Many và Much

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
1.Many và much với vai trò là tính từ:
• Many (tính từ): nhiều – được dùng trước danh từ đếm được.
• Much (tính từ): nhiều – được dùng trước danh từ không đếm được.
Ví dụ: He makes many mistakes.
We have not much coffee.

2. Many và much với động từ dạng khẳng định:
• Many được dùng khi nó được dẫn trước (nghĩa là được bổ nghĩa) bởi a good/a great (khá nhiều/ rất). Cả hai much và many đều có thể dùng khi được bổ nghĩa bởi so/ as/ too.
Ví dụ: I made a good many friend there.
He had so many jobs.
She read as much as she could
They drink too much beer.
• Khi không được bổ nghĩa, thì many thường được thay bằng a lot/ lots of (+ danh từ) hoặc bằng a lot /lot (đại từ), còn much thường được thay bằng a great/ good deal of (+ danh từ) hoặc a great/ good deal (đại từ).
Ví dụ: He spends a lot/ lots of/ a great deal of money on his house.

3.Many và much với động từ dạng nghi vấn:
• Cả hai có thể dùng với How: Bao nhiêu lần? Bao nhiêu?
• Trong những câu hỏi không dùng How, thì có thể dùng many, nhưng dùng a lot (of) ..thì hay hơn khi câu trả lời được dự kiến là khẳng định:
Ví dụ: Did you take a lot of photo? I expect you did.
• Có thể dùng Much không có How
Ví dụ: Did you have a lot of snow/ much snow last year?
 
Top