Tuyển chọn các dạng bài tập C++ hay

Trong chuyên mục 'Ngân hàng đề thi' đăng bởi xuanhung_xd9, 30/3/2012. — 226.783 Lượt xem

 1. xuanhung_xd9

  xuanhung_xd9 thichhohap.com Thành viên thân thiết

  Tuyển chọn các dạng bài tập C++ hay

  bài tập C++ chọn lọc

  Câu 1: Giải phương trình bậc nhất.
  PHP:
  #include <stdio.h>

  void main()
  {
  float ab;

  printf("\nGiai phuong trinh bac nhat AX + B = 0");
  printf("\nCho biet ba he so A B : ");
  scanf("%f%f", &a, &b);

  if (
  a==0)
  if (
  b!=0)
  printf("Phuong trinh vo nghiem");
  else
  printf("Phuong trinh co nghiem khong xac dinh");
  else
  printf("Dap so cua phuong trinh tren = %f", -b/a);
  getch();
  }

  Câu 2: Giải phương trình bậc hai.
  PHP:
   #include <stdio.h>

  #include <math.h>

  void main()

  {

      
  float x,x1,x2,a,b,c,delta;

      
  printf("Nhap vao tham so cua phuong trinh bac 2 \(a b c\) : "); scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);

      if (
  a==0

           if (
  b==0printf("Phuong trinh vo nghiem\n");

           else {
  x=-c/bprintf("Phuong trinh co mot nghiem x = %.3f\n",x);}

      else {

      
  delta=b*b-4*a*c;

      if (
  delta<0)    

          
  printf("Phuong trinh vo nghiem thuc\n");

      else 

          if (
  delta==0

              {
  x=-b/(2*a);

              
  printf("Phuong trinh co mot nghiem duy nhat x = %.3f\n",x);}

          else {

              
  x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a);

              
  x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a);

          
  printf("Phuong trinh co nghiem 2 nghiem thuc :\n x1 = %.3f\n x2 = %.3f\n",x1,x2);    

          }

      }

   


    

  Câu 3: Giải hệ phương trình bậc nhất.
  PHP:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>

  void main()
  {
    
  int abcdefdthuc;
    
  float xy;

    
  printf("\nNhap vao cac he so a,b,c,d,e,f : ");
    
  scanf("%d%d%d%d%d%d", &a, &b, &c, &d, &e, &f);
    
  dthuc b*e*a;
    if (
  dthuc != 0)
    {
      
  = (float)(c*d-a*f)/dthuc;
      
  = (float)(b*f-c*e)/dthuc;
      
  printf("Nghiem x = %f, y = %f"xy);
    }
    else
      
  printf("\nHe phuong trinh vo ngiem.");

    
  getch();
  }

  Câu 4: Tính căn bậc 2 theo phương pháp hàm Newton
  PHP:
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>

  void main()
  {
  double axnketqua;

  printf("\nNhap vao so muon tinh can bac hai : ");
  scanf("%lf", &a);
  xn = (a+1)/2;
  do {
  ketqua xn;
  xn 0.5 * (xn a/xn);
  } while (
  fabs(xn-ketqua) > 0.0001);
  printf("\nKet qua = %lf"xn);
  getch();
  }

  Câu 5: In ra màn hình tam giác cân
  PHP:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>

  void main() {
  clrscr();
  short d[]={1,2};
  printf("Nhap chieu cao tam giac: ");
  int i,num,space;
  scanf("%d",&i);
  num=2*i+1;
  for(
  int n=0;n<i;++n) {
      
  space=(num-(2*n+1))/2;
      while(
  space-->0)
          
  printf(" ");
      
  int index;
      for(
  int j=0;j<2*n+1;++j) {
          
  index=(j%2)?1:0;
          
  printf("%d",d[index]);
      }
      
  printf("\n");
  }
  getch();
  }

  Câu 6: In ra bảng cửu chương.
  PHP:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>

  void main()
  {
    
  int ij;
    
  char chuoi[] = "B A N G   C U U   C H U O N G";
    
  char ten[10][5] = {"","","Hai""Ba""Bon""Nam",
                       
  "Sau""Bay""Tam""Chin"};
    
  clrscr();
    
  textcolor(YELLOW);
    
  gotoxy((80 strlen(chuoi)) / 21);
    
  cprintf("%s\n\n"chuoi);

    for (
  i=2i<=9i++)
    {
      
  gotoxy(10*(i-2) + (10 strlen(ten[i]))/24);
      
  textcolor(i);
      
  cprintf("%s"ten[i]);
    }
    for (
  j=1j<=10j++)
      for (
  i=2i<=9i++)
      {
        
  gotoxy(10*(i-2) + 1j+4);
        
  textcolor(i);
        
  cprintf("%dx%2d = %2d"iji*j);
      }
    
  getch();
  }

  Câu 7: In ra năm âm lịch tương ứng với năm nhập vào.
  PHP:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>

  void main()
  {
    
  unsigned nam;
    
  char can[][5] = {"Giap""At""Binh""Dinh""Mau""Ky",
                     
  "Canh""Tan""Nham""Quy"};
    
  char chi[][5] = {"Ty""Suu""Dan""Meo""Thin""Ty",
                     
  "Ngo""Mao""Than""Dau""Tuat""Hoi"};

    
  printf("\nNhap nam can biet : ");
    
  scanf("%d", &nam);
    
  printf("Nam am lich cua %d la %s %s"namcan[(nam+6)%10], chi[(nam+8)%12]);
    
  getch();
  }
  Câu 8 Tính số ngày trong một tháng, một năm bất kỳ
  PHP:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  void main()
  {
      
  long int thangnam;
     
  cout<<"Nhap thang va nam: ";
     
  cin>>thang>>nam;
     if ((
  thang>12||thang<1)||(nam<0))
     
  cout<<"Nhap thang hoac nam sai";
     else
     {
      
  bool namnhuan=((nam%4==0&&nam%100!=0)||(nam%400==0&&nam%100==0));
      
  int songay;
      if(
  thang==4||thang==6||thang==9||thang==11)
      
  songay 30;
      else
      {
       if(
  thang==2)
       
  songay namnhuan?29:28;
       else
        
  songay=31;
       }
       
  cout<<"So ngay cua thang "<<thang<<" trong nam "<<nam<<" la: "<<songay<<endl;
       }
      
  getch();
  }

  Câu 9: Nhập chuỗi và in chuỗi
  PHP:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>

  void main()
  {
     
  char name[80];

     
  printf("\nXin cho biet ten cua ban : ");
     
  gets(name);

     
  printf("Chao %s\n"name);
     
  getch();
  }
  Câu 10: Đảo chuỗi
  PHP:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #include<stdlib.h>
  int main ()
  {
      
  clrscr ();
      
  charp;
      
  int i,n;
      
  = (char*)malloc(128);
      
  printf("\n Nhap xau ki tu :");
      
  gets (p);
      
  strlen(p);
      
  printf("\n xau dao: \n");
      for( 
  n-1i>=0--)
      
  putchar(p[i]);
      
  printf("\n");
      
  free(p);
      
  getch ();
      return 
  0;
  }

  Câu 11: Đếm số lần xuất hiện của các ký tự trong chuỗi
  PHP:
  #include <stdio.h>
  #include <ctype.h>

  void main()
  {
    
  char chuoi[80];
    
  int i 0count 0;

    
  printf("\nNhap vao mot chuoi bat ky : ");
    
  gets(chuoi);

    while (
  chuoi[i] != 0)
    {
      if (
  isalpha(chuoi[i++]))
        
  count++;
    }

    
  printf("So ky tu trong chuoi = %d"count);
    
  getch();
  }
  Câu 12: Loại bỏ khoảng trống thừa trong chuỗi.
  PHP:
  #include <stdio.h> 
  #include <string.h> 
  #include <conio.h> 
  #pragma warn -pia 

  char *trim(char *chuoi

     
  char *p
     while (
  strstr(chuoi"  ")) 
       
  memmove(pp+1strlen(chuoi) - (chuoi)); 
     if (
  chuoi[0] == ' '
       
  memmove(chuoichuoi+1strlen(chuoi) - 1); 
     if (
  chuoi[strlen(chuoi)-1] == ' '
       
  chuoi[strlen(chuoi)-1] = 0
     return 
  chuoi


  void main() 

     
  char chuoi[125]; 

     
  printf("\nNhap chuoi mau : "); 
     
  textattr(0x1e); 
     
  gets(chuoi); 

     
  trim(chuoi); 
     
  printf("\nChuoi sau khi da trim : "); 
     
  textattr(0x1e); 
     
  cputs(chuoi); 
     
  getch(); 
  }  
  Câu 13: In chuỗi theo các từ mỗi từ một dòng
  PHP:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  void main()
  {
    
  char s[50];
    
  int ilen;

    
  printf("\nNhap vao mot chuoi : ");
    
  gets(s);
    
  len strlen(s);
    
  0;
    while (
  i<len)
    {
      while (
  s[i] == ' ' && i<len)
        
  i++;
      while (
  s[i] != ' ' && i<len)
        
  putc(s[i++], stdout);
      
  putc('\n'stdout);
    }
    
  getch();
  }

  Câu 14: Chương trình đếm số ký tự trong một chuỗi ASCII
  PHP:
  #include <stdio.h>
  #include <ctype.h>
  #include<conio.h>
  void main()
  {
    
  char chuoi[80];
    
  int i 0count 0;

    
  printf("\nNhap vao mot chuoi bat ky : ");
    
  gets(chuoi);

    while (
  chuoi[i] != 0)
    {
      if (
  isalpha(chuoi[i++]))
        
  count++;
    }

    
  printf("So ky tu trong chuoi = %d"count);
    
  getch();
  }

  Câu 15: Cho biết kích thước 1 file
  PHP:
  #include <stdio.h>
  #include <io.h>
  #include <fcntl.h>
  #include <sys\stat.h>

  int main()
  {
  int fp;

  long file_size;

  if ((
  fp open("f:/cprojects/urls.txt"O_RDONLY)) == -1)
  printf("Error opening the file \n");
  else
  {
  file_size filelength(file_handle);
  printf("The file size in bytes is %ld\n"file_size);
  close(fp);
  }
  return 
  0;
  }

  Câu 16: Đọc nội dung 1 file
  PHP:
  #include <stdio.h>

  void main(void)
  {
  FILE *fp;
  char ch;

  fp fopen("websites.txt","r");
  ch getc(fp);
  while(
  ch!=EOF)
  {
  putchar(ch);
  ch getc(fp);
  }
  printf("\n\n");
  }

  Câu 17: Đếm tần suất 1 kí tự trong 1 file
  PHP:
  # include <stdio.h> 
  # include <string.h>
  main() 

   
  FILE *fp
   
  char in[100]; 
   
  long int freq[257]; 
   
  int i

   
  printf("\nFile frequency table generator\n\n"); 

   
  printf("\nInput file:");
   
  scanf("%s",in); 
   
  fp=fopen(in,"rb"); 
   if(
  fp==NULL
   { 
    
  printf("\nCould not open input file.Aborting\n"); 
    return 
  1
   } 
   for(
  i=0;i<257;i++) 
    
  freq[i]=0
   while(
  i=fgetc(fp),i!=EOF
   { 
    
  freq[i]++; 
   } 
   
  fcloseall(); 
   
  fp=fopen("count.txt","w"); 
   
  fprintf(fp,"\nCharacter frequency table of %s\n",in); 
   
  fprintf(fp,"\nCharacter ASCII frequency\n\n"); 
   for(
  i=0;i<256;i++) 
   { 
    if(
  i==26
    { 
     
  fprintf(fp,"\t    26\t  %ld\n",freq[26]); 
    } 
    else if(
  i==9
    { 
     
  fprintf(fp,"\t    9\t  %ld",freq[9]); 
    } 
    else if(
  i<10
    { 
     
  fprintf(fp,"%c\t    %d\t  %ld\n",i,i,freq[i]); 
    } 
    else if(
  i<100
    { 
     
  fprintf(fp,"%c\t    %d\t  %ld\n",i,i,freq[i]); 
    } 
    else 
    { 
     
  fprintf(fp,"%c\t    %d\t  %ld\n",i,i,freq[i]); 
    } 
   } 
   
   
  fcloseall(); 
   
  printf("\nFrequency table copied to count.txt\n"); 
  }

  Câu 18: Cho biêt thông tin FAT
  PHP:
  #include <stdio.h>
  #include <dos.h>

  void main(void)
  {
  struct fatinfo fat;

  getfatd(&fat);

  printf("Sectors per cluster %d\n"fat.fi_sclus);
  printf("Clusters per disk %u\n"fat.fi_nclus);
  printf("Bytes per cluster %d\n"fat.fi_bysec);
  printf("Disk type %x\n"fat.fi_fatid 0xFF);
  }

  Câu 19: Bài toán trâu ăn cỏ
  PHP:
  /* Giai bai toan co : 
     Tram trau tram co 
     Trau dung an nam 
     Trau nam an ba 
     Trau gia an mot 
  */ 

  #include <stdio.h> 
  #include <conio.h> 

  void main() 

    
  int tdungtnamtgiaphuongan=0

    for (
  tdung 1tdung <= 98tdung ++) 
      for (
  tnam 1tnam 99 tdungtnam ++) 
        for (
  tgia 1tgia 99 - (tdung tnam); tgia++) 
          if ((
  tdung*tnam*tgia) == 100
          { 
             
  printf("\nTrau dung : %5d ; Trau nam : %5d ; Trau gia : %5d"
                    
  tdungtnamtgia); 
             
  phuongan++; 
          } 
    
  printf("\nTong cong co %d phuong an."phuongan); 
    
  getch(); 
  }  

  Câu 20: Bài toán 8 Hoàng Hậu
  PHP:
  #include <stdio.h>
  #include<conio.h>
  int dong[8], cot[8], cheoxuoi[15], cheonguoc[15];

  void print ()
  {
    
  int i;
    
  printf("\n");
    for (
  i=0i<8i++)
      
  printf("%3d"dong[i]);
  }

  void thu(int i)
  {
    
  int j;
    for (
  j=0j<8j++)
    {
      if (
  cot[j] == && cheoxuoi[i+j] ==&& cheonguoc[i-j+7] == 1)
      {
        
  dong[i] = j;
        
  cot[j] = 0;
        
  cheoxuoi[i+j] = 0;
        
  cheonguoc[i-j+7] = 0;
        if (
  i<7)
          
  thu(i+1);
        else
          print();
        
  cot[j] = 1;
        
  cheoxuoi[i+j] = 1;
        
  cheonguoc[i-j+7] = 1;
      }
    }
  }

  void tim()
  {
     
  int iq;

     for (
  i=0i<8i++)
     {
       
  cot[i] = 1;
       
  dong[i] = -1;
     }
     for (
  i=0i<15i++)
     {
       
  cheoxuoi[i] = 1;
       
  cheonguoc[i] = 1;
     }
     
  thu(0);
  }

  void main()
  {
    
  tim();
    
  getch();
  }

  Câu 21 Bài kiểm tra số nguyên tố
  PHP:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  bool LaNguyenTo(int n);
  void main()
  {
      
  int n;
     
  cout<<"Nhap vao mot so bat ky: ";cin>>n;
         if(
  LaNguyenTo(n))
             
  cout<<"La so nguyen to";
         else
             {
               
  cout<<"Khong la so nguyen to vi no chia het cho ";
              for(
  int j=2;j<n;j++)
              {
                  if(
  n%j==0)
                 
  cout<<j<<" va ";
              }
              
  cout<<"The thoi";
           }
     
  getch();
  }
  bool LaNguyenTo(int n)
  {
          
  bool co=true;
        if(
  n<2)
        {
  cout<<"Du lieu nhap sai va so do ";
         return !
  co;}
         else
        {
             for(
  int i=2;i<=sqrt(n)+1;i++)
             {
                 if(
  n%i==0)
                {
                      
  co=false;
                    break;
                }
             }
         }
     return 
  co;
  }

  Câu 22: Liệt kê các hoán vị của N phần tử
  PHP:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #define MAX 10
  int mang[MAX], n;

  void swap (int *xint *y)
  {
    
  int tmp;
    
  tmp = *x;
    *
  = *y;
    *
  tmp;
  }

  void hoanvi(int k)
  {
    
  int j;

    if (
  k==1)
    {
      
  printf("\n");
      for (
  j=0j<nj++)
        
  printf("%d "mang[j]);
    }
    else
      for (
  j=k-1j>=0j--)
      {
        
  swap(&mang[k-1], &mang[j]);
        
  hoanvi(k-1);
        
  swap(&mang[j], &mang[k-1]);
      }
  }

  void main()
  {
    
  int i;

    
  printf("\nCho biet so phan tu (N < 10) : ");
    
  scanf("%d", &n);
    for (
  i=0i<ni++)
      
  mang[i] = i;
    
  hoanvi(n);
    
  getch();
  }

  Câu 23: Tính tổ hợp chập K của N phần tử
  PHP:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>

  unsigned long giaithua(int n)
  {
     
  unsigned long ketqua 1;
     
  int i;

     for (
  i=2i<=ni++)
       
  ketqua *= i;

     return 
  ketqua;
  }

  unsigned long to_hop_chap(int kint n)
  {
     return 
  giaithua(n) / (giaithua(k) * giaithua(n-k));
  }

  void main()
  {
    
  int nk;

    
  printf("\nNhap vao gia tri N va K : ");
    
  scanf("%d%d", &n, &k);

    
  printf("Top hop chap %d cua %d = %lu"knto_hop_chap(kn));
    
  getch();
  }

  Câu 24: Bài tập tìm max min của 4 số.
  PHP:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  float max(int aint b);
  float min(int aint b);
  void main()
  {
       
  int a,b,c,d;
     
  cout<<"Nhap vao so thu 1: ";cin>>a;
     
  cout<<"Nhap vao so thu 2: ";cin>>b;
     
  cout<<"Nhap vao so thu 3: ";cin>>c;
     
  cout<<"Nhap vao so thu 4: ";cin>>d;
     
  cout<<"max= "<<max(max(max(a,b),max(b,c)),max(c,d))<<" min= "<<min(min(min(a,b),min(b,c)),min(c,d))<<endl;
     
  cout<<"Vay trung binh cong cua 4 so do la: "<<(a+b+c+d)/4;
     
  getch();
  }
  float max(int aint b)
  {
       if(
  a>b)
       return 
  a;
       else
       return 
  b;
  }
  float min(int aint b)
  {
       if(
  a>b)
       return 
  b;
       else
       return 
  a;
  }

  Câu 25: Chương trình đọc số có 3 chữ số
  PHP:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  void main()
  {
     
  int a;
     
  cout<<"Nhap vao mot so co 3 hay 2 tham chi 1 chu so: ";
     
  cin>>a;
     
  int hangtram=a/100;
     
  int hangchuc=((a/10)%10);
     
  int hangdonvi=a%10;
     switch(
  hangtram)
     {
                case 
  :cout<<"Mot tram ";break;
                 case 
  :cout<<"Hai tram ";break;
                 case 
  :cout<<"Ba tram ";break;
                 case 
  :cout<<"Bon tram ";break;
                 case 
  :cout<<"Nam tram ";break;
                 case 
  :cout<<"Sau tram ";break;
                 case 
  :cout<<"Bay tram ";break;
                 case 
  :cout<<"Tam tram ";break;
                 case 
  :cout<<"Chin tram ";break;
     }
     switch(
  hangchuc)
     {
                 case 
  0:
                     if(
  hangdonvi==0)
                         
  cout<<"";
                     else
                         {if(
  hangchuc==0&&hangtram==0)
                              
  cout<<"";
                          else
                              
  cout<<"ninh";}
                      break;
                case 
  1:cout<<"muoi";break;
                 case 
  2:cout<<"hai muoi";break;
                 case 
  3:cout<<"ba muoi";break;
                 case 
  4:cout<<"bon muoi";break;
                 case 
  5:cout<<"nam muoi";break;
                 case 
  6:cout<<"sau muoi";break;
                 case 
  7:cout<<"bay muoi";break;
                 case 
  8:cout<<"tam muoi";break;
                 case 
  9:cout<<"chin muoi";break;
     }
     switch(
  hangdonvi)
     {
                 case 
  0:cout<<"Khong";break;
             case 
  1:
                        if(
  hangchuc==1||(hangtram==0&&hangchuc==0))
                        
  cout<<" mot";
                        else
                        
  cout<<" mo't";
                        break;
                 case 
  2:cout<<" hai";break;
                 case 
  3:cout<<" ba";break;
                 case 
  4:
                         if(
  hangchuc==1)
                       
  cout<<" bon";
                       else
                       {if(
  hangchuc==0&&hangtram==0)
                       
  cout<<"bon";
                       else
                       
  cout<<" tu";}
                       break;
                 case 
  5:
                       if(
  hangchuc==0&&hangtram==0)
                           
  cout<<" nam";
                       else
                           
  cout<<" lam";
                       break;
                 case 
  6:cout<<" sau";break;
                 case 
  7:cout<<" bay";break;
                 case 
  8:cout<<" tam";break;
                 case 
  9:cout<<" chin";break;
     }
      
  getch();
  }

  Câu 26 Tìm phần tử lớn nhất nhỏ nhất trong mảng một chiều

  PHP:
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>

  void main()
  {
    
  int mang[20];

     
  int iminvalmaxval;

     
  /* Khoi tao mang ngau nhien */
     
  randomize();
     for (
  i=0i<20i++)
       
  mang[i] = random(100);

     
  /* Tim gia tri lon nhat va nho nhat */
     
  minval maxval mang[0];
     for (
  i=1i<20i++)
     {
       if (
  maxval mang[i])
         
  maxval mang[i];
       else if (
  minval mang[i])
         
  minval mang[i];
     }

     
  /* In mang */
     
  clrscr();
     for (
  i=0i<20i++)
     {
       if (
  mang[i] == maxval)
         
  textcolor(YELLOW);
       else if (
  mang[i] == minval)
         
  textcolor(RED);
       else
         
  textcolor(WHITE);
       
  cprintf("%3d"mang[i]);
     }

     
  getch();
  }

  Câu 27: Trộn 2 dãy giảm thành 1 dãy tăng
  PHP:
  #include <stdio.h> 
  #include <conio.h> 
  #define MAX 10 

  void main() 

    
  int a[MAX], b[MAX], c[2*MAX], n1n2ii1i2

    
  printf("\nCho biet so phan tu cua mang thu nhat : "); 
    
  scanf("%d", &n1); 
    
  printf("Nhap vao cac phan tu (giam dan) cua mang thu nhat : "); 
    for (
  i=0i<n1i++) 
      
  scanf("%d", &a[i]); 
    
  printf("\nCho biet so phan tu cua mang thu hai : "); 
    
  scanf("%d", &n2); 
    
  printf("Nhap vao cac phan tu (giam dan) cua mang thu hai : "); 
    for (
  i=0i<n2i++) 
      
  scanf("%d", &b[i]); 
    
  i1 n1-1
    
  i2 n2-1
    for (
  i=0i<n1 n2i++) 
    { 
      if (
  i1 || i2 0
        break; 
      if (
  a[i1] < b[i2]) 
        { 
          
  c[i] = a[i1]; 
          
  i1--; 
        } 
        else 
        { 
          
  c[i] = b[i2]; 
          
  i2--; 
        } 
    } 
    if (
  i1 >= 0
      while (
  i1 >= 0
        
  c[i++] = a[i1--]; 
    if (
  i2 >= 0
      while (
  i2 >= 0
        
  c[i++] = b[i2--]; 
    
  printf("\nCac phan tu cua mang tron : "); 
    for (
  i=0i<n1+n2i++) 
      
  printf("%d "c[i]); 
    
  getch(); 
  }  
  Câu 28: Dãy tăng dần
  PHP:
  #include <stdio.h>

  void main()
  {
  int a[10], imaxstartmaxendmaxlentmpstarttmpendtmplen;

  printf("\nNhap vao 10 phan tu nguyen cua day :");
  for (
  i=0i<10i++)
  scanf("%d", &a[i]);
  printf("Day da cho :\n");
  for (
  i=0i<10i++)
  printf("%6d"a[i]);

  maxstart maxend tmpstart tmpend 0;
  maxlen tmplen 1;
  for (
  i=1i10i++)
  {
  if (
  a[i] < a[tmpend])
  {
  if (
  maxlen tmplen)
  {
  maxstart tmpstart;
  maxend tmpend;
  maxlen tmplen;
  }
  tmpstart tmpend i;
  tmplen 1;
  }
  else
  {
  tmplen++;
  tmpend++;
  }
  }
  if (
  maxlen tmplen)
  {
  maxstart tmpstart;
  maxend tmpend;
  }
  printf("\nDay tang co so phan tu nhieu nhat la : \n");
  for (
  i=maxstarti<=maxendi++)
  printf("%6d"a[i]);
  getch();
  }

  Câu 29: Dãy tăng có dãy dài nhất
  PHP:
  #include <stdio.h>

  void main()
  {
  int a[10], imaxstartmaxendmaxtotaltmpstarttmpendtmptotal;

  printf("\nNhap vao 10 phan tu nguyen cua day :");
  for (
  i=0i<10i++)
  scanf("%d", &a[i]);
  printf("Day da cho :\n");
  for (
  i=0i<10i++)
  printf("%6d"a[i]);

  maxstart maxend tmpstart tmpend 0;
  maxtotal tmptotal a[0];
  for (
  i=1i10i++)
  {
  if (
  a[i] < a[tmpend])
  {
  if (
  maxtotal tmptotal)
  {
  maxstart tmpstart;
  maxend tmpend;
  maxtotal tmptotal;
  }
  tmpstart tmpend i;
  tmptotal a[i];
  }
  else
  {
  tmptotal += a[i];
  tmpend++;
  }
  }
  if (
  maxtotal tmptotal)
  {
  maxstart tmpstart;
  maxend tmpend;
  }
  printf("\nDay tang co tong nhieu nhat la : \n");
  for (
  i=maxstarti<=maxendi++)
  printf("%6d"a[i]);
  getch();
  }

  Câu 30: Tìm tất cả ước của một số N
  PHP:
  [HTML]#include <stdio.h> 
  #include <conio.h> 

  void main() 

    
  int ni

    
  printf("Cho gia tri N = "); 
    
  scanf("%d", &n); 

    
  printf("Cac uoc so cua %d la :\n"n); 
    for (
  i=1i<ni++) 
      if ((
  i) == 0
        
  printf("%5d"i); 
    
  getch(); 
  }  [/
  HTML]
  Câu 31: Bội số chung và ước số chung
  PHP:
  #include <stdio.h> 
  #include <conio.h> 
  unsigned USCLN (unsigned nunsigned m

    while (
  != && != 0
      if (
  n>m
        
  -= m
      else 
        
  -= n
    if (
  == 0
      return 
  m
    else 
      return 
  n


  unsigned BSCNN (unsigned nunsigned m

    return 
  USCLN(nm); 


  void main() 

    
  unsigned nm

    
  printf("\nNhap hai vao so nguyen duong : "); 
    
  scanf("%u%u", &n, &m); 
    
  printf("\nUSCLN cua %u va %u = %u"nmUSCLN(n,m)); 
    
  printf("\nBSCNN cua %u va %u = %u"nmBSCNN(n,m)); 
    
  getch(); 
  }  

  Câu 32: Ma phương
  PHP:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>

  // func declaration
  void matrixint n );

  // main()
  int main(void)
  {
      
  int n;
      
      
  // input until it's valid.
      
  do 
      {
      
  printf("\n Plz input size of matrix [ odd size & n < 20 ]: n = ");
      
  scanf("%d",&n);
      if ( 
  == printf("\n Invalid input value .. Plz re-input ... \n");
      } 
      while ( 
  == );
      
      if ( 
  20 ) { 19 // in case of n is greater than 20
      
  printf("\n %d is greater than 20 & set to be default as 19 .",); } // end if
      
      // call matrix()
      
  matrix(n);
      
  // stop to watch
      
  getch();
      return 
  0;
  }

  // function matrix(int n)
  void matrixint n )
  {
       
  int a[20][20];
       
  int ijrowcolcount 1;
       
  int old_rowold_colsum 0;
       
       
  // set starting value of array
       
  for ( i++ )
       for ( 
  j++ )
           
  a[i][j] = 0;
       
       
  // set the 1st value to start
       
  row 0col = (n-1) / 2;
       
       while ( 
  count n*)
       {
             
  a[row][col] = count++ ; // set value for elements
             
  old_row row old_col col// save the last addresses
             // define whether going out of array
             
  row -= 1; if ( row == -row 1
             
  col += 1; if ( col == col 0;
             
  // in case of already having number
             
  if ( a[row][col] != 
             {
                  
  row old_row 1;
                  
  col old_col;
             } 
  // end if
       
  // end while
       // print result
       
  printf("\n");
       for ( 
  i++ )
       {
       for ( 
  j++ )
           
  printf("%4d",a[i][j]);
       
  printf("\n");
       } 
  // end for
       
       // calculate sum
       
  for ( j++ )
           
  sum += a[0][j];
       
  printf("\n Sum of each row - column - diagonal line is : %d " sum);
       
       return;
  }

  Câu 33: Tổng 2 ma trận
  PHP:
  #include <iostream.h> 
  #include <conio.h> 
  #include <stdlib.h> 
  void congmt(float a[][10],float b[][10],float c[][10],int hang,int cot); 
  void nhapmt(float a[][10],int hang,int cot); 
  void inmt(float a[][10],int hang,int cot); 
  void main() 

      
  system("color 3e"); 
      
  float a[10][10],b[10][10],c[10][10]; 
      
  int hang1,cot1

     
  cout<<"Moi ban nhap vao ma tran a: \n"
     
  cout<<"Nhap vao so hang cua ma tran a: "
     
  cin>>hang1
     
  cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran a: "
     
  cin>>cot1
     
  nhapmt(a,hang1,cot1); 
     
  inmt(a,hang1,cot1); 

     
  int hang2,cot2
     
  cout<<"Moi ban nhap vao ma tran b: \n"
     do 
     { 
         
  cout<<"Nhap vao so hang cua ma tran b: "
         
  cin>>hang2
     }while(
  hang2 != hang1); 
     do 
     { 
         
  cout<<"Nhap vao so cot cua ma tran b: "
         
  cin>>cot2
     }while(
  cot2 != cot1); 
     
  nhapmt(b,hang2,cot2); 
     
  inmt(b,hang2,cot2); 

     
  cout<<"\nVay tong cua hai ma tran a,b la: \n"
     
  congmt(a,b,c,hang1,cot1); 
     
  inmt(c,hang1,cot1); 
     
  getch(); 


  void congmt(float a[][10],float b[][10],float c[][10],int hang,int cot

       for (
  int i=0i<hangi++) 
          for (
  int j=0j<cotj++) 
            
  c[i][j] = a[i][j] + b[i][j]; 


  void nhapmt(float a[][10],int hang,int cot

       for(
  int i 0;hang;i++) 
     { 
         for(
  int j 0cotj++) 
        { 
             
  cout<<"Nhap vao phan tu ["<<i<<";"<<j<<"]: "
           
  cin>>a[i][j]; 
        } 
     } 


  void inmt(float a[][10],int hang,int cot

       for(
  int i 0hangi++) 
     { 
          for(
  int j 0cotj++) 
        { 
             
  cout<<a[i][j]<<"\t"
        } 
        
  cout<<endl
     } 
  }  

  Câu 34: Tích 2 ma trận
  PHP:
  #include<conio.h> 
  #include<stdio.h> 
  #include<alloc.h> 
  void main() 

  int *a,*b,*c
  int m,n
  int i,j
  clrscr(); 
  //Nhap so hang so cot 
  printf("Nhap vao m:");scanf("%d",&m); 
  printf("Nhap vao n:");scanf("%d",&n); 
  //Cap phat bo nho 
  a=(int*)calloc(m*n,sizeof(int)); 
  b=(int*)calloc(m*n,sizeof(int)); 
  c=(int*)calloc(m*n,sizeof(int)); 
  // Nhap so lieu va tinh toan 
  for(i=1;i<=m;i++) 
  for(
  j=1;j<=n;j++) 

      
  printf("Nhap vao a[%d,%d]=",i,j);scanf("%d",&a[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]); 

  for(
  i=1;i<=m;i++) 
  for(
  j=1;j<=n;j++) 

      
  printf("Nhap vao b[%d,%d]=",i,j);scanf("%d",&b[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]); 
      
  c[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]=a[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]+b[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]; 

  // xuat cac mang a,b,c ra man hinh 
  for(i=1;i<=m;i++) 
  for(
  j=1;j<=n;j++) 

      
  printf("\t%d",a[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]); 
      if(
  j==n)printf("\n"); 

  printf("\n===========\n"); 
  for(
  i=1;i<=m;i++) 
  for(
  j=1;j<=n;j++) 

      
  printf("\t%d",b[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]); 
      if(
  j==n)printf("\n"); 

  printf("\n===========\n"); 
  for(
  i=1;i<=m;i++) 
  for(
  j=1;j<=n;j++) 

      
  printf("\t%d",c[(i-1+j)+((i-1)*(n-1))]); 
      if(
  j==n)printf("\n"); 

  getch(); 
  }  

  Câu 35: Kiểm tra xem ma trận B có là con của ma trận A không?
  PHP:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  #define N 2
  #define M 5

  void search(int b[N][N],int a[M][M])
  {
      
  int i,j,k,l,m,x,y,dem,demx,demy;
      
  int timthay=1;

      for(
  k=0;k<=M-N;++k)
      {
          for(
  l=0;l<=M-N;++l)
          {
              
  dem=demx=demy=0;
              
  x=l;y=k;
              for(
  i=0;i<N;++i)
              {
                  for(
  j=0;j<N;++j)
                  {
                      if(
  b[i][j]==a[y][x])dem++;
                      ++
  x;++demx;
                      if(
  demx==N){demx=0;x=l;}
                  }
                  ++
  y;++demy;
                  if(
  demy==N){demy=0;y=k;}
              }
              if(
  dem==N*N)break;
          }
          if(
  dem==N*N)break;
      }

      if(
  dem!=N*N)timthay=0;
      if(
  timthay==0)printf("\nKo tim thay");
      else 
  printf("\nTim thay");
  }

  void main()
  {
      
  clrscr();
      
  int a[M][M]={ 12345,
                  
  6789,10,
                  
  11,12,13,14,15,
                  
  16,17,18,19,20,
                  
  21,22,23,24,25};


      
  int b[N][N]={45,
                  
  9,10};

      
  search(b,a);
      
  getch();
  }
   


  thanhluongvt, Seven Voldemortkarateao thích điều này.


 2. minhtt262

  minhtt262 Thành viên mới

  Tham gia:
  22/5/2014
  Bài viết:
  1
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  1
  em mới hoc c++,học đến phần file thì không hiểu.e làm bài này mà khi đọc file không sắp xếp được.ac e xem dùm e với
  e cảm ơn!!
   

  Các file đính kèm:

  • bai.txt
   bai.txt
   Dung lượng:
   1,3 KB
   Lượt xem:
   219
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP