Phân biệt và sử dụng các từ Say, Speak, Tell, Talk

YeuTiengAnh

Thành viên KSV
Tham gia
13/3/2011
Bài viết
37
1. SAY: nói ra, nói rằng
là động từ có tân ngữ, chú trọng nội dung được nói ra.
Ex: Please say it again in English.
Ex: They say that he is very ill.

2. SPEAK: nói ra lời, phát biểu

Thường dùng làm động từ không có tân ngữ. Khi có tân ngữ thì chỉ là một số ít từ chỉ sự thật "truth".

He is going to speak at the meeting.
I speak Chinese. I don’t speak Japanese.

Notes: Khi muốn "nói với ai" thì dùng speak to sb hay speak with sb.

She is speaking to our teacher
small_1331888273.nv.jpg


3. TELL: cho biết, chú trọng, sự trình bày

- Thường gặp trong các cấu trúc: tell sb sth (nói với ai điều gì), tell sb to do sth (bảo ai làm gì), tell sb about sth (cho ai biết về điều gì).

The teacher is telling the class an interesting story.
Please tell him to come to the blackboard.
We tell him about the bad new.

4. TALK: trao đổi, chuyện trò

Có nghĩa gần như speak, chú trọng động tác 'nói'. Thuờng gặp trong các cấu trúc: talk to sb (nói chuyện với ai), talk about sth (nói về điều gì), talk with sb (chuyện trò với ai).

What are they talking about?
He and his classmates often talk to each other in English.
1331887986.nv.jpg
 
Top