1. hadung1992

  hadung1992 Thành viên mới

  Giúp em trả lời 1 số câu kinh tế vi mô . em cần gấp lằm anh/chi ơi

  Câu 61. Một người tiêu thụ dành một số tiền là 2 triệu đồng/tháng để chi tiêu cho 2 sản phẩm X và Y với giá của X là 20.000 đồng và của Y là 50.000. Đường ngân sách của người này là:
  a. X = 5Y/2+100
  b. Y = 2X/5+40
  c. Cả a và b đều sai
  d. Cả a và b đều đúng.
  Câu 38.Cho biết số liệu về chi phí sản xuất của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn như sau. Nếu giá trên thị trường là 16đ/sp, tồng lợi nhuận tối đa là
  Q 0 10 12 14 16 18 20
  TC 80 115 130 146 168 200 250


  a. 170
  b. 120
  c. 88
  d. Các câu trên đều sai
  Câu 35.Một người tiêu thụ có thu nhập là 1 .000.000 chi tiêu cho 2 sản phẩm X và Y với giá tương ứng là 25.000 và 20.000., tỷ lệ thay thế biên của 2 sản phẩm X và Y luôn luôn bằng l.Vậy phương án tiêu dùng tối ưu là:
  a. 20 X và 25 Y
  b. 0 X và 50 Y
  c. 50 X và 0 Y
  d. Các câu trên đều sai
  Câu 36.Một doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm X có hàm sản xuất có dạng: Q = 2K(L -2), trong đó K và L là hai yếu tố sản xuất có giá tương ứng P[SUB]K[/SUB] = 600, P[SUB]L[/SUB] - 300.Nếu tồng sản lượng của doanh nghiệp là 784 sản phẩm, vậy chi phí thấp nhất để thực hiện sản lượng trên là:
  a. 15.000
  b. 17.400
  c. 14.700
  d. Các câu trển đều sai
  Câu 30.AC bằng 6 khi sản xuất 100 sản phẩm. MC không đổi và luôn bằng 2. Vậy TC để sản xuất 70 sản phẩm là :
  a. 460
  b. 140
  c. 450
  d. 540
  Câu 25.Nếu Lộc mua 10 sản phẩm X và 20 sàn phẩm Y, với giá Px = 100$/SP; Py = 200$/SP. Hữu dụng biên của chúng là MUx = 20đvhd; MUy - 50đvhd. Để đạt tổng hữu dụng tối đa Lộc nên:
  a. Tăng lượng Y , giảm lượng X
  b. Giữ nguyên lượng X, giảm lượng Y
  c. Giữ nguyên số lượng hai sản phẩm
  d. Tăng lượng X, giảm lượng Y
  Câu 22.Nếu tồng chi phí của việc sản xuất 6 đơn vị là 48$ và chi phí cận biên của đơn vị thứ 7 là 15$ thì: .
  a. Tồng chi phí trụng bình của 7 đơn vị là 9.
  b. Chi phí biến đồi trung bình của 7 đơn vị là 9.
  c. Chi phí cố định là 8.
  d. Chi phí cố định là 33.
  Câu 23.Giả sử hàm số cầu thị trường của một loại nông sản: Qd = - 2P + 80, và lượng cung nông sản trong mùa vụ là 50 sp. Nêu Chính phủ trợ cấp cho người sản xuất là 2 đvt/sp thì tổng doanh thu của họ trong mùa vụ này là:
  a. 850
  b. 950
  c. 750
  d. Không có Câu nào đúng
  Câu 16.Tổng chi phí sản xuất sản phẩm A là TC = 100 + 2Q + Q[SUP]2[/SUP]. Đường chi phí bình quân (AC l) là:
  a. AC = 2Q + Q[SUP]2[/SUP]
  b. AC = 2 + 2Q
  c. AC = 100
  d. AC = (100/Q) + 2 + Q
  Câu 14.Tổng chi phí sản xuất sản phẩm A là TC = 100 + 2Q + Q[SUP]2[/SUP]. Đường chi phí biến đổi bình quân (AVC) là:
  a. AVC = 2Q + Q[SUP]2[/SUP]
  b. AVC = 2 + 2Q
  c. AVC=100
  d. Tất cả đều sai .

  Câu 73: Ở mức sản lượng mà chi phí trung bình đạt giá trị tối thiểu:
  a) Chi phí biến đổi trung bình sẽ bằng chi phí trung bình.
  b) Chi phí cận biên bằng chi phí biến đổi trung bình.
  c) Chi phí cận biên bằng chi phí trung bình.
  d) Chi phí cận biên bằng chi phí cố định.
  Câu 26: Tổng lợi ích (TU):
  a) Là sự thỏa mãn,hài lòng do tiêu dùng hàng hóa hay dịch vụ đem lại.
  b) Là tổng thể sự thỏa mãn, hài lòng thu được khi tiêu dùng toàn bộ hàng hóa hoặc dịch vụ mang lại.
  c) Là sự thỏa mãn, hài lòng do bán được toàn bộ hàng hóa hoặc dịch vụ.
  d) Là tổng thể sự thỏa mãn, hài lòng do bán được một loại hàng hóa hoặc dịch vụ.
  Câu 12: Chi phí biên MC là:
  a) Chi phí tăng thêm khi sử dụng thêm 1 đơn vị yếu tố sản xuất.
  b) Chi phí tăng thêm khi sử dụng thêm 1 đơn vị sản phẩm.
  c) Chi phí tăng thêm trong tổng chi phí khi sản xuất thêm 1 dơn vị sản phẩm.
  d) Là độ dốc của đường tổng doanh thu.
  Câu 9: Đường ngân sách là:
  a) Tập hợp các phối hợp có thể có giữa hai sản phẩm mà người tiêu thụ có thể mua khi thu nhập không đổi.
  b) Tập hợp các phối hợp có thể có giữa hai sản phẩm mà người tiêu thụ có thể mua khi thu nhập thay đổi.
  c) Tập hợp các phối hợp có thể có giữa hai sản phẩm mà người tiêu thụ có thể mua khi giá sản phẩm thay đổi.
  d) Tập hợp các phối hợp có thể có giữa hai sản phẩm mà người tiêu thụ có thể mua khi giá sản phẩm cho trước và thu nhập không thay đổi.

  Xem file đính kèm #kinh te vi mo.doc

  thật ra mấy câu hỏi này em đã làm rồi nhưng đáp án không chắc , mong các anh/chị giúp em !
  p/s : em sắp thi kết thúc học phần 10/12. thanks all
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP