Much, many, all, both of,neither of, either,....

mai_lady

past - present - future
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/3/2012
Bài viết
4.915
Much + danh từ không đếm được: Have you got much homework to do?
- much có thể dùng với so/ too
- much có thể được dùng như đại từ: Much must be done now.

Many + danh từ đếm được số nhiều: There are many people at the party.
- trước danh từ chưa xác định: many people/ friends
- " many of " trước danh từ đã xác định: many of the people ( nhiều trong số những người đó ).

A lot/ lots/ plenty + of + danh từ không hoặc có đếm được

All ( of ) + không hoặc có đếm được.

Few + danh từ đếm được số ít: There are few guests at the party. ( mang tính phàn nàn )
A few + DT đếm được số nhiều: There are a few of customers ( tích cực ).

Both of ( cả 2 trong số 2 người hoặc vật ): Both of them are good.
Neither of ( không ai trong số 2 người ): Neither of the children wants to go. Note: sau " neither of " dùng động từ số ít.

Too/ so ( cũng thế, dùng trong câu khẳng định ): I like music and she does too; I like music and so does my brother.

Either ( cũng thế, dùng trong câu phủ định ): I don't want to go out and they don't either.
Neither ( cũng không ): I don't want to go out and neither do they.
 

mai_lady

past - present - future
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/3/2012
Bài viết
4.915
As well as ( cũng như ): The teacher, as well as the students, is going to the concert.

Somebody, somthing. everybody, everything, nobody... + động từ chia số ít : Everyone likes his voice.

Một số danh từ ở dạng số nhiều: police, people, cattle, earings, savings, goods, clothes,.. + động từ số nhiều.
The police are looking for the murder.

Một số dang từ kết thúc là s nhưng là danh từ số ít: economics, physics, politics, AIDS, news ... The news was shocking.

Danh từ không đếm được: information, money, luggage, experience, news, advice, work,... + động từ số ít. Their advice was useful.

Chủ ngữ là danh động từ đi với động từ số ít: Writing many letters makes her happy.
 

ukthilamsao

_Em_Trai_A.D.M.I.N
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/10/2011
Bài viết
595
Cái này bỏ trong Box Phân Biệt Cách Sử Dụng Của Các Từ Đồng Nghĩa được không bạn

Mình thấy Sticky nhiều quá, nhìn chóng hết cả mặt
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top