=a/100;
  int hangchuc=((a/10)%10);
  int hangdonvi=a%10;
  switch(hangtram)
  {
  	    case 1 :cout<<"Mot tram ";break;
        case 2 :cout<<"Hai tram ";break;
        case 3 :cout<<"Ba tram ";break;
        case 4 :cout<<"Bon tram ";break;
        case 5 :cout<<"Nam tram ";break;
        case 6 :cout<<"Sau tram ";break;
        case 7 :cout<<"Bay tram ";break;
        case 8 :cout<<"Tam tram ";break;
        case 9 :cout<<"Chin tram ";break;
  }
  switch(hangchuc)
  {
        case 0:
          if(hangdonvi==0)
            cout<<"";
          else
            {if(hangchuc==0&&hangtram==0)
              cout<<"";
            else
              cout<<"ninh";}
          break;
  	    case 1:cout<<"muoi";break;
        case 2:cout<<"hai muoi";break;
        case 3:cout<<"ba muoi";break;
        case 4:cout<<"bon muoi";break;
        case 5:cout<<"nam muoi";break;
        case 6:cout<<"sau muoi";break;
        case 7:cout<<"bay muoi";break;
        case 8:cout<<"tam muoi";break;
        case 9:cout<<"chin muoi";break;
  }
  switch(hangdonvi)
  {
  	    case 0:cout<<"Khong";break;
  		case 1:
           if(hangchuc==1||(hangtram==0&&hangchuc==0))
           cout<<" mot";
           else
           cout<<" mo't";
           break;
        case 2:cout<<" hai";break;
        case 3:cout<<" ba";break;
        case 4:
        		if(hangchuc==1)
           cout<<" bon";
           else
           {if(hangchuc==0&&hangtram==0)
           cout<<"bon";
           else
           cout<<" tu";}
           break;
        case 5:
           if(hangchuc==0&&hangtram==0)
             cout<<" nam";
           else
             cout<<" lam";
           break;
        case 6:cout<<" sau";break;
        case 7:cout<<" bay";break;
        case 8:cout<<" tam";break;
        case 9:cout<<" chin";break;
  }
	getch();
}

Câu 26 Tìm phần tử lớn nhất nhỏ nhất trong mảng một chiều

PHP:
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

void main()
{
 int mang[20];

  int i, minval, maxval;

  /* Khoi tao mang ngau nhien */
  randomize();
  for (i=0; i<20; i++)
   mang[i] = random(100);

  /* Tim gia tri lon nhat va nho nhat */
  minval = maxval = mang[0];
  for (i=1; i<20; i++)
  {
   if (maxval < mang[i])
    maxval = mang[i];
   else if (minval > mang[i])
    minval = mang[i];
  }

  /* In mang */
  clrscr();
  for (i=0; i<20; i++)
  {
   if (mang[i] == maxval)
    textcolor(YELLOW);
   else if (mang[i] == minval)
    textcolor(RED);
   else
    textcolor(WHITE);
   cprintf("%3d", mang[i]);
  }

  getch();
}

Câu 27: Trộn 2 dãy giảm thành 1 dãy tăng
PHP:
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#define MAX 10 

void main() 
{ 
 int a[MAX], b[MAX], c[2*MAX], n1, n2, i, i1, i2; 

 printf("\nCho biet so phan tu cua mang thu nhat : "); 
 scanf("%d", &n1); 
 printf("Nhap vao cac phan tu (giam dan) cua mang thu nhat : "); 
 for (i=0; i<n1; i++) 
  scanf("%d", &a[i]); 
 printf("\nCho biet so phan tu cua mang thu hai : "); 
 scanf("%d", &n2); 
 printf("Nhap vao cac phan tu (giam dan) cua mang thu hai : "); 
 for (i=0; i<n2; i++) 
  scanf("%d", &b[i]); 
 i1 = n1-1; 
 i2 = n2-1; 
 for (i=0; i<n1 + n2; i++) 
 { 
  if (i1 < 0 || i2 < 0) 
   break; 
  if (a[i1] < b[i2]) 
   { 
    c[i] = a[i1]; 
    i1--; 
   } 
   else 
   { 
    c[i] = b[i2]; 
    i2--; 
   } 
 } 
 if (i1 >= 0) 
  while (i1 >= 0) 
   c[i++] = a[i1--]; 
 if (i2 >= 0) 
  while (i2 >= 0) 
   c[i++] = b[i2--]; 
 printf("\nCac phan tu cua mang tron : "); 
 for (i=0; i<n1+n2; i++) 
  printf("%d ", c[i]); 
 getch(); 
}
Câu 28: Dãy tăng dần
PHP:
#include <stdio.h>

void main()
{
int a[10], i, maxstart, maxend, maxlen, tmpstart, tmpend, tmplen;

printf("\nNhap vao 10 phan tu nguyen cua day :");
for (i=0; i<10; i++)
scanf("%d", &a[i]);
printf("Day da cho :\n");
for (i=0; i<10; i++)
printf("%6d", a[i]);

maxstart = maxend = tmpstart = tmpend = 0;
maxlen = tmplen = 1;
for (i=1; i< 10; i++)
{
if (a[i] < a[tmpend])
{
if (maxlen < tmplen)
{
maxstart = tmpstart;
maxend = tmpend;
maxlen = tmplen;
}
tmpstart = tmpend = i;
tmplen = 1;
}
else
{
tmplen++;
tmpend++;
}
}
if (maxlen < tmplen)
{
maxstart = tmpstart;
maxend = tmpend;
}
printf("\nDay tang co so phan tu nhieu nhat la : \n");
for (i=maxstart; i<=maxend; i++)
printf("%6d", a[i]);
getch();
}

Câu 29: Dãy tăng có dãy dài nhất
PHP:
#include <stdio.h>

void main()
{
int a[10], i, maxstart, maxend, maxtotal, tmpstart, tmpend, tmptotal;

printf("\nNhap vao 10 phan tu nguyen cua day :");
for (i=0; i<10; i++)
scanf("%d", &a[i]);
printf("Day da cho :\n");
for (i=0; i<10; i++)
printf("%6d", a[i]);

maxstart = maxend = tmpstart = tmpend = 0;
maxtotal = tmptotal = a[0];
for (i=1; i< 10; i++)
{
if (a[i] < a[tmpend])
{
if (maxtotal < tmptotal)
{
maxstart = tmpstart;
maxend = tmpend;
maxtotal = tmptotal;
}
tmpstart = tmpend = i;
tmptotal = a[i];
}
else
{
tmptotal += a[i];
tmpend++;
}
}
if (maxtotal < tmptotal)
{
maxstart = tmpstart;
maxend = tmpend;
}
printf("\nDay tang co tong nhieu nhat la : \n");
for (i=maxstart; i<=maxend; i++)
printf("%6d", a[i]);
getch();
}

Câu 30: Tìm tất cả ước của một số N
PHP:
[HTML]#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

void main() 
{ 
 int n, i; 

 printf("Cho gia tri N = "); 
 scanf("%d", &n); 

 printf("Cac uoc so cua %d la :\n", n); 
 for (i=1; i<n; i++) 
  if ((n % i) == 0) 
   printf("%5d", i); 
 getch(); 
} [/HTML]
Câu 31: Bội số chung và ước số chung
PHP:
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
unsigned USCLN (unsigned n, unsigned m) 
{ 
 while (n != 0 && m != 0) 
  if (n>m) 
   n -= m; 
  else 
   m -= n; 
 if (n == 0) 
  return m; 
 else 
  return n; 
} 

unsigned BSCNN (unsigned n, unsigned m) 
{ 
 return n * m / USCLN(n, m); 
} 

void main() 
{ 
 unsigned n, m; 

 printf("\nNhap hai vao so nguyen duong : "); 
 scanf("%u%u", &n, &m); 
 printf("\nUSCLN cua %u va %u = %u", n, m, USCLN(n,m)); 
 printf("\nBSCNN cua %u va %u = %u", n, m, BSCNN(n,m)); 
 getch(); 
}

Câu 32: Ma phương
PHP:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

// func declaration
void matrix( int n );

// main()
int main(void)
{
  int n;
  
  // input until it's valid.
  do 
  {
  printf("\n Plz input size of matrix [ odd size & n < 20 ]: n = ");
  scanf("%d",&n);
  if ( n % 2 == 0 ) printf("\n Invalid input value .. Plz re-input ... \n");
  } 
  while ( n % 2 == 0 );
  
  if ( n > 20 ) { n = 19 ; // in case of n is greater than 20
  printf("\n %d is greater than 20 & set to be default as 19 .",n ); } // end if
  
  // call matrix()
  matrix(n);
  // stop to watch
  getch();
  return 0;
}

// function matrix(int n)
void matrix( int n )
{
   int a[20][20];
   int i, j, row, col, count = 1;
   int old_row, old_col, sum = 0;
   
   // set starting value of array
   for ( i = 0 ; i < n ; i++ )
   for ( j = 0 ; j < n ; j++ )
     a[i][j] = 0;
   
   // set the 1st value to start
   row = 0; col = (n-1) / 2;
   
   while ( count < n*n + 1 )
   {
      a[row][col] = count++ ; // set value for elements
      old_row = row ; old_col = col; // save the last addresses
      // define whether going out of array
      row -= 1; if ( row == -1 ) row = n - 1; 
      col += 1; if ( col == n ) col = 0;
      // in case of already having number
      if ( a[row][col] != 0 ) 
      {
        row = old_row + 1;
        col = old_col;
      } // end if
   } // end while
   // print result
   printf("\n");
   for ( i = 0 ; i < n ; i++ )
   {
   for ( j = 0 ; j < n ; j++ )
     printf("%4d",a[i][j]);
   printf("\n");
   } // end for
   
   // calculate sum
   for ( j = 0 ; j < n ; j++ )
     sum += a[0][j];
   printf("\n Sum of each row - column - diagonal line is : %d " , sum);
   
   return;
}

Câu 33: Tổng 2 ma trận
PHP:
#include <iostream.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
void congmt(float a[][10],float b[][10],float c[][10],int hang,int cot); 
void nhapmt(float a[][10],int hang,int cot); 
void inmt(float a[][10],int hang,int cot); 
void main() 
{ 
  system("color 3e"); 
  float a[10][10],b[10][10],c[10][10]; 
  int hang1,cot1; 

  cout<<"Moi ban nhap vao ma tran a: \n"; 
  cout<<"Nhap vao so hang cua ma tran a: "; 
  cin>>hang1; 
  cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran a: "; 
  cin>>cot1; 
  nhapmt(a,hang1,cot1); 
  inmt(a,hang1,cot1); 

  int hang2,cot2; 
  cout<<"Moi ban nhap vao ma tran b: \n"; 
  do 
  { 
    cout<<"Nhap vao so hang cua ma tran b: "; 
    cin>>hang2; 
  }while(hang2 != hang1); 
  do 
  { 
    cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran b: "; 
    cin>>cot2; 
  }while(cot2 != cot1); 
  nhapmt(b,hang2,cot2); 
  inmt(b,hang2,cot2); 

  cout<<"\nVay tong cua hai ma tran a,b la: \n"; 
  congmt(a,b,c,hang1,cot1); 
  inmt(c,hang1,cot1); 
  getch(); 
} 

void congmt(float a[][10],float b[][10],float c[][10],int hang,int cot) 
{ 
   for (int i=0; i<hang; i++) 
    for (int j=0; j<cot; j++) 
     c[i][j] = a[i][j] + b[i][j]; 
} 

void nhapmt(float a[][10],int hang,int cot) 
{ 
   for(int i = 0;i < hang;i++) 
  { 
    for(int j = 0; j < cot; j++) 
   { 
      cout<<"Nhap vao phan tu ["<<i<<";"<<j<<"]: "; 
     cin>>a[i][j]; 
   } 
  } 
} 

void inmt(float a[][10],int hang,int cot) 
{ 
   for(int i = 0; i < hang; i++) 
  { 
    for(int j = 0; j < cot; j++) 
   { 
      cout<<a[i][j]<<"\t"; 
   } 
   cout<<endl; 
  } 
}

Câu 34: Tích 2 ma trận
PHP:
#include<conio.h> 
#include<stdio.h> 
#include<alloc.h> 
void main() 
{ 
int *a,*b,*c; 
int m,n; 
int i,j; 
clrscr(); 
//Nhap so hang so cot 
printf("Nhap vao m:");scanf("%d",&m); 
printf("Nhap vao n:");scanf("%d",&n); 
//Cap phat bo nho 
a=(int*)calloc(m*n,sizeof(int)); 
b=(int*)calloc(m*n,sizeof(int)); 
c=(int*)calloc(m*n,sizeof(int)); 
// Nhap so lieu va tinh toan 
for(i=1;i<=m;i++) 
for(j=1;j<=n;j++) 
{ 
  printf("Nhap vao a[%d,%d]=",i,j);scanf("%d",&a[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]); 
} 
for(i=1;i<=m;i++) 
for(j=1;j<=n;j++) 
{ 
  printf("Nhap vao b[%d,%d]=",i,j);scanf("%d",&b[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]); 
  c[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]=a[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]+b[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]; 
} 
// xuat cac mang a,b,c ra man hinh 
for(i=1;i<=m;i++) 
for(j=1;j<=n;j++) 
{ 
  printf("\t%d",a[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]); 
  if(j==n)printf("\n"); 
} 
printf("\n===========\n"); 
for(i=1;i<=m;i++) 
for(j=1;j<=n;j++) 
{ 
  printf("\t%d",b[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]); 
  if(j==n)printf("\n"); 
} 
printf("\n===========\n"); 
for(i=1;i<=m;i++) 
for(j=1;j<=n;j++) 
{ 
  printf("\t%d",c[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]); 
  if(j==n)printf("\n"); 
} 
getch(); 
}

Câu 35: Kiểm tra xem ma trận B có là con của ma trận A không?
PHP:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

#define N 2
#define M 5

void search(int b[N][N],int a[M][M])
{
  int i,j,k,l,m,x,y,dem,demx,demy;
  int timthay=1;

  for(k=0;k<=M-N;++k)
  {
    for(l=0;l<=M-N;++l)
    {
      dem=demx=demy=0;
      x=l;y=k;
      for(i=0;i<N;++i)
      {
        for(j=0;j<N;++j)
        {
          if(b[i][j]==a[y][x])dem++;
          ++x;++demx;
          if(demx==N){demx=0;x=l;}
        }
        ++y;++demy;
        if(demy==N){demy=0;y=k;}
      }
      if(dem==N*N)break;
    }
    if(dem==N*N)break;
  }

  if(dem!=N*N)timthay=0;
  if(timthay==0)printf("\nKo tim thay");
  else printf("\nTim thay");
}

void main()
{
  clrscr();
  int a[M][M]={ 1, 2, 3, 4, 5,
        6, 7, 8, 9,10,
        11,12,13,14,15,
        16,17,18,19,20,
        21,22,23,24,25};


  int b[N][N]={4, 5,
        9,10};

  search(b,a);
  getch();
}
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

minhtt262

Thành viên mới
Tham gia
22/5/2014
Bài viết
1
em mới hoc c++,học đến phần file thì không hiểu.e làm bài này mà khi đọc file không sắp xếp được.ac e xem dùm e với
e cảm ơn!!
 

Đính kèm

 • bai.txt
  1,3 KB · Lượt xem: 221
Top