Quy tắc đọc trọng âm dựa vào âm tiết và chữ cái

Trong chuyên mục 'Speaking (Nói)' đăng bởi Newsun, 26/10/2010. — 25.656 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Quy tắc đọc trọng âm dựa vào âm tiết và chữ cái

  1- Từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu

  eg: ready [' redi ]

  NGOẠI LỆ: paper [ pei' pơ] career [kơ' riơ]

  rely [ ri' lai ]

  2-Từ 2 âm tiết nhưng được cấu tạo bằng cách thêm nhân tố và hậu tố thì trọng âm rơi vào âm tiết GỐC

  ex: to act ---> tobe react - trọng âm vẫn rơi vào act

  NGOẠI LỆ: 'foresight , 'forecast , 'forehead , 'forename , unkeep

  3- Những V có 2 âm tiết tận cùng '' ISE , IZE , FY , ATE'' trọng âm rơi vào chính nó

  NGOẠI LỆ: to 'realise

  Ex: to dictate , to relate , to dify(quả quyết)

  4- Từ có 3 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu

  Ex: 'factory , 'family , 'president

  5- Từ có 4 âm tiết trở lên trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ CUỐI trở LẠI

  Ex: environment [in' vairơmơnt]

  uni' versity

  6- V tận cùng ''ATE , FY , ISE , IZE "" có 3 âm tiết trở lên trọng âm rơi vào âm tiết thử 3 từ CUỐI lên

  Ex: ' organize ' memorize

  7- V do 2 từ ghép lại với nhau trọng âm bao giờ cũng rơi vào âm tiết thứ 2


  Ex: under' stand

  over' ate (ăn quá nhiều)

  8- N ghép gồm 2 N ghép lại đi liền nhau trọng âm bao giờ cũng rời vào âm tiết đầu

  ex: ' newpaper , ' cupboard

  9- adj và adv : 2 từ ghép đi liền nhau trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

  ex: over' weight : in' door

  10- tận cùng bẳng "eer" trọng âm rơi vào chính nó


  ex : pio' neer

  11- tận cùng " ee" trọng âm rơi vào chính nó

  NGOẠI LỆ: com' muttee (uỷ ban) : ' coffee

  ex: interview ' ee

  12- Tận cùng "oo" trọng âm rơi vào chính nó

  NGOẠI LỆ: 'cuckoo

  ex: bam' boo

  13- Tận cùng "oon" trọng âm rơi vào chính nó

  ex: ' teaspoon

  14- Tận cùng "ain" trọng âm rời vào chính nó

  NGỌAI LỆ : ' mountain , ' captain

  ex: enter' tain

  15-Tận cùng '' que" --> [K] trọng âm rơi vào trứơc phụ âm này

  ex: technique [tek' nik]

  16- Tận cùng " ette" trọng âm rơi vào chính nó

  ex: cigare'tte

  17- Tận cùng ''ese''trọng âm rơi vào chính nó

  ex: vietna'mese

  A.Rơi vào vần đầu tiên: phần lớn các adj và N có cấu tạo 2 vần thì trọng âm sẽ rơi vào fần đầu tiên. VD: prétty, háppy, wáter, téacher...

  B.Trọng âm rơi vào vần cuối:

  - Tất cả các V có cấu tạo 2 âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào vần cuối VD: begín, import,...(chú ý: một số từ có danh từ giống với tính từ như ímport (n) >

  - Các từ có tận cùng là EE,OO , OON, ESe...

  C. Trọng âm rơi vào vần thứ 2 từ cuối lên .

  +Với các danh từ có tận cùng là ION (VD: informátion, televísion)

  +với các tính từ có tận Cùng là IC (VD: grafic, terrific..)

  D. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên :

  +các danh từ có tận cùng là CY, PHY, TY, GY...(VD: reliability)

  + Các adj có tận cùng là AL (VD: critical, economical)

  E. Đối với các ừ đa vần : Những từ này thường có hơn 1 trọng âm (nghĩa là trong 1 từ thường có cả trọng âm chính và trọng âm phụ) . Trông thường những tiếp đầu ngữ( VD: inter..., anti.., pre...) và tiếp đầu ngữ luôn mang trọng âm phụ, còn trọng aâ chính luôn tuân thủ qui tắc trọng âm. VD: international, antibiotic..

  CÁC DẤU HIỆU CỦA TỪ MANG TRỌNG ÂM


  + sự thay đổi về độ cao của giọng: Vần nào mang trọng âm thì được đọc cao hơn

  + độ dài của vần: tất cả caá vần mang trọng âm sẽ được đọc dài hơi nhất.

  Hầu hết các chữ được viết dưới dạng ee (meet), ea (meat), e-e (scene) đều được phát âm thành /i:/. Trường hợp e (me), ie (piece) cũng được phát âm như trên nhưng không nhiều.

  - Chữ e (men) hay ea (death), ie (friend), a (many), ai (said) được phát âm là /e/.

  - Hầu hết các chữ được viết là ar, al thì được phát âm là /a:/. Chữ a trong ask, path, aunt cũng được phát âm là /a:/. Các chữ viết là ear, ere, are, air, thì được phát âm là /eə/ (ngoài heart được phát âm là /ha: t/).

  - Các chữ được viết là a-e (mate) ay (say), ey (grey), ei (eight), ai (wait), ea (great) thì khi phát âm sẽ là /ei/.

  - Các chữ được viết là a thì phát âm sẽ là /æ/ (Trừ trường hợp sau a có r – sau r không phải là một nguyên âm). Tuy nhiên chữ a trong ask, path, aunt lại được phát âm là /a:/.

  - Hầu hết các chữ được viết là i-e (smile), ie (die), y (cry) được phát âm là /ai/. Một số chữ viết là igh (high), uy (buy) cũng được phát âm giống như trên nhưng không nhiều. Riêng các từ fridge, city, friend lại không được phát âm là /ai/.

  - Hầu hết các chữ được viết là i (win) có phát âm là /i/, đôi khi y cũng được phát âm như trên (Trừ trường hợp sau i có r – sau r không phải là một nguyên âm).

  - Hầu hết các chữ được viết là er hoặc nguyên âm trong các âm tiết không có trọng âm thì được phát âm thành /ə/: teacher, owner...

  - Chữ u trong tiếng Anh có 3 cách phát âm: Phát âm là /u:/ (u dài)khi đứng sau /j/ (June); phát âm là /ʊ/ hoặc /ʌ/ trong các cách viết khác như full, sun. Khi từ có 2 chữ oo viết cạnh nhau thì hầu hết sẽ được phát âm thành /u:/ trừ các trường hợp âm cuối là k: book, look, cook...

  - Các chữ cái được phát âm là /ɜ:/ thuộc các trường hợp sau: ir (bird), er (her), ur (hurt). Ngoài ra còn có các trường hợp ngoại lệ or (word), ear (heard)

  - Các chữ cái được phát âm là /ɔ:/ thuộc các trường hợp sau: or (form, norm). Các trường hợp ngoại lệ khác: a (call), ar (war), au (cause), aw (saw), al (walk), augh (taught), ough (thought), four (four).

  - Các chữ cái được viết là oy, oi sẽ được phát âm là /ɔɪ/. Ví dụ: boy, coin...

  - Các chữ cái được viết là ow, ou thường được phát âm là /əʊ/ hay /aʊ/, tuy nhiên chúng cũng còn có nhiều biến thể phát âm khác nữa.


  Những nguyên âm A, E, I, O ,U thường được phát âm thành /ɜ:/ khi ở dưới dạng: ar, er, ir, or, ur.( trừ những trường hợp chỉ người nhữ: teacher...)

  + ar: thường được phát âm thành /ɜ:/ ở những từ có nhóm -ear trước phụ âm ( VD: earth) hoặc giữa các phụ âm (VD: learn )

  + er: được phát âm thành /ɜ:/ với những từ đi trước phụ âm( VD: err), hoặc giữa các phụ âm( VD: serve)

  + ir: được phát âm thành /ɜ:/ với những từ có tận cùng bằng -ir (VD: stir )hay -ir + phụ âm (VD: girl )

  + or : được phát ama thành /ɜ:/ với những từ mà -or đi sau w và trước phụ âm ( VD: world, worm)

  + ur: được phát âm thành /ɜ:/ với những từ tận cùng bằng -ur hoặc -ur + phụ âm ( VD: fur, burn)


  1. Với động từ
  + Động từ tận cùng trong phiên âm là "t" hoặc "d" khi thêm "ed" ta phát âm là /id/

  + Động từ tận cùng khi phiên âm là vô thanh (voiceless consonant: p, k, f, S, tS, O-, --> Hix! Kô biết viết mấy âm này thế nào ) khi thêm "ed" đọc là /t/

  + Động từ cuối là âm hữu thanh khi phiên âm (voiced consonant: b, g, e, z, v, dz, n,...mấy cái nữa nhưng kô biết ghi thế nào >"<) thêm "ed" đọc là /d/

  2. Danh từ

  + Sau voiceless consonant thì đọc là /s/ : books, maps

  + Sau Voiced-----------------------/z/: pens, keys

  + Sau : s, tS, S đọc là /iz/: boxes, bushes

  (Từ tratu.vn)
   


  hieuepu90Tarnum thích điều này.


 2. Tarnum

  Tarnum Thành viên mới

  Tham gia:
  28/10/2010
  Bài viết:
  5
  Lượt thích:
  4
  Kinh nghiệm:
  0
  Trường:
  Công nghệ vật liệu
  Những quy tắc về trọng âm liệt kê ở trên đa số không hữu dụng.
  Ngoại trừ những cái như trọng âm rơi vào trước các vần ION (nation, fashion, question...), ITY (ability....), nguyên âm + phụ âm + Y trong biology, geography, technology....tỉ lệ đúng cao.
  Những nguyên tắc về phát âm các chữ đã nêu ở trên có 1 vài cái đúng và hay xảy ra nhưng đa số còn rất chung chung, nếu phân tích ra thêm ta sẽ có rất nhiều quy tắc chi tiết hơn vậy.
  Vd: chữ a cho lẹ
  a đi trước th, ft, sk, sh, ss đọc là a:
  a đi sau w đọc là o (ngoại trừ những chữ như waste vì khi đó a bị ảnh hưởng bởi quy tắc a + phụ âm + e )
  au đọc là o
  age khi cuối từ đa vận đọc là idz, khi ở từ đơn vận đọc là eidz.
  .....và còn rất nhiều nữa....
  Âm i nêu ở bài trên, thực sự có 2 dạng i, một là phát âm như i của giọng người Bắc, một lại phát âm như i của giọng người Nam.
  Dù sao cũng thanks chủ Topic đã post!
   
 3. Odin92

  Odin92 Thành viên mới

  Tham gia:
  19/10/2016
  Bài viết:
  5
  Lượt thích:
  1
  Kinh nghiệm:
  3
  quyển đánh vần tiếng anh của Nguyễn Ngọc Nam có trình bày chi tiết và đầy đủ về cách đọc cũng như đánh trọng âm tiếng Anh, m thấy nó khá hay
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Quy tắc đọc Diễn đàn Date
QUY LUẬT CUỘC ĐỜI Vườn thơ 15:13 ngày Thứ hai
QUY LUẬT CỦA CUỘC ĐỜI Vườn thơ 11:50 ngày Thứ hai
PDF-XChange Editor Plus v8.0.339.0 Full + Portable - Trình chỉnh sửa biên tập PDF Phần mềm hữu ích 31/7/2020
Đọc CV của bản thân ở vị trí Nhà tuyển dụng Kỹ năng xin việc 30/7/2020
Ebook Quy Tắc Trò Chơi Truyện dài 9/7/2020
App đọc truyện tranh miễn phí trên Android Truyện tranh 19/6/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP