Mười từ tiếng Anh dài nhất thế giới

Trong chuyên mục 'Khám phá' đăng bởi heokool, 20/4/2012. — 1.459 Lượt xem

 1. heokool

  heokool Cà rốt, trứng hay hạt cà phê? Thành viên thân thiết

  Mười từ tiếng Anh dài nhất thế giới

  Nhiều từ đọc xong tê tái cả người luôn í!


  Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ quốc tế, ngôn ngữ xóa nhòa mọi khoảng cách. Có những trường hợp đặc biệt trong Tiếng Anh mà mỗi từ của nó có tới hàng ngàn chữ!

  Những từ này khiến chúng ta phát âm rất khó, không chỉ đối với những người học Tiếng Anh mà còn đối với cả những người bản xứ nữa.

  Chúng ta hãy cùng đếm ngược từ những từ “ngắn nhất” trong số 10 từ được Topten tổng hợp:

  10. Honorificabilitudinitatibus


  Từ này có 27 ký tự, xuất hiện trong tác phẩm “Love's Labour's Lost” của Shakespeare, với nghĩa là “vinh quang”. Nó là một trong những lâu nhất trong ngôn ngữ Tiếng Anh mà cứ một phụ âm lại xen lẽ với một nguyên âm.

  9. Antidisestablishmentarianism

  Từ này gồm 28 ký tự, có nghĩa là “sự phản đối việc tách nhà thờ ra khỏi nhà nước” theo giải thích của Dictionary.com. Thủ tướng Anh William Ewart Gladstone (1809- 1898) đã từng trích dẫn từ này trong một bài phát biểu của mình.

  8. Floccinaucihihilipilification

  Từ này gồm 30 ký tự, có nghĩa là “hành động hay thói quen từ chối giá trị của một số thứ nhất định”

  7. Pseudopseudohypoparathyroidism


  Từ này gồm 30 ký tự này là một loại bệnh do rối loạn gien di truyền, nguyên nhân gây ra bởi sự thiếu hụt canxi.

  6. Supercalifragilisticexpialidocious


  Từ này gồm 34 ký tự, được nhắc đến trong vở nhạc kịch Mary Poppins bởi nhà soạn nhạc Richard và Robert Sherman. Robert B. Sherman, tác giả ca khúc Supercalifragilisticexpialidocious trong phim Mary Poppins (1964) và nhiều nhạc phẩm kinh điển trong phim hoạt hình Disney.Từ này mang nghĩa là “tốt” hoặc nó có thể thay thế cho mọi từ khác nếu bạn quên từ mình định nói, thì người khác vẫn sẽ hiểu bạn định nói gì.

  5. Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis


  Từ này gồm 45 ký tự, xuất hiện trong phiên bản thứ 8 của từ điển Webster, có nghĩa là “bệnh ho dị ứng do hít phải nhiều bụi”

  4. Aequeosalinocalcalinoceraceoaluminosocupreovitriolic


  Từ này gồm 52 ký tự. Tiến sĩ Edward Strother đã sử dụng nó để mô tả vùng biển Bath của Anh.

  3. Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelito-katakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokigklopeleiolagoio-siraiobaphetraganopterygon


  Từ tiếng Anh gồm 182 ký tự này có xuất xứ từ tiếng Hy Lạp, trong vở hài kịch “Ecclesiazusae” của tác giả Aristophanes (448- 385) người Hy Lạp. Từ này mang nghĩa là các loại thức ăn nhiều gia vị chế biến từ rau và thịt bò.

  2. Từ dài "kinh khủng" dưới đây có tổng cộng 1913 ký tự: Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenyl-
  alanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamyl-
  glycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonyl-
  leucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminyl-
  serylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamy-
  lalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucyl-
  prolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylproly-
  lthreonylisoleucylglutaminylaspfraginylalanylthreonylleucylarginy-
  lalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanyl-
  glutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalany-
  lleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucyl-
  prolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginy-
  lleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartyl-glutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamylly-sylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl-prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginyl-glutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanyl-prolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl-aspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanyl-seryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylseryl-arginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl-arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalyl-alanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolyl-prolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanyl-prolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanyl-glycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl-valyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginy-lisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyl-leucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanyl-alanylthreonylarginylserine

  Những ký tự liên tiếp dài loằng ngoằng trên là tên hoá học của một chất chứa 267 loại amino axít enzyme

  1. Titin’s Chemical Name

  Từ này gồm 189.819 kí tự, và chúng ta khó mà có thể viết hết chúng ra được. Nếu viết hết ra thì nó trông giống như một cuốn tiểu thuyết ngắn. Nó là tên nguyên tố hóa học Titin.

  Theo Tiền phong


  :KSV@08::KSV@19::KSV@05:
   
 2. tieu yen tu

  tieu yen tu TYT.FDC.KSV Staff Member Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  26/9/2011
  Bài viết:
  3.888
  Lượt thích:
  2.321
  Kinh nghiệm:
  113
  chưa nhìn thấy mấy từ nè bao giờ.:KSV@19:
   
 3. dai gia chan dat

  dai gia chan dat Bóng ma vô hình Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  29/10/2011
  Bài viết:
  4.815
  Lượt thích:
  1.541
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  dài quá chẳng hiểu gì :KSV@19::KSV@19::KSV@19:cũng chẳng dọc nổi luôn
   
 4. lololoveanan

  lololoveanan ko co gi qui' hon doc lap tu do! Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  14/2/2012
  Bài viết:
  181
  Lượt thích:
  87
  Kinh nghiệm:
  0
  Trường:
  hoc vjen thjen than
  nhin ma hoa ca mat
   
  lolovp thích điều này.
 5. lolovp

  lolovp Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  21/2/2012
  Bài viết:
  1.913
  Lượt thích:
  1.207
  Kinh nghiệm:
  113
  Trường:
  河内大学
  mấy từ dài như thế này thì trọng âm rơi vào âm tiết nào hả trời:KSV@19::KSV@19::KSV@19:
   
 6. dALo

  dALo Kẻ lang thang đi ngang cuộc đời ... Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  22/4/2011
  Bài viết:
  4.142
  Lượt thích:
  6.313
  Kinh nghiệm:
  113
 7. Jocelyn_apv

  Jocelyn_apv Fan cuồng Vermouth!** Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  2/7/2012
  Bài viết:
  486
  Lượt thích:
  54
  Kinh nghiệm:
  0
  Dã man. Có ai nhớ được mấy từ này ko nhỉ?=))
   
 8. [Không...Hợp...Lệ]

  [Không...Hợp...Lệ] .......... Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  21/5/2013
  Bài viết:
  1.220
  Lượt thích:
  2.045
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  Detective Conan
  Từ số 1 ko có sao :KSV@05:
   
 9. Siêu trộm Kaitou Kid

  Siêu trộm Kaitou Kid Nhân nhượng với kẻ thù là có lỗi với bản thân Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  7/6/2013
  Bài viết:
  3.019
  Lượt thích:
  20.152
  Kinh nghiệm:
  113
  Ặc, má ơi. Ai nhớ nỗi mấy từ này? :KSV@19: :KSV@19: :KSV@19: :KSV@19:
   
 10. thuylinhvinahure

  thuylinhvinahure Banned Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  25/7/2013
  Bài viết:
  78
  Lượt thích:
  24
  Kinh nghiệm:
  18
  Trường:
  thăng long
  I admire the authors of this collection
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Mười từ tiếng Diễn đàn Date
Hôn Nhân Qua Mười Năm Yêu Nhau Truyện ngắn 5/5/2020
[Oneshot] Mười người da đen nhỏ Đã hoàn thành 27/2/2020
[Phim Việt Nam] Chị Mười Ba [HDTV 1080P] Phim Hay 27/7/2019
Bỏ túi mười bí kíp học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả Speaking (Nói) 13/12/2017
Mười cách làm đẹp từ chanh! [☺] Làm đẹp 28/11/2010
Mười bí quyết học từ vựng tiếng Anh hiệu quả Reading (Đọc) 20/4/2010

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP