1. nguyethuysofl123

  nguyethuysofl123 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Học ngay 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán có phiên âm

  Hãy cùng Benative Việt Nam trau dồi thêm vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán qua bài viết dưới đây ngay nhé


  1

  Bút toán

  Accounting entry

  /ə’kauntiɳ ‘entri/

  2

  Chi phí phải trả

  Accrued expenses

  /iks’pens/

  3

  Luỹ kế

  Accumulated

  /ə’kju:mjuleit/

  4

  Trả trước người bán

  Advanced payments to suppliers

  /sə’plaiəs/

  5

  Tạm ứng

  Advances to employees

  /,emplɔi’i:s/

  6

  Tài sản

  Assets

  /’æsets/

  7

  Bảng cân đối kế toán

  Balance sheet

  /’bæləns ʃi:t/

  8

  Người lập báo cáo (nhân viên kế toán)

  Book-keeper

  /’buk,ki:pə/

  9

  Xây dựng cơ bản

  Capital construction

  /’kæpitl kən’strʌkʃn/

  10

  Tiền mặt

  Cash

  /kæʃ/

  11

  Tiền gửi ngân hàng

  Cash at bank

  /kæʃ/ /ət/ /baŋk/

  12

  Tiền mặt tại quỹ

  Cash in hand

  /kæʃ/ /hand/

  13

  Tiền đang chuyển

  Cash in transit

  /kæʃ/ /trænsit/

  14

  Nghiệm thu

  Check and take over

  /t∫ek/ /ənd/ /take over/

  15

  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

  Construction in progress

  /kən'strʌk∫n/ /progress/

  16

  Giá vốn bán hàng

  Cost of goods sold

  /kɔst//gudz sel/

  17

  Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

  Current assets

  /’kʌrənt ‘æsets/

  18

  Nợ dài hạn đến hạn trả

  Current portion of long-term liabilities

  /'kʌrənt/ /'pɔ:∫n/

  19

  Tài khoản ghi Nợ

  Credit Account

  /'kredit ə'kaunt/

  20

  Chi phí chờ kết chuyển

  Deferred expenses

  / dɪˈfɜːd iks’pens/

  21

  Người mua trả tiền trước

  Deferred revenue

  / dɪˈfɜːd ’revinju:/

  22

  Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

  Depreciation of fixed assets

  /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fikst/, /’æsets/

  23

  Hao mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

  Depreciation of intangible fixed assets

  /di,pri:ʃi’eiʃn/, /in’tændʤəbl/

  24

  Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

  Depreciation of leased fixed assets

  /di,pri:ʃi’eiʃn/

  25

  Vốn và quỹ

  Equity and funds

  /’ekwiti/, /fʌnds/

  26

  Chênh lệch tỷ giá

  Exchange rate differences

  /iks’tʃeindʤ/, /reit/, /’difrəns/

  27

  Uỷ nhiệm chi

  Expense mandate

  /iks’pens ‘mændeit/:

  28

  Chi phí hoạt động tài chính

  Expenses for financial activities

  /iks’pens/, /fai’nænʃəl/, /æk’tivitis/:

  29

  Chi phí bất thường

  Extraordinary expenses

  /iks’trɔ:dnri/, /iks’pens/

  30

  Thu nhập bất thường

  Extraordinary income

  /iks’trɔ:dnri/, /’inkəm/

  31

  Lợi nhuận bất thường

  Extraordinary profit

  /iks’trɔ:dnri/, /’inkəm/:

  32

  Đơn vị tính: triệu đồng

  Figures in

  /’figəs/:

  33

  Chỉ số tài chính

  Financial ratios

  /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/:

  34

  Tài chính

  Financials

  /fai’nænʃəls/:

  35

  Thành phẩm tồn kho

  Finished goods

  /'fini∫t gudz/

  36

  Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

  Fixed asset costs

  /’æsets kɔst/

  37

  Tài sản cố định

  Fixed assets

  /fiksd ’æsets/

  38

  Chi phí quản lý doanh nghiệp

  General and administrative expenses

  /’dʤenərəl/, /əd’ministrətiv/

  39

  Hàng gửi đi bán

  Goods in transit for sale


  40

  Lợi nhuận tổng

  Gross profit

  /grous/, /profit/

  41

  Doanh thu tổng

  Gross revenue

  /grous/, /’revinju:/

  42

  Thu nhập hoạt động tài chính

  Income from financial activities

  /'iηkʌm frɔm fai'næn∫l æk'tivitiz/

  43

  Công cụ, dụng cụ trong kho

  Instruments and tools

  /’instrumənt/

  44

  Nguyên giá tài sản cố định vô hình

  Intangible fixed asset costs

  /in’tændʤəbl/

  45

  Tài sản cố định vô hình

  Intangible fixed assets

  /in’tændʤəbl/:

  46

  Phải trả các đơn vị nội bộ

  Intra-company payables

  /’peiəbls/

  47

  Hàng tồn kho

  Inventory

  /in’ventri/

  48

  Quỹ đầu tư phát triển

  Investment and development fund

  /in'vestmənt ænd di'veləpmənt fʌnd/

  49

  Mở tiểu khoản

  Itemize

  /’aitemaiz/

  50

  Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính

  Leased fixed asset costs

  /'æset kɔst/

  >> Xem thêm: Học nói tiếng Anh trung cấp

  51

  Tài sản cố định thuê tài chính

  Leased fixed assets

  /'æset/

  52

  Nợ phải trả

  Liabilities

  /,laiə’biliti/

  53

  Vay dài hạn

  Long-term borrowings

  / lɔη tə:m/

  54

  Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

  Long-term financial assets

  / lɔη tə:m fai'næn∫l 'æset/

  55

  Nợ dài hạn

  Long-term liabilities

  /,laiə’bilitis/:

  56

  Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn

  Long-term mortgages, deposits

  /’mɔ:gidʒ/, collateral /kɔ’lætərəl/, deposits /di’pɔzit/

  57

  Đầu tư chứng khoán dài hạn

  Long-term security investments

  / si'kjuərəti in'vestmənt/

  58

  Hàng hoá tồn kho

  Merchandise inventory

  /’mə:tʃəndaiz/, /in’ventri/

  59

  Lợi nhuận thuần

  Net profit

  /net 'prɔfit/

  60

  Doanh thu thuần

  Net revenue

  /’revinju:/

  61

  Nguồn kinh phí sự nghiệp

  Non-business expenditure source

  /iks’penditʃə/

  62

  Chi sự nghiệp

  Non-business expenditures

  /iks’penditʃə/

  63

  Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

  Non-current assets

  /’æsets/

  64

  Lợi nhuận từ hoạt động SXKD

  Operating profit

  /'prɔfit/

  65

  Tài sản lưu động khác

  Other current assets

  /'ʌðə(r) 'kʌrənt ’æsets/

  66

  Nguồn kinh phí, quỹ khác

  Other funds

  /'ʌðə(r) fʌnd/

  67

  Nợ dài hạn khác

  Other long-term liabilities

  / 'ʌðə(r) lɔη tə:m/

  68

  Nợ khác

  Other payables

  /'ʌðə(r)'peiəbls/

  69

  Các khoản phải thu khác

  Other receivables

  /ri’si:vəbls/

  70

  Đầu tư ngắn hạn khác

  Other short-term investments

  /in’vestmənts/

  71

  Nguồn vốn chủ sở hữu

  Owners’ equity

  /'ekwiti/

  72

  Phải trả công nhân viên

  Payables to employees

  /,implɔi'i:/

  73

  Chi phí trả trước

  Prepaid expenses

  /iks’pens/

  74

  Lợi nhuận trước thuế

  Profit before taxes

  / 'prɔfit bi'fɔ: tæks/

  75

  Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

  Profit from financial activities

  /fai’nænʃəl/, /æk’tivitis/

  76

  Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

  Provision for devaluation of stocks

  /,di:vælju’eiʃn/

  77

  Hàng mua đang đi trên đường

  Purchased goods in transit

  /'pə:t∫əs/

  78

  Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

  Raw materials

  /rɔ: mə’tiəriəl/

  79

  Các khoản phải thu

  Receivables

  /ri’si:vəbls/

  80

  Phải thu của khách hàng

  Receivables from customers

  / ri'si:vəbls/ /'kʌstəməs/

  81

  Đối chiếu

  Reconciliation

  /,rekəsili’eiʃn/

  82

  Quỹ dự trữ

  Reserve fund

  /ri’zə:v/, /fʌnd/

  83

  Lợi nhuận chưa phân phối

  Retained earnings

  /ri'teinid/

  84

  Các khoản giảm trừ

  Revenue deductions

  /’revinju:/, /di’dʌkʃns/

  85

  Chi phí bán hàng

  Sales expenses


  86

  Giảm giá bán hàng

  Sales rebates

  /ri’beits/

  87

  Hàng bán bị trả lại

  Sales returns

  /ri’tə:n/

  88

  Vay ngắn hạn

  Short-term borrowings

  /∫ɔ:t tə:m 'bɔrouiηs/

  89

  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

  Short-term investments

  /∫ɔ:t tə:m in'vestmən/

  90

  Nợ ngắn hạn

  Short-term liabilities

  /∫ɔ:t tə:m ,laiə'bilitis/

  91

  Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

  Short-term mortgages, collateral, deposits

  /∫ɔ:t tə:m 'mɔ:gidʒs kɔ'lætərəl/

  92

  Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

  Short-term security investments

  /∫ɔ:t tə:m si'kjuərəti in'vestmən/

  93

  Nguồn vốn kinh doanh

  Stockholders’ equity

  /stɔk,houldə 'ekwiti/

  94

  Tài sản thừa chờ xử lý

  Surplus of assets awaiting resolution

  /’sə:pləs/

  95

  Tài sản cố định hữu hình

  Tangible fixed assets

  /’tændʤəbl/

  96

  Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

  Taxes and other payables to the State budget

  /’peiəbl/, /’bʌdʤit/

  97

  Tổng cộng tài sản

  Total assets

  /'toutl æsets/

  98

  Tổng cộng nguồn vốn

  Total liabilities and owners’ equity

  /'toutl ,laiə'bilitis ænd 'ounə's 'ekwiti

  99

  Phải trả cho người bán

  Trade creditors

  /’kreditəs/

  100

  Cổ phiếu quỹ

  Treasury stock

  /’treʤəri stɔk/

  Hãy kết hợp với những cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả để thuộc những từ mới trên đây nhanh và áp dụng hiệu quả hơn nhé
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Học ngay 100 Diễn đàn Date
Download Khóa Học Ngôn Ngữ Lập Trình C++/Java (Miễn Phí) Thư viện tài liệu Hôm qua, lúc 14:22
Khai giảng khóa học mới tại Tp.HCM Bản tin sinh viên 15:16 ngày Thứ bảy
Cùng chia sẻ cách học tập hiệu quả Game Show KSV 23:05 ngày Thứ sáu
Du học hậu Covid-19: Lợi- Hại, Nên- Không nên Cẩm nang du học 24/7/2020
Khóa học IELTS online chất lượng cam kết đầu ra Luyện tiếng Anh 22/7/2020
Không thể tập trung học? Hãy thử ngay phương pháp này Tư Vấn & Chuyện Trò 19/6/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP