Ngành luật dân sự

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
1. Khái quát chung

1.1 Khái niệm

§ Là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam
§ Gồm những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân
§ Trên cơ sở bình đẳng, độc lập của các chủ thể tham gia

1.2 Đối tượng nghiên cứu

§ Nhóm quan hệ về tài sản
§ Nhóm quan hệ nhân thân

1.3 Phương pháp điều chỉnh

§ Phương pháp độc lập
§ Phương pháp bình đẳng
§ Phương pháp tự định đoạt

2. Một số nội dung cơ bản

2.1 Chế định quyền sở hữu:

- Chủ thể
- Khách thể
- Nội dung

2.2 Hợp đồng dân sự

a) Khái niệm

§ Là sự thoả thuận của các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự

b) Chủ thể

§ Cá nhân
§ Pháp nhân
§ Các chủ thể khác

c) Hình thức ký kết

§ Hình thức miệng
§ Hình thức văn bản

d) Nội dung hợp đồng

§ Điều khoản cơ bản
§ Điều khoản thông thường
§ Điều khoản tuỳ nghi

2.3 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

a)Khái niệm

§ Là trách nhiệm của người có hành vi trái pháp luật
§ Gây thiệt hại cho chủ thể khác
§ Phải bồi thường

b) Điều kiện phát sinh trách nhiệm

§ Có thiệt hại xảy ra
§ Hành vi gây ra thiệt hại là trái pháp luật
§ Tính có lỗi của người gây ra thiệt hại
§ Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại đã xảy ra

c) Nguyên tắc bồi thường

§ Người gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ và kịp thời
§ Trường hợp giảm mức bồi thường
§ Thay đổi mức bồi thường khi không còn phù hợp

2.4 Quyền thừa kế

§ Là quyền chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo trình tự luật định

Có 2 loại:

§ - Thừa kế theo di chúc
§ Thừa kế theo pháp luật
ST
 
Top