Phân biệt các từ Say, Speak, Tell, Talk

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.423
SAY:
là động từ có tân ngữ, có nghĩa là”nói ra, nói rằng”, chú trọng nội dung được nói ra.
Thí dụ:


  • Please say it again in English. (Làm ơn nói lại bằng tiếng Anh).
  • They say that he is very ill. (Họ nói rằng cậu ấy ốm nặng).

SPEAK:
có nghĩa là “nói ra lời, phát biểu”, chú trọng mở miệng, nói ra lời. Thường dùng làm động từ không có tân ngữ. Khi có tân ngữ thì chỉ là một số ít từ chỉ thứ tiếng”truth” (sự thật).
Thí dụ:

  • He is going to speak at the meeting. (Anh ấy sẽ phát biểu trong cuộc mít tinh).
  • I speak Chinese. I don’t speak Japanese. (Tôi nói tiếng Trung Quốc. Tôi không nói tiếng Nhật Bản).
Khi muốn “nói với ai” thì dùng speak to sb hay speak with sb.
Thí dụ:

She is speaking to our teacher. (Cô ấy đang nói chuyện với thày giáo của chúng ta).

TELL:
có nghĩa “cho biết, chú trọng, sự trình bày”. Thường gặp trong các kết cấu : tell sb sth (nói với ai điều gì đó), tell sb to do sth (bảo ai làm gì), tell sb about sth (cho ai biết về điều gì).
Thí dụ:

  • The teacher is telling the class an interesting story. (Thầy giáo đang kể cho lớp nghe một câu chuyện thú vị).
  • Please tell him to come to the blackboard. (Làm ơn bảo cậu ấy lên bảng đen).
  • We tell him about the bad news. (Chúng tôi nói cho anh ta nghe về tin xấu đó).
TALK:
có nghĩa là”trao đổi, chuyện trò”, có nghĩa gần như speak, chú trọng động tác “nói’. Thường gặp trong các kết cấu: talk to sb (nói chuyện với ai), talk about sth (nói về điều gì), talk with sb (chuyện trò với ai).
Thí dụ:
· What are they talking about? (Họ đang nói về chuyện gì thế?).
· He and his classmates often talk to eachother in English. (Cậu ấy và các bạn cùng lớp thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh).


Theo Global Education
 

ly_ly

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/8/2010
Bài viết
214
Mình xin bổ sung thêm về sự khác nhau giữa SpeakTalk nhé
Speak: nói về một ngôn ngữ nào đó
Ví dụ: I can speak English (Tôi có thể nói tiếng anh)
Talk: nói chuyện với nhau
Vd: I can talk to people from all over the world (Tôi có thể nói chuyện với tất cả mọi người trên thế giới)
:KSV@01:
 
Top