Cách sử dụng GERUND trong câu

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.584
- Dc dùng như là 1 chủ từ của câu :

The sinking of the Titanic has never been forgotten
Dancing is fun. I love it

- Dc dùng như bổ ngữ của động từ:
Her hobby is painting

-Dc dùng đằng sau giới từ:
He was accused of smuggling

-Dc dùng sau certain verb:
He kept complaining
I couldn’t help laughing
It’s no good/use arguing
He admitted taking the money
Avoid over – eating
The grass needs cutting

- Dc dùng như 1 compounds noun:
a diving board
a running shoe

- Short prohibition : No smoking, no fishing, no parking
 
Top