Styles !!!^^

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
người bn x thường có thói quen kéo dài phn v ng bng cách thay vì s dng 1 đng t đ din t 1 hành đng thì người ta dùng 1 danh t ca đng t đó kết hp vi 1 đng t nht đnh đ din t hành đng đó !
đây nhóc nêu ra 1 s ví d thường găp.Ai có bít thêm thì bổ sung giúp nhóc nhé !!^^


decide = make a decision
know(about) = have knowledge (of)
intend = have intention (of +V-ing/to + inf)
shop = do the shopping
cook = do the cooking
clean = do the cleaning
wash up = do the washing up
iron = do the ironing
argue = have an argument
brush one’s hair = give one’s hair a brush
complain (of/ about) = have complaints (about)
land = make a landing
look = have/took a look
love SOne = be in love with SOne
start = make a start
receive = be in receipt of
rest = have/take a rest
sigh = give a sigh
sleep = get a sleep
talk (to/with)SOne = have a talk to/ with SOne
sighal to SOne for Sthing = make a sighal to SOne
Sipp Sthing = have a sipp of Sthing
Progress = make progress
Visit = pay a visit (to)
Bath = have/ take a bath
Explain (to SOne )Sthing = have explantion for Sthing
Smile at SOne = give SOne a smile
Arrange = make/have arrangements
Speak = have a speech
Lecture = give a lecture
 
Hiệu chỉnh:
Top