1. Dịch thuật Hồng Linh

  Dịch thuật Hồng Linh Thành viên mới

  Thuật ngữ Tiếng Anh ngành Kế Toán

  Dưới đây là một số thuật ngữ tiếng Anh ngành Kế toán mà chúng tôi sưu tầm mong muốn chia sẻ cùng các bạn.

  Accounting entry: : bút toán
  Accrued expenses : Chi phí phải trả
  Accumulated: : lũy kế
  Advance clearing transaction: : quyết toán tạm ứng
  Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán
  Advances to employees : Tạm ứng
  Assets : Tài sản
  Assets liquidation: : thanh lý tài sản
  Balance sheet : Bảng cân đối kế toán
  Bookkeeper: : người lập báo cáo
  Capital construction: : xây dựng cơ bản
  Cash : Tiền mặt
  Cash at bank : Tiền gửi ngân hàng
  Cash in hand : Tiền mặt tại quỹ
  Cash in transit : Tiền đang chuyển
  Check and take over: : nghiệm thu
  Construction in progress : Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
  Cost of goods sold : Giá vốn bán hàng
  Current assets : Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
  Current portion of Long-term liabilities : Nợ dài hạn đến hạn trả
  Deferred expenses : Chi phí chờ kết chuyển
  Deferred revenue : Người mua trả tiền trước
  Depreciation of fixed assets : Hao mòn tài sản cố định hữu hình
  Depreciation of intangible fixed assets : Hoa mòn tài sản cố định vô hình
  Depreciation of leased fixed assets : Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính
  Equity and funds : Vốn và quỹ
  Exchange rate differences : Chênh lệch tỷ giá
  Expense mandate: : ủy nghiệm chi
  Expenses for financial activities : Chi phí hoạt động tài chính
  Extraordinary expenses : Chi phí bất thường
  Extraordinary income : Thu nhập bất thường
  Extraordinary profit : Lợi nhuận bất thường
  Figures in: millions VND : Đơn vị tính: triệu đồng
  Financial ratios : Chỉ số tài chính
  Financials : Tài chính
  Finished goods : Thành phẩm tồn kho
  Fixed asset costs : Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
  Fixed assets : Tài sản cố định
  General and administrative expenses : Chi phí quản lý doanh nghiệp
  Goods in transit for sale : Hàng gửi đi bán
  Gross profit : Lợi nhuận tổng
  Gross revenue : Doanh thu tổng
  Income from financial activities : Thu nhập hoạt động tài chính
  Income taxes : Thuế thu nhập doanh nghiệp
  Instruments and tools : Công cụ, dụng cụ trong kho
  Intangible fixed asset costs : Nguyên giá tài sản cố định vô hình
  Intangible fixed assets : Tài sản cố định vô hình
  Intracompany payables : Phải trả các đơn vị nội bộ
  Inventory : Hàng tồn kho
  Investment and development fund : Quỹ đầu tư phát triển
  Itemize: : mở tiểu khoản
  Leased fixed asset costs : Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
  Leased fixed assets : Tài sản cố định thuê tài chính
  Liabilities : Nợ phải trả
  Long-term borrowings : Vay dài hạn
  Long-term financial assets : Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
  Long-term liabilities : Nợ dài hạn
  Long-term mortgages, collateral, deposits : Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
  Long-term security investments : Đầu tư chứng khoán dài hạn
  Merchandise inventory : Hàng hoá tồn kho
  [​IMG]
  Net profit : Lợi nhuận thuần
  Net revenue : Doanh thu thuần
  Non-business expenditure source : Nguồn kinh phí sự nghiệp
  Non-business expenditure source, current year : Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
  Non-business expenditure source, last year : Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
  Non-business expenditures : Chi sự nghiệp
  Non-current assets : Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
  Operating profit : Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
  Other current assets : Tài sản lưu động khác
  Other funds : Nguồn kinh phí, quỹ khác
  Other Long-term liabilities : Nợ dài hạn khác
  Other payables : Nợ khác
  Other receivables : Các khoản phải thu khác
  Other Short-term investments : Đầu tư ngắn hạn khác
  Owners’ equity : Nguồn vốn chủ sở hữu
  Payables to employees : Phải trả công nhân viên
  Prepaid expenses : Chi phí trả trước
  Profit before taxes : Lợi nhuận trước thuế
  Profit from financial activities : Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
  Provision for devaluation of stocks : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  Purchased goods in transit : Hàng mua đang đi trên đường
  Raw materials : Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
  Receivables : Các khoản phải thu
  Receivables from customers : Phải thu của khách hàng
  Reconciliation: : đối chiếu
  Reserve fund : Quỹ dự trữ
  Retained earnings : Lợi nhuận chưa phân phối
  Revenue deductions : Các khoản giảm trừ
  Sales expenses : Chi phí bán hàng
  Sales rebates : Giảm giá bán hàng
  Sales returns : Hàng bán bị trả lại
  Short-term borrowings : Vay ngắn hạn
  Short-term investments : Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
  Short-term liabilities : Nợ ngắn hạn
  Short-term mortgages, collateral, deposits : Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
  Short-term security investments : Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
  Stockholders’ equity : Nguồn vốn kinh doanh
  Surplus of assets awaiting resolution : Tài sản thừa chờ xử lý
  Tangible fixed assets : Tài sản cố định hữu hình
  Taxes and other payables to the State budget : Thuế và các khoản phải nộp nhànước
  Total assets : Tổng cộng tài sản
  Total liabilities and owners’ equity : Tổng cộng nguồn vốn
  Trade creditors : Phải trả cho người bán
  Treasury stock : Cổ phiếu quỹ
  Welfare and reward fund : Quỹ khen thưởng và phúc lợi
  Work in progress : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP