Condition sentence

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
-Câu điều kiện là câu có 2 mệnh đề :mệnh đề chính và mệnh đề phụ(mệnh đề điều kiện,mẹnh đề If)
-Có 4 loại câu ĐK nhưng chỉ có 3 loại chính.Câu điều kiện loại ko ít khi gặp vì nó diẽn tả 1 sự thật hiển nhiên ,1 chân lý luôn đúng
1.Câu đk loại 1:diễn tả 1 khả năng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai(ĐT ở mệnh đề chính:chia ở thì tương lai thường,ĐT ở mệnh đề phụ chia ở thì hiện tại thường )
Form :+ S+SHALL/WILL+Ving +IF+S+V(s,es)
?:WILL/SHALL+S+V+IF_clause?
Eg :_if it rains,we'll stay at home
_will you come if it dosen't rain ?
(Note:Can có thể thay cho "will/shall" để chỉ khả năng
Eg:if i have free time ,I can help you
2.Câu ĐK laọi 2 :dùng diễn tả 1 khả năng ko thực hiện được ở hiện tai.Trong đó :ĐT ở mệnh đề phụ chia ở thì QKĐ,ĐT ở mệnh đề chính chia ở điều kiện thường(would,could,should)
Form : S+WOULD/SHOULD/COULD +V_infinitive +IF +S +V_ed
Eg:If I had money,I would buy that jackket
_NOTE:"TO BE" trong câu ĐK loại 2 chỉ có 1 hình thức duy nhất :"were" cho tất cả các ngôi
Eg :If I were you,I would buy that shirt
3.Câu ĐK loại 3,:dùng để diễn tả 1 khả năng ko được thực hiện ở quá khự.Trong đó :ĐT ở mệnh đề phụ chia ở thì QKHT.ĐT ở mệnh đề chính chia ở điều kiện hoàn thành(would,should,could+have+Vpp)
Form: S+WOULD/SHOULD/COULD+HAVE+Vpp+IF+S+HAD+Vpp
Eg: If It hadn't rained ,we could have gone camping
(we couldn't go camping because it rained )
1 số lưu ý:đôi khi ta không thể tìm thấy mệnh đề if trong câu
Eg:Were they to receive that letter, they would be happy
(câu điều kiện loại 2 đảo ngữ)
cấu trúc were+chủ ngữ+to(infinitive),.....
câu điều kiện loại 3
Eg:but for/without their help,i wouldn 't have succeeded
(điều kiện ẩn)
 
Top