Modal verbs ở thì quá khứ??

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Modal verbs ở quá khứ thường có ba dạng chính :

  • Must have + PII = can't have + PII ( very sure )
  • Should (not) have + PII
  • Needn't have + PII
Tuy nhiên vẫn còn có những trường hợp Modal verbs trong quá khứ sử dụng khác đã được đề cập dưới đây :

Could and was able to

Cùng để nói về 1 khả năng nào đó trong quá khứ của mình, hoặc của người khác.
When I was young, I could run very fast.
Diễn đạt 1 hành động cụ thể đặc biệt nào đó mà ai đó đã làm trong quá khứ.
Luckily, Mary was able to help us.

Must have and can't have
Diễn đạt một ý kiến của mình theo suy luận logic.(về 1 hành động trong quá khứ)
I must have left my wallet in the car.( I am sure I did )
Jim can't have noticed you.( I am sure he didn't )

May have, might have and could have
Diễn đạt 1 hành động đã có thể xảy ra hoặc không chắc chắn xảy ra trong quá khứ.
Jean might have missed the train.( perhaps she did )
He may not have received the letter.( perhaps he didn't )
You could have been killed!( it was a possibility )

Was/Were to have
Diễn đạt một hành động mà đáng lẽ nó đã phải xảy ra nhưng cuối cùng thì lại không xảy ra.
He was to have left yesterday.( he was supposed to leave, but he didn't )

Had to

Must không có dạng quá khứ, nên chúng ta dùng had to để thay thế.
Sorry I'm late, I had to take the children to school.
Dạng nghi vấn là Did you have to?
Did you have to work late yesterday?

Should have and ought to have
Diễn đạt cảm giác của người nói khi đã nhỡ phạm phải 1 sai lầm nào đó trong quá khứ.
I should have posted this letter yesterday.( I didn't do the right thing )
You shouldn't have told me the answer.( you were wrong to do so )

Needn't have and didn't need to
Có 1 sự khác biệt nhỏ giữa 2 cách dùng này. Hãy so sánh nhé:
I needn't have arrived at seven. - Tôi đáng nhẽ không cần phải tới lúc 7h, nhưng tôi đã làm.
( I arrived at seven, but it wasn't necessary )
I didn't need to arrive at seven. - Trước đó tôi đã biết mình không phải tới lúc 7h.
( we don't know when I arrived - maybe seven or later )
Nhưng thông thường trong văn nói, người ta thường dùng didn't need to trong cả 2 trường hợp.
In speech, have is often contracted in the forms in this unit.
I must've left my wallet in the car

Must and shall
Trong câu gián tiếp, must được thay thế bằng must or had to. Shall được thay bằng should.
__________________
 
Top