Khoa giáo trình

maponline6789

Thành viên mới
Tham gia
21/6/2011
Bài viết
2
Giáo Trình Xây Dựng :
Giáo trình CAD:
http://www.ziddu.com/download/15306061/CAD.rar.html
http://www.ziddu.com/download/15306126/Giao_trinh_AutoCad_2004.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/15306129/Bai_giang_CAD_R2000_11_bai_08_6_2009_.ppt.html
http://www.ziddu.com/download/15306154/Dung3DACAD.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15306163/cad_2007.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/15306178/Giao_trinh3D.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/15306186/CAD_nang_cao.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15306196/Autocad_2007.pdf.html
Cơ lý thuyết
http://www.ziddu.com/download/15265646/giao_trinh_Co_hoc_ly_thuyet.rar.html

Sức bền vật liệu:
http://www.ziddu.com/download/15265714/Giao_trinh_Suc_ben_Vat_Lieu.rar.html

Vẽ kỷ thuật:
http://www.ziddu.com/download/15284009/giao_trinh_ve_ky_thuat_xay_dung.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/15284180/GiaotrinhvekythuatKT_Xay_Dung_2.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/15284263/Vekythuat.pdf.html

Thủy Lực :
http://www.ziddu.com/download/15274055/giao_trinh_thuy_luc_dai_cuong.pdf.html

Cơ kết cấu :
http://www.ziddu.com/download/15274244/Co_Hoc_Cong_Trinh_Mon_Ket_Cau_Cong_Trinh.rar.html
http://www.ziddu.com/download/15274151/Huong_dan_tinh_toan_phan_dam_lien_tuc.rar.html

http://www.ziddu.com/download/15274195/coketcau_1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/15274271/Co_ket_cau_2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/15274304/CKC12.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/15265832/co_ket_cau.pdf.html
Thủy Văn :
http://www.ziddu.com/download/15265566/giao_trinh_BaiGiangThuyVan.rar.html
Tưu tưởng Hồ Chí Minh :
http://www.ziddu.com/download/15265585/giao_trinh_tutuongHCM.rar.html
Vật Liệu xây Dựng:
http://www.ziddu.com/download/15265207/Bai_giang_VLXD.pdf.html
Nền móng:
http://www.ziddu.com/download/15265708/giao_trinh_Nen_Mong.rar.html

http://www.ziddu.com/download/15284344/Nen_mong_Hiep.pdf.html
Cơ học đất :

http://www.ziddu.com/download/15280323/giao_trinh_co_hoc_dat.pdf.html
Thủy lực :
http://www.ziddu.com/download/15274055/giao_trinh_thuy_luc_dai_cuong.pdf.html
Trắc địa :
http://www.ziddu.com/download/15265740/Giao_trinh_Trac_dia_DHBKDN.zip.html

Kết cấu thép:
http://www.ziddu.com/download/15286260/Ketcauthep.rar.html
http://www.ziddu.com/download/15286300/KC_THEP.rar.html
Be Tông Cốt thép:
http://www.ziddu.com/download/15274084/Sach_BTCT.rar.html
Xây dựng công trình trên nền đất yếu:
http://www.ziddu.com/download/15284721/Xay_dung_CT_tren_nen_dat_yeu.pdf.html
Cầu thép
http://www.ziddu.com/download/15265217/Bai_giang_cau_thep.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/15266387/ThiCongCauThep1.zip.html


TK đường ô tô (tiêu chuẩn + tài liệu ) ( TK hình học đường oto + kết cấu nền - áo đường)
http://www.ziddu.com/download/15265292/TK_duong_oto_Tap_1.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/15265337/Thiet_ke_duong_oto_3.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/15265414/Thiet_ke_duong_oto_4.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/15261155/Duong_2.rar.html
http://www.ziddu.com/download/15261129/TKNenMatDuong_Nguyen_Quang_Phuc.rar.html
http://www.ziddu.com/download/15266822/BaiGiang_KhaiThacDuong_2007_.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/15266065/KCAD_22TCN211_06_.rar.html

http://www.ziddu.com/download/15266117/TCVN_4054_2005.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/15274104/SoTayTV_GSXdDuongOto.rar.html
http://www.ziddu.com/download/15265598/giao_trinh_chuyendeduong.rar.html
kỷ thuật thi công
http://www.ziddu.com/download/15265169/Thicong1.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/15265472/ky_thuat_thi_cong_tap2.rar.html
Tổ chức thi công:
http://www.ziddu.com/download/15284768/TC_Thi_Cong.pdf.html
Kết cấu gạch đá gổ:
http://www.ziddu.com/download/15284789/Ket_Cau_Gach_Da_go.pdf.html
Giám Sát thi Công

http://www.ziddu.com/download/15265612/giao_trinh_giam_satthicong.rar.html
Đề thi kc gạch đá gổ:
http://www.ziddu.com/download/15284960/de_thi_ket_cau_gach_da_go.rar.html

http://www.ziddu.com/download/15284994/Ket_cau_go_C2.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/15284996/Ket_cau_go_C1.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/15284999/Ket_cau_go_C4.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/15285003/Ket_cau_go_C3.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/15285005/Ket_cau_go_C5.pdf.html

An toàn lao động
http://www.ziddu.com/download/15265488/Antoanlaodong.rar.html
tài liệu làm đồ án cầu BTCT
http://www.ziddu.com/download/15266440/Ly_thuyet_tinh_toan_Mo_tru_QT05_.rar.html

http://www.ziddu.com/download/15266463/Vi_du_tinh_toan_Ban_mat_Cau.rar.html

http://www.ziddu.com/download/15266867/bang_tinh_TKKT_DAM_T_cau_BTCT.PDF.html
Quy hoạch cảng:
http://www.ziddu.com/download/15274130/quyhoach_cang.rar.html

bang tinh suc chiu tai cua coc theo 22tcn272-05
http://www.ziddu.com/download/15266850/B_ng_t_nh_s_c_ch_u_t_i_c_a_c_c_theo_22TCN_272_05.pdf.html
BẢNG TÍNH SỨC CHỊU TẢI KHOAN TRONG ĐẤT
http://www.ziddu.com/download/15266879/B_NG_T_NH_S_C_CH_U_T_I_KHOAN_TRONG_T.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/15265670/giao_trinh_kiemdinhcau.rar.html
Thí nghiệm:
http://www.ziddu.com/download/15265720/giao_trinh_Thinghiem_DHmoTPHCM.rar.html
http://www.ziddu.com/download/15266794/CacTCThinghiem.pdf.html

Quy hoạch cảng:
http://www.ziddu.com/download/15274130/quyhoach_cang.rar.html
Thì nghiệm:
http://www.ziddu.com/download/15265720/giao_trinh_Thinghiem_DHmoTPHCM.rar.html
các tiêu chuẩn thì nghiệm:
http://www.ziddu.com/download/15266794/CacTCThinghiem.pdf.html


:KSV@06::KSV@06::KSV@03::KSV@03::KSV@07::KSV@07:

 

sam_alone

Šš¯ÇђµღTướç¯ šŠ
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/1/2011
Bài viết
338
Hay ghê_mỗi tội ko học xây dựng. ai có giáo trình khoa kinh tế quốc tế post link lên đi nào.
 
Top