sự đảo ngữ

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 1.578 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  sự đảo ngữ

  Trong tiếng anh, một số trạng từ có thể được đặt ở đầu câu,đòi hỏi sự nghịch đảo của động từ (sử dụng dạng câu hỏi của động từ chính)Việc đó gọi là sự nghịch đảo.
  1.Hardly/scarcely:hiếm khi-hầu như không
  Ex;+he hardly went out.
  or:Hardly did he go out
  +The train hardly had left the sation since the explosion happened
  or:Hardly had train left the staíonince the explosion happened
  2.Seldom/rarely:ít khi ,hiếm khi
  Ex:I have seldom seen better roses than these
  or;Seldom have I seen better roses than these
  3.never:chưa bao giờ
  4.No sooner...than:ngay khi...thì
  Ex:No sooner had she opened the door than the thief fled
  5.Only then:chỉ sau đó
  Ex:Only then did Iknow the truth
  6.Only by+Ving=Only this way:chỉ bằng cách
  7.Only when st happened did :chỉ khi ....xảy ra..mới...
  Ex:Only when I came home I realize I had left my key at the office
  8.Not until st happened did sb:cho đến khi xảy ra mới
  9.Hardly/scarcely+had st VPII+When/before st happened :vừa mới...thì đã
  Ex:Hardly had he reached the station when the train started
  10.Nowhere:không nơi nào
  Ex:Nowhere will you find more beautiful roses than these
  11.On no account,on no condition:không vì lí do gì,bất luận htế nào
  Ex:On no account must this switch be touched
  12.In no circumstances:không đời nào,không bao giờ
  Ex:In no circumstances should you lèd him any money
  13.So/such....that:đến nỗi mà
  Ex:So famous did he become that everybody knew his name
  14.So/neither/nor
  Ex:So am I
  Neither/Nor did she
  15.Notonly...butalso:không những ...mà còn...
  Ex:Not only is she beauuiful but she also studies well.
  (nguồn tài liệu:Trau dồi nhữ pháp và từ vựng tiếng anh-Xuân Bá)
   


  marucohamhoc thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP