Thông tin thừa(Redundancy)

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Không dùng song song cả 2 từ dưới đây trong cùng 1 câu :
1/ advance forward
proceed forward
progress forward
=> Cả 3 từ advance , proceed , progress đều có nghĩa là tiến liên ( to move in a forward dỉection).Vì vậy forward là thừa
2/ return back
revert back
=> Cả 2 từ returnrevert đều có nghĩa là : "to go back, to send back ".Vì vậy back là thừa
3/ sufficient enough
=> Cả 2 từ trên có nghĩa như nhau nên chỉ dùng 1 trong 2 từ
4/ compete together
=> compete = " to take part in a contest against others "
5/ reason ... because
=> Hai từ này có nghĩa như nhau.Đúng phải là " reason ... that"
5/ join together
=> join có nghĩa " to bring together, to put together,to become a part or member of ..."
6/ repeat again
=> repeat ="to say again"
7/ new innovation
=> innovation có nghĩa là " a new idea"
8/ matinee performance
=> matinee = buổi diễn chiều
__________________
 
Top