Stressed syllable

thungan_dhqn

Thành viên thân thiết
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/1/2012
Bài viết
384
1) Dấu nhấn trong từ có 2 âm tiết:
a. Đa số những từ có 2 âm tiết thì âm nhấn rơi vào âm thứ 2
Ex: en’joy, main’tain, ac’cept…
Note: Tuy nhiên có một số động từ có 2 âm tiết nhưng trọng âm rơi vào âm thứ nhất
Ex: ‘promise, ‘visit, ‘enter, ‘happen, ‘listen…
b. Đa số những tính từ và danh từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm thứ nhất
Ex: ‘standard, ‘table, ‘busy, ‘handsome….
Exception: ma’chine, a’lone,…
c. Một số từ có 2 âm tiết vừa là danh từ vừa là động từ thì:
• Nếu là danh từ thì nhấn âm thứ nhất: ‘record, ‘present, ‘increase,’ import, ‘export, ‘object, ‘rebel…
• Nếu là động từ thì nhấn âm hai: re’cord, pre’sent, in’crea, im’port, ex’port, ob’ject, re’bel,…
d. Danh từ ghép có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm thứ nhất:
Ex: ‘raincoat, ‘shorthand, ‘sunsise, ‘bedroom,…
e. Tính từ ghép thì trọng âm rơi vào âm thứ nhất:
Ex: ‘airtight, ‘homesick, ‘waterproof…
2) Dấu nhấn trong từ có 3 âm tiết:
a. Âm nhấn rơi vào âm thứ nhất:
Ex: ‘cinema, ‘calender, ‘capital,…
b. Nếu âm thứ nhất là một tiền tố thì âm nhấn rơi vào âm thứ 2 :
Ex : ad’normal, im’patent, un’happy,...
c. Nếu âm thứ nhất và âm thứ là những tiền tố thì âm nhấn rơi vào âm thứ ba :
Ex : discon’nect, disap’prove,...
3) Dấu nhấn trong từ có 4 âm tiết :
a. Âm nhấn rơi vào âm thứ nhất nếu từ đó không có tiền tố hay hậu tố đặc biệt được đề cập ở phần 4, 5, 6 sau đây.
Ex : ‘necessary, ‘difficulty,..
b. Khi từ được cấu tạo bằng cách thêm một hay nhiều tiền tố ( trừ những tiền tố hay hậu tố đặc biệt được đề cập ở phần 4, 5, 6 sau đây) thì âm nhấn rơi vào âm chính.
Ex : misunder’standing,...
4) Những từ mà có hậu tố sau đây thì âm nhấn rơi vào âm thứ 3 đếm ngược lại kể từ cuối :
-OUS : ad’ventutous, au’tonomous, u’nanimous,...( Exception : e’no’rmous, tre’mendous,...)
-TUDE : ‘attitude, ‘latitude, ‘fortitude,...
-ATE : ‘illustrate, dis’criminate,...
-ISE / -IZE : ‘modernise, ‘normelize, revo’lutionaize,...
-FY : ‘sastify, e’lectrify,...
5) Những từ mà có các hậu tố sau đâythì âm nhấn rơi vào âm đứng liền kề trước nó :
-ETY / -ITY : va’riety, ca’pacity, com’munity,…
-IA / -IAL / -IAN / -IANCE / -IAR / -ICAL / -ICANT / -IENCE / -IENCY / -IENT / -ION / -IOR / -IUM : ‘asia, com’merical, elec’trician, lu’xuriance, fa’miliar, e’lectrical, sig’nificant, im’patience, de’ficiency, o’bedient, cri’terion, in’ferior, har’monium
-ULAR / -UAL: par’ticular, ha’bitual,…
-IC: a’tomic, eco’nomic,…
-IOUS / -EOUS / -UOUS : am’bicious, in’genuous,…
-CRACY / -LOGY / -LOGIST / -GRAPHY / -METRY / -NOMY: de’mocracy, ge’ology, bi’ologist, ge’ography, ge’ometry, as’tronomy.
6) Những từ mà có các hậu tố sau đây thì âm nhấn rơi vào âm chính âm đó:
-ADE: cha’rade, de’grade,…
-EE: adsen’tee, refe’ree,…
-ESE / -EER: Vietna’mese, volun’teer,…
-OO/ -OON: kanga’roo, sham’poo, car’toon,…
-ETTE: ciga’rette, servi’ette,…
• -ESQUE: disco’thesque,…
 

thungan_dhqn

Thành viên thân thiết
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/1/2012
Bài viết
384
hix
em soạn bên word rồi copy qua!
trời đang nóng em làm biếng sửa nên post luôn!
hjx
em sửa lại rồi đó!
dễ xem hơn chưa anh?
 
Top