Common mistakes in English

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Chapter 1 : Misused froms Lỗi về hình thức
Chapter 2 : Incorrect omissions Lỗi thiếu sót
Chapter 3 : Unnecessary words Dư từ không cần thiết
Chapter 4 : Misplaced words Đặt từ sai vị trí
Chapter 5 : Confused words Các từ dễ lầm lẫn
Chapter 6 : Adjectives often confused Tính từ dễ lầm lẫn
Chapter 7 : Nouns often confused Danh từ dễ lầm lẫn
Chapter 8 : Singular or plural Số ít hay số nhiều
Chapter 9 : Confusion of parts of speech Lầm lẫn trong thành phần câu
Appendices :
1>Look-alike and sound-alike Từ nhìn giống nhau và nghe giống nhau
2>Phrasal verbs Động từ kép thường gặp
3>Irregular verbs Động từ bất quy tắc
See also Common mistakes in English by J.J. Fitikides and Spell it right of Harry Shaw.
Chapter 1 :
1.Mistakes in double possessive
Right : A friend of his is my wife
Wrong : A friend of him is my wife
Sở hữu cách kép được sử dụng khi muốn nhấn mạnh yếu tố cá nhân mà cá nhân đó có sự sở hữu hơn là nhấn mạnh vào vật mà cá nhân đó sở hữu. A friend of his tương đương One of his friends.
2.Each other and One another
Each other chỉ dùng khi nói đến hai người còn one another thì dùng khi đề cập đến ba người trở nên.
Hai cô bé này luôn giúp đỡ lẫn nhau :
Right : These two girls always help each other.
Wrong : These two girls always help one another.
Ba gia đình này thường giúp đỡ nhau :
Right :These three families often help one another.
Wrong : These three families often help each other.
3. Wrong to compare
So sánh hơn được dùng khi nói đến hai người hoặc hai vật còn so sánh nhất chỉ dùng khi nói đến từ ba người hoặc ba vật trở nên.
Trong lớp, Bill là anh chàng thông minh nhất :
Bill is the most intelligent boy in class.
Trong hai anh em, Bill thông minh hơn Dane.
Bill is more intelligent than his only brother, Dane.
4. Wrong to use verb in passive form.
Các nội động từ thường không được dùng ở thể bị động. See also Troublesome verbs and Verbs that have stative meanings of coldmountain.
Right : He disappeared from the hospital.
Wrong : He was disappear from the hospital.
5.Wrong to use verb
Right : It’s better to study while young than to spend all the time in play.
Wrong : It’s better to study while young than spending all the time in play.
Tương tự, khi sử dụng các động từ trong một câu, ta phải dùng đồng bộ chứ không được “ mỗi người một vẻ, toàn phần tiêu ma”.

6.Misused of “ As usually ”
Right: As usual, it is cold.
Wrong: As usually, it is cold.
In English, “as usual” is the abriated form of “as is usual”. “As usually” is not recognized.
7.The reason is that/because
Right : The reason is that it rains.
Wrong : The reason is because it rains.
Thông thường, khi muốn nhấn mạnh yếu tố lý do hay nguyên nhân, ta nói “Lý do là” nhưng thực tế, lý do lại bao hàm luôn cả nguyên nhân nên trong lý do đã hàm chứa “ bởi vì” ( because). Vậy trong tiếng Anh, “the reason is that” có nghĩa là “lý do là”.
8.Both and Neither
Right: Both of them will go for a trip.
Wrong: Both of them won’t go for a trip.
Right : Neither of them won’t go for a trip.
9. And & or
In negative sentence, and has to be replaced by or.
Right : I have not spoken English loudly or clearly.
Wrong : I have not spoken English loudly and clearly.
Trong câu phủ định, thường ko đc dùng and trừ trường hợp nối hai mệnh đề.
 

danghuusang

Thành viên mới
Tham gia
18/3/2011
Bài viết
1
Cảm ơn bạn, Newsun.Mình muốn hỏi bạn làm thế nào để tìm cách đọc những động từ quá khứ .ví dụ là : stopped đọc như thế nào ấy mà .Chào bạn.
 
Top