Cách sử dụng các động từ bán khiếm khuyết

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
1.Need
1)Dùng như một động từ thường:được sử dụng ra sao còn tùy vào chủ ngữ của nó
a)Khi chủ ngữ là một động vật+need+to+verb
my friend needs to learn Spanish
b)Khi chủ ngữ là 1 bất động vật + need + to be + P2/V-ing
The grass needs cutting OR The grass needs to be cut
Need= to be in need of noun
Jill is in need of money ( jill needs money)
>Want và Require cũng được dùng theo mẫu câu này
Want/Require + Verb-ing
Your hair wants cutting
All cars require servicing regularly
2)Need được sử dụng như 1 động từ khiếm khuyết:
> Luôn ở dạng hiện tại
> Ngôi thứ 3 số ít không có “s” tận cùng
> Chỉ dùng ở thể nghi vấn và phủ định
> Không dùng với trợ động từ to do
> Sau need phải là 1 động từ bỏ “to”
We needn’t reserve seats-there will be plenty of rooms
Need I fill out the form?
>Dùng sau các tù như If/ whether /only / scarcely / hardly /no once
I wonder if I need fill out the form
This is the only form you need fill out.
>Needn’t + have + P2 :lẽ ra không cần phải
You needn’t have come so early-only waste your time
Lưu ý: Needn’t = không cần phải trong khi mustn’t = không được phép2.Dare
1) Khi dùng với nghĩa là “dám”:
> Không dùng ở thể khẳng định,chỉ dùng ở thể nghi vấn và phủ định.Nó có thể dùng với trợ động từ to do hoặc với chính bản thân nó.Động từ sau nó về mặt lí thuyết là có to nhưng trên thực tế thường bỏ.
Did they dare(to) do such a thing = Dared they do such a thing
He didn’t dare(to) say anything = He dared not say anything.
>Dare không được dùng ở thể khẳng định ngoại trừ thành ngữ I dare say/ I daresay với 2 nghĩa sau:
* tôi cho rằng :I dare say there will be a restaurant cả at the end of the train
*Tôi thừa nhận là : I dare say you right
>How dare / dared + S + Verb in simple form : sao…dám (tỏ sự giận dữ)
How dared you open my letter:Sao mày dám mở thư của tao
2)Dare dùng như 1 ngoại động từ
>Mang nghĩa “thách thức”:
Dare sb to do smt: Thách ai làm gì
They dare the boy to swim across the river in such a cold weather.


Bài viết ko hay lắm >.
 
Top