Ngành luật hiến pháp là gì?

gaconueh2005

https://www.facebook.com/Rainetrip/
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
1. Khái quát chung về luật Hiến pháp
1.1 Khái niệm

§ Là một ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam
§ Gồm những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản nhất
§ Về vấn đề tổ chức quyền lực NN, chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

1.2 Đối tượng nghiên cứu

§ Tổ chức quyền lực NN
§ Chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, giáo dục
§ Chính sách đối ngoại
§ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
§ Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Bộ máy NN

1.3 Phương pháp điều chỉnh của luật Hiến pháp

§ Phương pháp áp đặt
§ Phương pháp định nghĩa

1.4 Nguồn của luật Hiến pháp

§ Hiến pháp
§ Các đạo luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan NN
§ Các pháp lệnh, nghị định


2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 1992


§ Chương 1: Chế độ chính trị
§ Chương 2: Chế độ kinh tế
§ Chương 3: Văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ
§ Chương 4: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
§ Chương 5: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
ST
 
Top