Phân biệt I am doing và I do ,(i'm) going to(do) và will

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
*I am doing ,I do:
+Thì hiện tại tại tiếp diễn(present continuous- I am doing) mang nghĩa tương lai.Chúng ta dùng thì present continuous để đề cập tới những j bạn đã sắp xếp để lam.
Xét Ex sau :

_This is Linkin's appoitment book for next week.He's playing tennis on Monday afternoon.He is going to the dentist on Tuesday morning.He is having dinner with Ann on friday.
(Đây là lịch hẹn của Linkin cho tuần tới,Anh ấy sẽ chơi quần vợt vào chiều thứ 2.Anh ấy đi nha sĩ vào sáng thứ 3.Anh ấy sẽ dùng bữa tối với Ann vào thứ 6)

Trong các ví dụ trên ,Linkin đã dự định và sắp xếp các công việc đó để làm.
Chúng ta Ko dùng I do cho mục đích này:

_What are U doing on Satuday evening?( ko nói What do U do?)

I'm going to theatre( ko nói I go)

Nhưng thì present continuous được dùng tự nhiên hơn khi nói về những việc được sắp xếp trươc.Trong những trường hợp này ta ko dùng will để nói về những việc đã sắp xếp trc.

* I do(simple present- I do ) với nét nghĩa tương lai.

Chúng ta dùng thì simple present khi nói về lịch làm việc,thời gian biêu..chẳng hạn như của giao thông cồng cộng,lịch phim..

_The train leaves NY at 9:30 anhd arrives in WST at 11:30.
_What time does the movie begin?

Ta có thể dùng thì hiện tại đơn(simple present) cho người nếu kế hoạch của họ đã được cố định từ trước như thời gian biểu .

_I start my new job on Monday
_What time do U finish work tomorrow?

Nhưng thì continuous thì sử dụng nhiều hơn cho những dự định ,sắp xếp của cá nhân:
Ex:What time are U meeting Ann tomorrow?

Hãy so sánh các câu :

What time are U leaving tomorrow?
Nhưng : What time does the plane leave tomorrow?

*I am going to do something = Toi đã quyết định thực hiện điều j đó,tối có ý định làm điều đó:
Ex:
A: There's a movie on TV tonight. Are U going to watch it?
B: No,I going to write some letters.

Hãy so sánh giữa I am doing I am going to:

I am doing = bạn đã sắp xếp để làm còn I am going to = bạn đã dự định làm điều đó nhưng có thể bạn chưa sắp xếp để thực hiện điều đó.

Ex: What time are U meeting Alice this evening?
The windows are dirty.Yes,i know.I'm going to wash them later.

Bạn cũng có thể nói "something is going to happen" trong tương lai( 1 điều j đó sắp xảy ra ):

Ex: The man can't see the hole in front of him.He is going to fall into the hole.

KHi chúng ta nói rằng 1 điều j đó sắp xảy ra theo cách trên đây ,tình huống thực tế khiến ta tin vào điều đó: hiện h ng` đàn ông đang đi về phía cái hố,vì vậy anh ta sắp sửa rơi xuống hô.^^

*I was going to( do something) = tôi đã có ý định làm điều j đó nhưng tôi đã ko làm :

Ex: we were going to travel by train but then we decided to driver instead.

*Will : chúng ra dùng will khi chúng ta quyết định làm điều j đó ở thời điểm nói:

Ex : Oh,i've left the door open. I will go and shut it.

Ko dùng will để nói về những việc bạn đã quyết định hay sắp xếp để làm :
Ex: I'm leaving on vacation next.

Chúng ta thường dùng will cho những trường hợp sau :

+Ngỏ ý muốn giúp ai điều j :
Ex: That bag looks heavy.I'll help you with it.

+Đồng ý làm điều j đó:
+Hứa hẹn làm điều j đó:
+Đề nghị ai giúp làm điều j :
Will u....?

Ex: Will U please be quiet?

Dùng Will khi tiên đoán 1 điều j đó sẽ xảy ra hoắc 1 tình huống trong tương lai.

Ex: A:This is a very long line!
B: don't worry.We'll get in.

Chúng ta thường dùng will với:
- Probably,sure ,think , guess, suppose ,doubt, i wonder.

Ex: I'll probably be home late tonịght
Don't worry about the exam.I'm sure you'll pass.
I wonder what will happen.

Bt áo dụng nào !
Hoàn thành câu ,sử dụng i am doing,i do,i am going to,will.
I'm doing ,I do trước nhé.
1:I'm going(go) to the theater tonight.
.would U like to come?
3:The art exhibit _____(open) on May 3.
4:I_____(not\go) out this evening.I_____(stay) at home
5:"_____(you\do) anything tomorrow morning?" "No,i'm free"
6:We _____(go) to concert tonight.It _____(begin) at 7:30.
7:You are on a train to NY and you ask another passenger:
Excuse me.What time _____(this train\get) to NY?
8:You are talking to Ann:Ann, I _____(go) to the store.
_____(You
come) with me?
9:Sue_____(come) to NY tomorrow.She _____(fly) from Vancouver,and her plane _____(arrive) at 10:15.I _____(meet) her at airport.
Will or Going to :
1. a: why are U turning on the television?
B: _______the news(I\watch)
A
redface.gif
h,I just realized that I don't have any monẹy
B: You don't? Well,don't worry._______you some.(I \lend)
A: I have a headache.
B:You do? Wait a second and _____an aspirin for U(I\get)
4.A: why are U filling that bucket with water?
B:_______the car.(I\wash)
5.A:I've decided to paint this room.
B: Oh,really?What colour _______it?(you\paint)
 
Top