Lối nói bao hàm(inclusive)

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Đó là lối nói gộp hai ý trong câu làm một thông qua một số các cụm từ. Hai thành phần trong câu phải tương đương nhau về mặt từ loại: danh từ với danh từ, tính từ với tính từ,..
S + Verb + not only + noun/adjective/adverb/prepositional phrase + but (also) + noun/adjective/adverb/prepositional phrase

OR

Subject + not only + verb + but (also) + verb
Robert is not only talented but also handsome. (adjective-adjective)
He writes not only correctly but also neatly. (adverb-adverb)
She can play not only the guitar but also the violin. (noun-noun)
She not only plays the piano but also composes music. (verb-verb)
Thành phần sau but also thường quyết định thành phần sau not only. Incorrect: He is not only famous in Italy but also in Switzerland.
Correct: He is famous not only in Italy but also in Switzerland.


As well as(vừa...vừa...)
S + verb + noun/adjective/adverb/prepositional phrase + as well as + noun/adjective/adverb/prepositional phrase

OR

Subject + verb + as well as + verb

Cũng giống như cấu trúc trên, các thành phần đằng trước và đằng sau cụm từ này phải tương đương với nhau.
Robert is talented as well as handsome. (adjective-adjective)
He writes correctly as well as neatly. (adverb-adverb)
She plays the guitar as well as the violin. (noun-noun)
Paul plays the piano as well as composes music. (verb-verb)
Không được nhầm thành ngữ này với as well as của hiện tượng đồng chủ ngữ mang nghĩa cùng với. The teacher, as well as her students, is going to the concert.
My cousins, as well as Tim, have a test tomorrow.

Both...and...(vừa..vừa...)


Công thức dùng giống hệt như Not only .... but also. Both chỉ được dùng với and, không được dùng với as well as. Robert is both talented and handsome.
Paul both plays the piano and composes music.

 
Hiệu chỉnh:
Top