Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm - Tư Tưởng Hồ Chí Minh phần 1(Có đáp án)

hapypolla

Thành viên mới
Tham gia
22/4/2014
Bài viết
3
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
A – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?
a. 1860 c. 1863
b. 1862 d. 1883
Câu 2: Thân mẫu Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào?
a. 1865 c. 1868
b. 1866 d. 1870
Câu 3: Thân phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ mất vào năm nào?
a. 1919 c. 1939
b. 1929 d. 1949
Câu 4: Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ qua đời tại đâu?
a. Long Xuyên c. Đồng Nai
b. An Giang d. Cao Lãnh
Câu 5: Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào?
a. 1891 c. 1911
b. 1901 d. 1921
Câu 6: Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu?
a. Nghệ An c. Huế
b. Hà Tĩnh d. Bình Định
Câu 7: Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào?
a. 1895 c. 1898
b. 1896 d. 1901
Câu 8: Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ hai năm nào?
a. 1904 c. 1906
b. 1905 d. 1908
Câu 9: Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp – Việt Đông Ba năm nào?
a. 9/1905 c. 9/1907
b. 9/1906 d. 9/1908
Câu 10: Nguyễn Tất Thành học tại trường Quốc học Huế năm nào?
a. Năm học 1905 – 1906 c. Năm học 1907 – 1908
b. Năm học 1906 – 1907 d. Năm học 1911 – 1912
Câu 11: Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh
Thừa Thiên vào thời gian nào?
a. 5/1905 c. 5/1908
b. 5/1906 d. 5/1911
Câu 12: Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?
a. 9/1908 đấn 9/1909 c. 9/1910 đến 4/1911
b. 9/1910 đến 2/1911 d. 9/1910 đến 5/1911
Câu 13: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn
vào thời gian nào?
a. 6/5/1911 c. 4/6/1911
b. 2/6/1911 d. 5/6/1911
Câu 14: Nguyễn Tất Thành lần đầu đặt chân lên đất Pháp là ngày, tháng, năm nào?
a. 30/6/1911 c. 5/7/1911
b. 6/7/1911 d. 15/7/1911
https: // 123doc.org/ document/ 1374891-ngan-hang-cau-hoi-trac-nghiem-tu-tuong-ho-chi-minh-phan-1-co-dap-an.htm
 
Top