Một số quy tắc nhấn trọng âm (khá đầy đủ)

Trong chuyên mục 'Reading (Đọc)' đăng bởi Newsun, 13/3/2012. — 76.671 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Một số quy tắc nhấn trọng âm (khá đầy đủ)

  Đây là tóm tắt những nguyên tắc nhấn trọng âm trong từ đơn. Bài này bổ ích cho các bạn tự học phát âm và từ vựng ở nhà. Bạn cũng nên nhớ là khi 1 từ nằm ở trong 1 câu thì có thể các trọng âm của từ đó bị ngữ điệu của câu làm ảnh hưởng.


  1- Từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu

  eg: ready [' redi ]

  NGOẠI LỆ: paper [ pei' pơ], career [kơ' riơ], accsept [əkˈsept], rely [ ri' lai ]


  2-Từ 2 âm tiết nhưng được cấu tạo bằng cách thêm nhân tố và hậu tố thì trọng âm rơi vào âm tiết GỐC


  ex: to act ---> tobe react - trọng âm vẫn rơi vào act

  NGOẠI LỆ: 'foresight , 'forecast , 'forehead , 'forename , unkeep


  3- Những V có 2 âm tiết tận cùng '' ISE , IZE , FY , ATE'' trọng âm rơi vào chính nó


  NGOẠI LỆ: to 'realise

  Ex: to dictate , to relate , to dify(quả quyết)


  4- Từ có 3 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết đầu

  Ex: 'factory , 'family , 'president


  5- Từ có 4 âm tiết trở lên trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ CUỐI trở LẠI

  Ex: environment [in' vairơmơnt]

  uni' versity


  6- V tận cùng ''ATE , FY , ISE , IZE "" có 3 âm tiết trở lên trọng âm rơi vào âm tiết thử 3 từ CUỐI lên

  Ex: ' organize ' memorize


  7- V do 2 từ ghép lại với nhau trọng âm bao giờ cũng rơi vào âm tiết thứ 2

  Ex: under' stand

  over' ate (ăn quá nhiều)


  8- N ghép gồm 2 N ghép lại đi liền nhau trọng âm bao giờ cũng rời vào âm tiết đầu

  ex: ' newpaper , ' cupboard


  9- adj và adv : 2 từ ghép đi liền nhau trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

  ex: over' weight : in' door


  10- tận cùng bẳng "eer" trọng âm rơi vào chính nó

  ex : pio' neer


  11- tận cùng " ee" trọng âm rơi vào chính nó

  NGOẠI LỆ: com' muttee (uỷ ban) : ' coffee

  ex: interview ' ee


  12- Tận cùng "oo" trọng âm rơi vào chính nó

  NGOẠI LỆ: 'cuckoo

  ex: bam' boo


  13- Tận cùng "oon" trọng âm rơi vào chính nó

  ex: ' teaspoon


  14- Tận cùng "ain" trọng âm rời vào chính nó

  NGỌAI LỆ : ' mountain , ' captain

  ex: enter' tain


  15-Tận cùng '' que" --> [K] trọng âm rơi vào trứơc phụ âm này

  ex: technique [tek' nik]


  16- Tận cùng " ette" trọng âm rơi vào chính nó

  ex: cigare'tte


  17- Tận cùng ''ese''trọng âm rơi vào chính nó

  ex: vietna'mese


  A. Rơi vào vần đầu tiên: phần lớn các adj và N có cấu tạo 2 vần thì trọng âm sẽ rơi vào fần đầu tiên. VD: prétty, háppy, wáter, téacher...

  B.Trọng âm rơi vào vần cuối:

  - Tất cả các V có cấu tạo 2 âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào vần cuối VD: begín, import,...(chú ý: một số từ có danh từ giống với tính từ như ímport (n) >

  - Các từ có tận cùng là EE,OO , OON, ESe...

  C. Trọng âm rơi vào vần thứ 2 từ cuối lên .

  +Với các danh từ có tận cùng là ION (VD: informátion, televísion)

  +với các tính từ có tận Cùng là IC (VD: grafic, terrific..)

  D. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên :

  +các danh từ có tận cùng là CY, PHY, TY, GY...(VD: reliability)

  + Các adj có tận cùng là AL (VD: critical, economical)

  E. Đối với các ừ đa vần : Những từ này thường có hơn 1 trọng âm (nghĩa là trong 1 từ thường có cả trọng âm chính và trọng âm phụ) . Trông thường những tiếp đầu ngữ( VD: inter..., anti.., pre...) và tiếp đầu ngữ luôn mang trọng âm phụ, còn trọng aâ chính luôn tuân thủ qui tắc trọng âm. VD: international, antibiotic..

  CÁC DẤU HIỆU CỦA TỪ MANG TRỌNG ÂM

  + sự thay đổi về độ cao của giọng: Vần nào mang trọng âm thì được đọc cao hơn

  + độ dài của vần: tất cả caá vần mang trọng âm sẽ được đọc dài hơi nhất.

  Hầu hết các chữ được viết dưới dạng ee (meet), ea (meat), e-e (scene) đều được phát âm thành /i:/. Trường hợp e (me), ie (piece) cũng được phát âm như trên nhưng không nhiều.

  - Chữ e (men) hay ea (death), ie (friend), a (many), ai (said) được phát âm là /e/.

  - Hầu hết các chữ được viết là ar, al thì được phát âm là /a:/. Chữ a trong ask, path, aunt cũng được phát âm là /a:/. Các chữ viết là ear, ere, are, air, thì được phát âm là /eə/ (ngoài heart được phát âm là /ha: t/).

  - Các chữ được viết là a-e (mate) ay (say), ey (grey), ei (eight), ai (wait), ea (great) thì khi phát âm sẽ là /ei/.

  - Các chữ được viết là a thì phát âm sẽ là /æ/ (Trừ trường hợp sau a có r – sau r không phải là một nguyên âm). Tuy nhiên chữ a trong ask, path, aunt lại được phát âm là /a:/.

  - Hầu hết các chữ được viết là i-e (smile), ie (die), y (cry) được phát âm là /ai/. Một số chữ viết là igh (high), uy (buy) cũng được phát âm giống như trên nhưng không nhiều. Riêng các từ fridge, city, friend lại không được phát âm là /ai/.

  - Hầu hết các chữ được viết là i (win) có phát âm là /i/, đôi khi y cũng được phát âm như trên (Trừ trường hợp sau i có r – sau r không phải là một nguyên âm).

  - Hầu hết các chữ được viết là er hoặc nguyên âm trong các âm tiết không có trọng âm thì được phát âm thành /ə/: teacher, owner...

  - Chữ u trong tiếng Anh có 3 cách phát âm: Phát âm là /u:/ (u dài)khi đứng sau /j/ (June); phát âm là /ʊ/ hoặc /ʌ/ trong các cách viết khác như full, sun. Khi từ có 2 chữ oo viết cạnh nhau thì hầu hết sẽ được phát âm thành /u:/ trừ các trường hợp âm cuối là k: book, look, cook...

  - Các chữ cái được phát âm là /ɜ:/ thuộc các trường hợp sau: ir (bird), er (her), ur (hurt). Ngoài ra còn có các trường hợp ngoại lệ or (word), ear (heard)

  - Các chữ cái được phát âm là /ɔ:/ thuộc các trường hợp sau: or (form, norm). Các trường hợp ngoại lệ khác: a (call), ar (war), au (cause), aw (saw), al (walk), augh (taught), ough (thought), four (four).

  - Các chữ cái được viết là oy, oi sẽ được phát âm là /ɔɪ/. Ví dụ: boy, coin...

  - Các chữ cái được viết là ow, ou thường được phát âm là /əʊ/ hay /aʊ/, tuy nhiên chúng cũng còn có nhiều biến thể phát âm khác nữa.


  Những nguyên âm A, E, I, O ,U thường được phát âm thành /ɜ:/ khi ở dưới dạng: ar, er, ir, or, ur.( trừ những trường hợp chỉ người nhữ: teacher...)

  + ar: thường được phát âm thành /ɜ:/ ở những từ có nhóm -ear trước phụ âm ( VD: earth) hoặc giữa các phụ âm (VD: learn )

  + er: được phát âm thành /ɜ:/ với những từ đi trước phụ âm( VD: err), hoặc giữa các phụ âm( VD: serve)

  + ir: được phát âm thành /ɜ:/ với những từ có tận cùng bằng -ir (VD: stir )hay -ir + phụ âm (VD: girl )

  + or : được phát ama thành /ɜ:/ với những từ mà -or đi sau w và trước phụ âm ( VD: world, worm)

  + ur: được phát âm thành /ɜ:/ với những từ tận cùng bằng -ur hoặc -ur + phụ âm ( VD: fur, burn)


  1. Với động từ
  + Động từ tận cùng trong phiên âm là "t" hoặc "d" khi thêm "ed" ta phát âm là /id/

  + Động từ tận cùng khi phiên âm là vô thanh (voiceless consonant: p, k, f, S, tS, O-,) khi thêm "ed" đọc là /t/

  + Động từ cuối là âm hữu thanh khi phiên âm (voiced consonant: b, g, e, z, v, dz, n,...) thêm "ed" đọc là /d/

  2. Danh từ


  + Sau voiceless consonant thì đọc là /s/ : books, maps

  + Sau Voiced-----------------------/z/: pens, keys

  + Sau : s, tS, S đọc là /iz/: boxes, bushes

  Tóm lại:

  1) Đa số từ có 2 âm tiết

  _N và Adj : trọng âm vào âm tiết thứ nhất
  _V : trọng âm vào âm tiết thứ 2

  2) Hầu hết các từ ghép trọng âm rơi vào gốc đầu

  3) Trọng âm vào các hậu tố

  _ee(commitee)
  _eer(engineer)
  _ese(Vietnamese)
  _ain(contain)
  _aire
  _ique(technique)
  Trừ coffe, commitee


  4) Trọng âm rơi vào âm tiết trước các hậu tố
  _tion/sion/ic/ical/ity/logy/itive

  5) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 tính từ phải sang trước các hậu tố

  _ate/arry
  Ngoại lệ:
  Documentary/elementary/extraordinary

  6) Thường thì gốc từ mang trọng âm khi thêm tiền tố hoặc hậu tố sau thì trọng âm không đổi
  _Tiền tố :un/im/in/ir/dis/non/en/en/re/over/under
  _Hậu tố rul/less/able/al/ous/ly/er/ize/en/ment/ness/ship/hood

  Ví dụ:

  V+ment: ag'ree( thoả thuận) => ag'reement( sự thoả thuận )
  V+ance: re'sist( chống cự ) =>re'sistance ( sự chống cự )
  V+er : em'ploy(thuê làm) => em'ployer( chủ lao động)
  V+or : in'vent ( phát minh) => in'ventor (người phát minh)
  V+ar : beg (van xin) => 'beggar( người ăn xin)
  V+al : ap'prove( chấp thuận) => ap'proval(sự chấp thuận)
  V+y : de'liver( giao hàng)=> de'livery( sự giao hàng)
  V+age: pack( đóng gói ) => package( bưu kiện)
  V+ing : under'stand( thiểu) => under'standing( thông cảm)
  ajd+ness : 'bitter ( đắng)=> 'bitterness( nỗi cay đắng)

  SVTM​
   
 2. rio_sp

  rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  16/11/2011
  Bài viết:
  14.707
  Lượt thích:
  8.964
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Kinh doanh
  Trường:
  đh quy nhơn
  cho em hỏi tí, cái này là anh tự rút kinh nghiệm hay là post vè thế ạ
  nhìn chóng mặt quá
   
 3. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  11/11/2008
  Bài viết:
  9.537
  Lượt thích:
  45.998
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  ĐH KHTN
  Anh sưu tầm :) Có bản rút gọn rất ngắn bên dưới đấy em ;)
   
  gaube thích điều này.
 4. ctg_sales

  ctg_sales Thành viên mới

  Tham gia:
  5/3/2013
  Bài viết:
  5
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  Trường:
  Gia công phần mềm
  Mình học cái này ròng rã hơn 1 năm trời từ hồi học cấp 3, giờ hầu như cho từ nào cũng có thể đánh trọng âm ngon lành :D
   
 5. cholongxoan

  cholongxoan Thành viên mới

  Tham gia:
  15/11/2012
  Bài viết:
  7
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  0
  đánh trọng âm cũng có nguyên tắc như kiểu danh tính nhấn 1, động nhấn 2 (danh từ, tính từ nhấn vào âm đầu, động từ nhấn âm 2) nhưng mà bất quy tắc, ngoại lệ của việc đánh trọng âm này còn nhiều hơn những từ có quy tắc :-j. Mình đang muốn học pronunciation từ đầu nhưng ko biết học như thế nào và ở đâu. Ai suggest cho mình với ^^
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP