Quán tử xác định "The"

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Quán từ xác định "The" được dùng trước một danh từ được xác định cụ thể về mặt tính chất,đặc điểm,vị trí hoặc được nhắc đến lần thứ 2 trong câu
*The+danh từ+giới từ+danh từ
ví dụ:The girl in blue,the Gulf of Mexico
*Dùng trước những tính từ so sánh bậc nhất hoặc only
Ví dụ:The only way,the best day
*Dùng cho những khoảng thời gian xác định(thập niên):In the 1990s
*The+danh từ+đại từ quan hệ+mệnh đề phụ
ví dụ:The man/to whom you have just spoken/is the chairman
*trước danh từ ngụ ý chỉ một vật riêng biệt
ví dụ:she is in the(=her) garden
*The+danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vật
Ví dụ:The whale=whales,the deep-freeze
lưu ý:nhưng đối với man khi mang nghĩa "loài người" tuyệt đối không được dùng the
ví dụ:Since man lived on the earth
*Dùng trước một danh từ số ít để chỉ một nhóm,một hạng người nhất định trong xã hội
Ví dụ:The small shopkeeper,the top offcial
*the+adj:tượng trưng cho một nhóm người,chúng không bao giờ được phéo ở số nhiều nhưng được xem là các danh từ số nhiêu.Do vậy động từ và đại từ đi cùng với chúng phải ở ngôi số 3 số nhiều.
Ví dụ:The old=the old people/The unemployed/The disabled are often very hard in their moving
*the+tên các vùng/khu vực nổi tiếng về mặt địa lí hoặc lịch sử
ví dụ:The Sahara,The Siberia,The Normandic
*The+East/West/South/North+danh từ
Lưu ý:Nhưng không được dùng THE trước các từ này nếu nó đi liền với tên châu lục hoặc quốc gia:West Germany,North American...
*The+tên gọi các đội hợp xướng/dàn nhạc cổ điển/ban nhạc phổ thông
ví dụ:The Back Choir,The Beatles
*The+tên gọi các báo(ko tạp chí)/tàu biển/các khinh khí cầu
ví dụ:The Times/The Titanic/The Hindenberg
*The+họ một gia đình ở số nhiều=gia đình nhà
ví dụ:The Smiths=Mr/Mrs Smith and children
Dùng trước tên họ của một người để xác định người đó trong số những người trùng tên
*Không dùng The trước các danh từ chỉ bữa ăn trong ngày trừ các trường hợp đặc biệt
ví dụ:We ate breakfast 8 am this morning
The dinner that you invited me last week were delecious
*Không được dùng The trước một số danh từ như home,bed,church,court,jail,prison,hospital,school, class,college,univercity... khi nó đi với các động từ và giới từ chỉ chuyển động chỉ đi đến đó và là mục đính chính hoặc ra khỏi đó cũng vì mục đích chính
Ví dụ: Students go to school everyday
The patient was released from hospital
*Nhưng nếu đến đó hoặc ra khỏi đó không vì mục đích chính bắt buộc phải dùng The
ví dụ:Students go to the school for a class party
*Một số trường hợp đặc biệt:
go to work = go to the office
go to sea = đi biển(như những thủy thủ)
go to the sea = ra biển,thường để nghỉ
to be at the sea:ở gần biển
go to town: đi vào trung tâm/Đi phố- To be in town(ở trung tâm) khi town là của người nói


Mã:
http://www.tienganh.com.vn
 
Top