Relative clauses : Mệnh đề q.uan hệ.

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Mệnh đề tính từ hay mệnh đề q.uan hệ (MĐQH) được đặt sau danh từ để bổ nghĩa, nó được nối bởi các đại từ q.uan hệ ( Relative pronouns) : WHO, WHOM, WHICH, WHERE, THAT, WHOSE, WHY, WHEN.

I. WHO : thay thế cho người, làm chủ từ trong MĐQH.
EX: - I need to meet the boy. The boy is my friend's son.
—» I need to meet the boy who is my friend's son.

II. WHOM : thay thế cho người, làm túc từ trong MĐQH.
EX: - I know the girl. You spoke to this girl.
—» I know the girl whom you spoke to.
*NOTE: (mẹo làm bài) Đứng sau đại từ q.uan hệ
who thường là một động từ, còn sau đại từ q.uan hệ whom thường là một danh từ.


III. WHICH :thay thế cho vật, đồ vật. Vừa làm chủ từ, vừa là túc từ trong MĐQH.
EX: - She works for a company. It makes cars.
—» She works for a company which makes cars.

IV. WHERE : thay thế cho nơi chốn: there, at that place,... . Làm chủ từ, túc từ trong MĐQH.
EX: - The movie theater is the place. We can see films at that place.
—» The movie theater is the place where we can see the films.
*NOTE: (mẹo làm bài) Đứng sau đại từ q.uan hệ which thường là một động từ, còn sau đại từ q.uan hệ where thường là một danh từ. Sau đại từ q.uan hệ which còn là một danh từ khi nơi chốn là bổ nghĩa cho một động từ như visit...

V. WHOSE : thay thế cho sở hữu của người, vật ( his- , her- , its- , their- , our- , my- , -'s )
EX: - John found the cat. Its leg was broken.
—» John found the catwhose leg was broken.

VI. THAT : thay thế cho người, vật. Làm chủ từ, túc từ trong MĐQH.
EX: - I need to meet the boy that is my friend's son.
- She has a car that is made in Japan.

*NOTE: ( quan trọng, cần chú ý )

* Không được dùng that trong những trường hợp :
+ Mệnh đề q.uan hệ không có giới hạn( mệnh đề bổ nghĩa cho 1 danh từ đứng trước đã xác định rồi ).
EX: - Mary, ( who / that ) sits next to me, is good at maths.
—» Mary, who sits next to me, is good at maths. ( Không được dùng that )
+ Sau giới từ :
EX: - The girl to ( whom / that ) I was talking yesterday is my sister.
—» The girl to whom I was talking yesterday is my sister. ( Không được dùng that )

* Bắt buộc dùng that trong những trường hợp :
+ Sau danh từ chỉ cả người lẫn vật :
EX: - I saw a lot of people and vehicles that were moving to the market.
+ Sau những danh từ ở dạng so sánh cực cấp ( superlative ) :
EX: - Yesterday was one of the hottest days that I have ever known.
+ Sau những cách nói mở đầu bằng ' It is/was...'
EX: - It is the teacher that is important, not the kind of school he teaches in.
+ Sau 'all, everybody, everything, nothing, nobody,...'
EX: - Answer all the questions that I asked.

VII. WHY : thay thế cho cụm trạng từ chỉ lí do : for that reason.
EX: - Tell me the reason. You are so sad for that reason.
—» Tell me the reason why you are so sad.

VIII. WHEN : thay thế cho cụm từ chỉ thời gian : then, at that time, on that day....
EX:- Do youremember the day. We fisrt met on that day.
—» Do you remember the day when we fisrt met ?

*NOTE: ( bổ sung thêm )
- Ta có thể lược bỏ đại từ q.uan hệ whom, which khi nó là túc từ ( tân ngữ ) trong MĐQH có giới hạn ( mệnh đề bổ nghĩa cho 1 danh từ đứng trước chưa xác định ), không được dùng với mệnh đề không có giới hạn ( mệnh đề bổ nghĩa cho 1 danh từ đứng trước đã xác định rồi ).
EX: - I know the boy whom you spoke to.
—» I know the boy you spoke to.

Oãi oãi ... cuối cùng cũng finish ...
Thank mọi người đã đọc bài viết của RG.
Thấy hay thì thanks giùm RG cái nha ...
32_002.gif
32_002.gif
 
Hiệu chỉnh:
Top