1. YeuTiengAnh

  YeuTiengAnh Thành viên KSV

  Phân biệt và sử dụng các từ Say, Speak, Tell, Talk

  1. SAY: nói ra, nói rằng
  là động từ có tân ngữ, chú trọng nội dung được nói ra.
  Ex: Please say it again in English.
  Ex: They say that he is very ill.

  2. SPEAK: nói ra lời, phát biểu

  Thường dùng làm động từ không có tân ngữ. Khi có tân ngữ thì chỉ là một số ít từ chỉ sự thật "truth".

  He is going to speak at the meeting.
  I speak Chinese. I don’t speak Japanese.

  Notes: Khi muốn "nói với ai" thì dùng speak to sb hay speak with sb.

  She is speaking to our teacher
  [​IMG]

  3. TELL: cho biết, chú trọng, sự trình bày

  - Thường gặp trong các cấu trúc: tell sb sth (nói với ai điều gì), tell sb to do sth (bảo ai làm gì), tell sb about sth (cho ai biết về điều gì).

  The teacher is telling the class an interesting story.
  Please tell him to come to the blackboard.
  We tell him about the bad new.

  4. TALK: trao đổi, chuyện trò

  Có nghĩa gần như speak, chú trọng động tác 'nói'. Thuờng gặp trong các cấu trúc: talk to sb (nói chuyện với ai), talk about sth (nói về điều gì), talk with sb (chuyện trò với ai).

  What are they talking about?
  He and his classmates often talk to each other in English.
  [​IMG]
   


  Rainie Trinh, scorpio2209khoailangnuong0511 thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP