Thì hiện tại tiếp diễn

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.427
Learn%20English%20with%20ME!.jpg


Persent Continuous - Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm hiện tại. Dự định trong tương lai gần.

1. Cách dùng

1.1. Hành động xảy ra tại thời điểm hiện tại

What are you doing?
She's reading in the garden.
They're not standing in the rain.

1.2. Hành động xảy ra xung quanh thời điểm hiện tại

I'm reading "The Surgeon's Mate" by Patrick O'Brian.
Whose account are you working on?
She's studying hard for her final exam.

1.3. Kế hoạch/ sắp xếp trong tương lai

We're having leftovers this evening.
What are you doing tomorrow afternoon?
She isn't coming on Friday.

2. Các từ, cụm từ đi kèm:

at the moment, now, today, this week, this month, tomorrow, next week (for future arrangements ), currently

3. Cấu trúc

3.1. Khẳng định

Thêm "be" + verb + -ing.

I'm (I am) -> working today.
You're (You are) -> working today.
He's (He is) -> working today.
She's (She is) -> working today.
It's (It is) -> working today.
We're (We are) -> working today.
You're (You are) -> working today.
They're (They are) -> working today.

3.2. Phủ định

Thêm "be" + not + verb + -ing.

I'm not (I am not) -> coming this evening.
You aren't (You are not) -> coming this evening.
He isn't (He is not) -> coming this evening.
She isn't (She is not) -> coming this evening.
It isn't (It is not) -> coming this evening.
We aren't (We are not) -> coming this evening.
You aren't (You are not) -> coming this evening.
They aren't (They are not) -> coming this evening.

3.3. Nghi vấn

Từ để hỏi + 'be' + subject + verb + -ing ?

What -> are you -> doing this afternoon?
What -> is he -> doing this afternoon?
What -> is she -> doing this afternoon?
What -> is it -> doing this afternoon?
What -> are we -> doing this afternoon?
What -> are you -> doing this afternoon?
What -> are they -> doing this afternoon?
 
Top