Cách thành lập tính từ kép

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.427
1. N/Adj/Adv+V-ing:
a/ N+V-ing+N (danh từ được giúp nghĩa là chủ ngữ của danh từ trong tính từ kép)
Eg:A country which grows rice
--> A rice-growing country
b/ Adj+V-ng+N (danh từ được giúp nghĩa là chủ ngữ, động từ là liking verb và tính từ là bổ sung từ chủ ngữ)
Eg: A boy who looks intelligent
--> An intelligent-looking boy
c/ Adv+V-ing+N (danh từ được giúp nghĩa là chủ ngữ, động từ là nội động từ chỉ hành động, trạng từ giúp nghĩa cho động từ)
Eg: Vehicles that move fast
--> fast-moving vehicles
2. N/Adj/Adv+V-ed/V3
a/ N+V-ed/V3+N (danh từ được giúp nghĩa là chủ ngữ của động từ bị động, danh từ trong tính từ kép là tác nhân)
Eg: A mountain that is covered with snow
--> A snow-covered mountain
b/ Adj+V-ed/V3+N (dt được giúp nghĩa là chủ ngữ cho đt bị động, tính từ là bổ sung từ chủ ngữ trong câu bị động này)
Eg: Houses that are painted blue
--> Blue-painted houses
c/ Adv+V-ed/V3+N (dt được giúp nghĩa là chủ ngữ của động từ bị động, trạng từ giúp nghĩa cho đt bị động này)
Eg: A writer who is known well
--> A well-known writer
(còn tiếp)
3. N/Adj+imitation V-ed (N+ed)
N+ed còn được gọi là imitation past participle (quá khứ phân từ giả hiệu). Nó không mang ý niệm bị động mà chỉ nói lên sự sở hữu vật thể biểu thị bởi danh từ đó.
Eg: nosed: có mũi; faced:có mặt,...
A person who has a nose that looks like a hook.
--> a hook-nosed person4. Adj+adj+N
Eg: a red-hot piece of iron
5. N+Adj+N
Eg: a snow-white dress
6. Adj+N+N
Nếu danh từ là số đếm nhiều hơn một, danh từ theo sau vẫn luôn luôn ở số ít.
Eg: A house that has four storeys.
--> a four-storey house
 
Top