Tính cách của 12 cung hoàng đạo trong tiếng Anh

Trong chuyên mục 'Ảnh vui hài' đăng bởi Chintran1259, 28/6/2017. — 3.752 Lượt xem

 1. Chintran1259

  Chintran1259 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tính cách của 12 cung hoàng đạo trong tiếng Anh

  [​IMG]

  Trong bài này, chúng ta cùng vừa học vừa chơi với các tính từ đơn giản, dễ nhớ – thể hiện những tính cách nổi bật nhất của 12 cung hoàng đạo nhé!

  Capricorn (Ma kết 22/12-19/1)

  [​IMG]


  Responsible
  – /rɪˈspɑːn.sə.bəl/: có trách nhiệm

  Persistent– /pɚˈsɪs.tənt/: kiên trì

  Disciplined– /ˈdɪs.ə.plɪnd/: có kỉ luật

  Calm- /kɑːm/: bình tĩnh

  Pessimistic– /ˌpes.əˈmɪs.tɪk/: bi quan

  Conservative– /kənˈsɝː.və.t̬ɪv/: bảo thủ

  Shy– /ʃaɪ/: nhút nhát
  Aquarius (Bảo Bình 20/1-19/2)

  [​IMG]
  Inventive– /ɪnˈven.tɪv/: sáng tạo

  Clever– /ˈklev.ər/: thông minh

  Humanitarian– /hjuːˌmæn.ɪˈteə.ri.ən/: nhân đạo


  Friendly– /ˈfrend.li/: thân thiện

  Aloof– /əˈluːf/: xa cách, lạnh lùng

  Unpredictable– /ˌʌn.prɪˈdɪk.tə.bəl/: khó đoán

  Rebellious– /rɪˈbel.i.əs/: nổi loạn  Pisces (Song ngư 20/2-20-/3)

  [​IMG]

  Romantic– /rəʊˈmæn.tɪk/: lãng mạn

  Devoted– /dɪˈvəʊ.tɪd/: hy sinh

  Compassionate– /kəmˈpæʃ.ən/: đồng cảm, từ bi

  Indecisive– /ˌɪn.dɪˈsaɪ.sɪv/: hay do dự

  Changeable– /ˈtʃeɪn.dʒə.bəl/: dễ thay đổi

  Escapist– /ɪˈskeɪ.pɪ.zəm/: trốn tránh

  Idealistic– /aɪˈdɪə.lɪst/: thích lí tưởng hóa  Aries (Bạch Dương 21/3-20/4)

  [​IMG]

  Generous– /ˈdʒen.ər.əs/: hào phóng

  Enthusiastic– /ɪnˈθjuː.zi.æz.əm/: nhiệt tình

  Efficient– /ɪˈfɪʃ.ənt/: làm việc hiệu quả

  Quick-tempered- /ˌkwɪk ˈtem.pər/: nóng tính

  Selfish– /ˈsel.fɪʃ/: ích kỉ

  Arrogant– /ˈær.ə.ɡənt/: ngạo mạn

  Reckless– /ˈrekləs/: liều lĩnh  Taurus (Kim ngưu 21/4-20/5)

  [​IMG]
  Reliable– /rɪˈlaɪ.ə.bəl/: đáng tin cậy

  Stable– /ˈsteɪ.bəl/: ổn định

  Faithful– /ˈfeɪθ.fəl/: trung thành

  Determined– /dɪˈtɜː.mɪnd/: quyết tâm

  Possessive– /pəˈzes.ɪv/: có tính sở hữu

  Greedy– /ˈɡriː.di/: tham lam

  Materialistic– /məˌtɪə.ri.əˈlɪs.tɪk/: thực dụng  Gemini (Song tử 21/5 -21/6)

  [​IMG]
  Witty- /ˈwɪt.i/: hóm hỉnh

  Creative– /kriˈeɪ.tɪv/: sáng tạo

  Eloquent- /ˈel.ə.kwənt/: có tài hùng biện

  Curious– /ˈkjʊə.ri.əs/: tò mò

  Impatient– /ɪmˈpeɪ.ʃənt/: thiếu kiên nhẫn

  Restless– /ˈrest.ləs/: không ngơi nghỉ

  Tense– /tens/: căng thẳng  Cancer (Cự giải 22/6-22/7)

  [​IMG]
  Intuitive– /ɪnˈtuːɪtɪv/: bản năng, trực giác

  Nurturing– /ˈnɜːrtʃərɪŋ /: ân cần

  Frugal– /ˈfruːɡl/: giản dị

  Moody– /ˈmuːdi/: u sầu, ảm đạm

  Jealous– /ˈdʒeləs/: hay ghen

  Cautious– /ˈkɔː.ʃəs/: cẩn thận

  Self-pitying– /ˌselfˈpɪt.i.ɪŋ/: tự thương hại  Leo (Sư tử 23/7-22/8)

  [​IMG]
  Confident– /ˈkɒn.fɪ.dənt/: tự tin

  Powerful– /ˈpaʊə.fəl/: quyền lực

  Independent– /ˌɪn.dɪˈpen.dənt/: độc lập

  Ambitious– /æmˈbɪʃ.əs/: tham vọng

  Bossy– /ˈbɒs.i/: hống hách

  Vain– /veɪn/: hão huyền

  Dogmatic– /dɒɡˈmæt.ɪk/: độc đoán  Virgo (Xử nữ 23/8-22/9)

  [​IMG]
  Analytical– /ˌæn.əˈlɪt.ɪ.kəl/: thích phân tích

  Practical– /ˈpræk.tɪ.kəl/ thực tế

  Changeable– /ˈtʃeɪn.dʒə.bəl/: hay thay đổi

  Precise- /prɪˈsaɪs/: tỉ mỉ

  Picky– /ˈpɪk.i/: khó tính

  Inflexible– /ɪnˈflek.sə.bəl/: cứng nhắc

  Perfectionist– /pəˈfek.ʃən.ɪst/: theo chủ nghĩa hoàn hảo  Libra (Thiên Bình 23/9 – 22/10)

  [​IMG]

  Diplomatic /ˌdɪp.ləˈmæt̬.ɪk/: dân chủ

  Easygoing /ˈi·ziˈɡoʊ·ɪŋ/: dễ tính, dễ chịu

  Sociable /ˈsoʊ.ʃə.bəl/: hòa đồng

  Changeable /ˈtʃeɪn.dʒə.bəl/: hay thay đổi

  Unreliable /ˌʌn.rɪˈlaɪə.bəl/: không đáng tin cậy

  Superficial /ˌsuː.pɚˈfɪʃ.əl/: hời hợt  Scorpio (Thiên yết 23/10-21/11)

  [​IMG]

  Passionate– /ˈpæʃ.ən.ət/: đam mê

  Resourceful– /rɪˈzɔː.sfəl/: tháo vát

  Focused– /ˈfəʊ.kəst/: tập trung

  Disciplinary– /ˌdɪs.əˈplɪn.ər.i/: kỷ luật

  Narcissistic– /ˈnɑː.sɪ.sɪst/: tự mãn

  Manipulative– /məˈnɪp.jə.lə.tɪv/: tích điều khiển người khác

  Suspicious– /səˈspɪʃ.əs/:hay nghi ngờ  Sagittarius (Nhân mã 22/11-21/12)

  [​IMG]

  Optimistic– /ˌɑːp.təˈmɪs.tɪk/: lạc quan

  Adventurous– /ədˈven.tʃɚ.əs/: thích phiêu lưu

  Straightforward– /ˌstreɪtˈfɔːr.wɚd/: thẳng thắn

  Careless– /ˈker.ləs/: bất cẩn

  Reckless– /ˈrek.ləs/: không ngơi nghỉ

  Irresponsible– /ˌɪr.əˈspɑːn.sə.bəl/: vô trách nhiệm

  Cre: http://uli.edu.vn tổng hợp.
  Truy cập trang chủ trung tâm Ngoại Ngữ và Du học Universal Language Institute hoặc email: contact@uli.edu.vn để tìm hiểu thêm các bài học và nhận các bộ tài liệu miễn phí nhé.
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP