Tài liệu về lịch sử Đoàn

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
LỜI TỰA

Sự phát triển vẻ vang của dân tộc ta từ khi có Đảng và Bác Hồ kính yêu đến nay luôn gắn liền với những kỳ tích của các thế hệ thanh niên được vũ trang bằng lý tưởng cách mạng cao đẹp.

Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên nước ta là lịch sử của đội quân xung kích luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng; chiến đấu, hy sinh oanh liệt; lao động sáng tạo, kiên cường, góp phần làm rạng rỡ non sông đất nước ta.

Quá khứ hào hùng của các thế hệ đi trước là truyền thống tốt đẹp hướng dẫn các thế hệ trẻ ngày nay đoàn kết phấn đấu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đi vào tương lai, sánh vai các cường quốc năm châu như mong muốn thiết tha của Bác Hồ kính yêu.

Đọc lịch sử Đoàn, mọi cán bộ, đoàn viên thanh niên hãy tự soi mình để tự rèn luyện, phấn đấu tốt hơn góp phần xứng đáng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa yêu quý của chúng ta.

PHẠM VĂN ĐỒNG
Nội dung

Chương i:nguyễn ái quốc và tổ chức việt nam thanh niên cách mạng đồng chí hội với quá trình chuẩn bị thành lập đoàn

Chương ii:đấu tranh chống khủng bố, khôi phục lại phong trào, chống bọn phản động thuộc địa đòi cơm áo, hòa bình, tự do, dân chủ

Chương iii:đoàn kết đấu tranh chống thực dân pháp, phát xít nhật, giành lại quyền độc lập, tự do cho dân tộc

Chương iv: thanh niên cả nước hăng hái tham gia bảo vệ, xây dựng chính quyền cách mạng

Chương v:kiên cương kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược, làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của địch

Chương vi:đại hội đoàn toàn quốc lần thứ nhất. tuổi trẻ thi đua góp phần đẩy mạnh cuộc kháng chiến tiến tới thắng lợi lịch sử ở điện biên phủ

Chương vii:thanh niên miền bắc tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và thành phố kinh tế, văn hóa, xã hội

Chương viii Phong trào “xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch nhà nước năm năm lần thứ nhất”

Chương ix: thanh niên miền nam tham gia đấu tranh bảo vệ hòa bình, đánh bại “chiến lược chiến tranh đặc biệt” của đế quốc mỹ

Chương x:các phong trào “ba sẵn sàng”, “năm xung phong” thể hiện ý chí kiên cường và quyết tâm của thanh niên cả nước vì thắng lợi của sự nghiệp chống mỹ, cứu nước

Chương xi:tuổi trẻ việt nam nguyện sống, chiến đấu, lao động học tập theo gương bác hồ vĩ đại, công hiến xuất sắc đưa sự nghiệp giải phóng miền nam đến toàn thắng

Chương xii:ra sức xây dựng đất nước, kiên cường bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa

Chương xiii:hăng hái tham gia hai phong trào lớn “thanh niên lập nghiệp” và tuổi trẻ giữ nước

Chương xiv:bước phát triển mới của công tác đoàn và phong trào thanh niên nước ta

Chương xv:đại hội đoàn toàn quốc lần thứ viii – đại hội của sự đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội
ST
 

Đính kèm

  • RR608480.rar
    362,4 KB · Lượt xem: 124
Top