luật dân sự

  1. gaconueh2005

    Ngành luật dân sự

    1. Khái quát chung 1.1 Khái niệm § Là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam § Gồm những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân § Trên cơ sở bình đẳng, độc lập của các chủ thể tham gia 1.2 Đối tượng nghiên cứu § Nhóm quan hệ về tài sản §...
  2. gaconueh2005

    64 câu hỏi ôn tập luật dân sự

    ST
Top