Cách sao lưu backup tự động database MySQL - Auto MySQL Backup

Newsun

In Good I Trust
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.428
Sao lưu (backup) tự động cơ sở dữ liệu (database) MySQL là việc làm cực kỳ quan trọng đối với các quản lý trang. Bởi chúng ta không thể biết trước những nguy cơ nào có thể xảy ra với trang của mình: xóa nhầm, hỏng ổ cứng, bị hack.... nên có những bản backup sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc xử lý rủi ro.

Bài sau đây sẽ hướng dẫn bạn sao lưu tự động cơ sở dữ liệu trên VPS/Server riêng chạy trên nền tảng Linux.

Bước 1: Tạo một Shell Script tên "db-backup.sh" (hoặc tên gì tùy bạn đặt)

Nội dung:

PHP:
# Backup mysql databases into seperate files
USER="mysql-username"
PASSWORD="mysql-password"
OUTPUTDIR="/path/to/db/backup/dir"
MYSQLDUMP="/usr/bin/mysqldump"
MYSQL="/usr/bin/mysql"
NOW=$(date +"%m-%d-%Y")
MSG="Just to let you know that a full backup of db has been made onto the VPS.Kind Regards"
# Remove previous backups
rm "$OUTPUTDIR/*bak" > /dev/null 2>&1
# get a list of databases
databases=`$MYSQL --user=$USER --password=$PASSWORD -e "SHOW DATABASES;" | tr -d "| " | grep -v Database`
# dump each database in turn
for db in $databases; do
    echo $db
    $MYSQLDUMP --force --opt --user=$USER --password=$PASSWORD --databases $db > "$OUTPUTDIR/$db.bak"
done
# emaili reminder of backup
echo $MSG | mail -s "VPS Server Backup - Backup Created on $NOW" your@kenhsinhvien.net

Chỉnh sửa các thông tin cấu hình ở những dòng đầu theo đúng thông tin của bạn và lưu nó vào 1 đường dẫn cụ thể trên server.

Bước 2: Thêm nó vào Crontab
Chúng ta cần thêm shell script trên vào lịch chạy để vào đúng thời điểm hệ thống sẽ tự chạy backup.

Xem lịch chạy hiện thời bằng lệnh:

PHP:
crontab -l

Bắt đầu hiệu chỉnh lịch chạy:

PHP:
crontab -e

Nhấn A để bắt đầu thêm vào và sau khi hoàn thành nhấn ESC để thoát khỏi chế độ edit, gõ :wq để lưu lại và thoát.

Bạn có thể quy định chính xác phút, giờ, ngày trong tháng, tháng, ngày trong tuần chạy tương ứng với các dấu * * * * *

cronjob.jpg

Hoặc cũng có thể dùng kiểu ký hiệu:

@reboot : Chạy mỗi khi khởi động lại server.
@yearly : Chạy mỗi năm 1 lần, tương ứng với "0 0 1 1 *".
@annually : Tương tự @yearly
@monthly : Chạy mỗi tháng một lần, tương ứng "0 0 1 * *".
@weekly : Chạy mỗi tuần một lần, tương ứng "0 0 * * 0".
@daily : Chạy mỗi ngày một lần, tương ứng "0 0 * * *".
@midnight : tương tự [USER=610087]daily[/USER]
@hourly : chạy mỗi giờ 1 lần, tương ứng "0 * * * *".


Thêm script vào crontab:

2 2 * * * * /path/to/backup-script.sh (có nghĩa là backup vào lúc 2 giờ 2 phút mỗi ngày)
Hoặc:
@weekly /path/to/backup-script.sh (có nghĩa là backup vào hàng tuần)

Lưu lại là xong.

Bạn cũng có thể chạy ngay tức thì bằng lệnh:
PHP:
chmod +x /path/to/backup-script.sh
sh /path/to/backup-script.sh
 
Hiệu chỉnh:

Newsun

In Good I Trust
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.428
Một file script khác:

PHP:
#!/bin/bash
#
# Username to access the MySQL
USERNAME=ten_user_database

# Username to access the MySQL
PASSWORD=matkhau

# Host name (or IP address) of MySQL
DBHOST=localhost

# danh sach database can backup "DB1 DB2 DB3"
DBNAMES="ten_database"

# thu muc chua file backup
BACKUPDIR="/anphuoc/backup"

# sau khi backup se goi mail bao cho admin
MAILCONTENT="Da backup database"

# dung luong toi da cua email (4000 = approx 5MB email)
MAXATTSIZE="4000"

# Email cua admin la gi?
MAILADDR="mail@domain.com"


# ================================================== ==========

# list database
MDBNAMES="mysql $DBNAMES"

# List of DBNAMES to EXLUCDE if DBNAMES are set to all
DBEXCLUDE=""

# tao database backup
CREATE_DATABASE=yes

# moi database la mot thuc muc luu rieng hay chung
SEPDIR=yes

# can luu giu may ban backup trong tuan?
DOWEEKLY=6

# dinh dang nen la gi?
COMP=gzip

# Compress communications between backup server and MySQL server?
COMMCOMP=no

# co luu giu ban backup gan day trong thang ko?
LATEST=no

# The maximum size of the buffer for client/server communication. e.g. 16MB
MAX_ALLOWED_PACKET=

# For connections to localhost. Sometimes the Unix socket file must be specified.
SOCKET=

PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/mysql/bin
DATE=`date +%Y-%m-%d_%Hh%Mm` # Datestamp e.g 2002-09-21
DOW=`date +%A` # Day of the week e.g. Monday
DNOW=`date +%u` # Day number of the week 1 to 7 where 1 represents Monday
DOM=`date +%d` # Date of the Month e.g. 27
M=`date +%B` # Month e.g January
W=`date +%V` # Week Number e.g 37
VER=2.5 # Version Number
LOGFILE=$BACKUPDIR/$DBHOST-`date +%N`.log # Logfile Name
LOGERR=$BACKUPDIR/ERRORS_$DBHOST-`date +%N`.log # Logfile Name
BACKUPFILES=""
OPT="--quote-names --opt" # OPT string for use with mysqldump ( see man mysqldump )

# Add --compress mysqldump option to $OPT
if [ "$COMMCOMP" = "yes" ];
then
OPT="$OPT --compress"
fi

# Add --compress mysqldump option to $OPT
if [ "$MAX_ALLOWED_PACKET" ];
then
OPT="$OPT --max_allowed_packet=$MAX_ALLOWED_PACKET"
fi

# Create required directories
if [ ! -e "$BACKUPDIR" ] # Check Backup Directory exists.
then
mkdir -p "$BACKUPDIR"
fi

if [ ! -e "$BACKUPDIR/daily" ] # Check Daily Directory exists.
then
mkdir -p "$BACKUPDIR/daily"
fi

if [ ! -e "$BACKUPDIR/weekly" ] # Check Weekly Directory exists.
then
mkdir -p "$BACKUPDIR/weekly"
fi

if [ ! -e "$BACKUPDIR/monthly" ] # Check Monthly Directory exists.
then
mkdir -p "$BACKUPDIR/monthly"
fi

if [ "$LATEST" = "yes" ]
then
if [ ! -e "$BACKUPDIR/latest" ] # Check Latest Directory exists.
then
mkdir -p "$BACKUPDIR/latest"
fi
eval rm -fv "$BACKUPDIR/latest/*"
fi

# IO redirection for logging.
touch $LOGFILE
exec 6>&1 # Link file descriptor #6 with stdout.
# Saves stdout.
exec > $LOGFILE # stdout replaced with file $LOGFILE.
touch $LOGERR
exec 7>&2 # Link file descriptor #7 with stderr.
# Saves stderr.
exec 2> $LOGERR # stderr replaced with file $LOGERR.


# Functions

# Database dump function
dbdump () {
mysqldump --user=$USERNAME --password=$PASSWORD --host=$DBHOST $OPT $1 > $2
return 0
}

# Compression function plus latest copy
SUFFIX=""
compression () {
if [ "$COMP" = "gzip" ]; then
gzip -f "$1"
echo
echo Backup Information for "$1"
gzip -l "$1.gz"
SUFFIX=".gz"
elif [ "$COMP" = "bzip2" ]; then
echo Compression information for "$1.bz2"
bzip2 -f -v $1 2>&1
SUFFIX=".bz2"
else
echo "No compression option set, check advanced settings"
fi
if [ "$LATEST" = "yes" ]; then
cp $1$SUFFIX "$BACKUPDIR/latest/"
fi
return 0
}


# Run command before we begin
if [ "$PREBACKUP" ]
then
echo ================================================== ====================
echo "Prebackup command output."
echo
eval $PREBACKUP
echo
echo ================================================== ====================
echo
fi


if [ "$SEPDIR" = "yes" ]; then # Check if CREATE DATABSE should be included in Dump
if [ "$CREATE_DATABASE" = "no" ]; then
OPT="$OPT --no-create-db"
else
OPT="$OPT --databases"
fi
else
OPT="$OPT --databases"
fi

# Hostname for LOG information
if [ "$DBHOST" = "localhost" ]; then
HOST=`hostname`
if [ "$SOCKET" ]; then
OPT="$OPT --socket=$SOCKET"
fi
else
HOST=$DBHOST
fi

# If backing up all DBs on the server
if [ "$DBNAMES" = "all" ]; then
DBNAMES="`mysql --user=$USERNAME --password=$PASSWORD --host=$DBHOST --batch --skip-column-names -e "show databases"| sed 's/ /%/g'`"

# If DBs are excluded
for exclude in $DBEXCLUDE
do
DBNAMES=`echo $DBNAMES | sed "s/\b$exclude\b//g"`
done

MDBNAMES=$DBNAMES
fi

echo ================================================== ====================
echo AutoMySQLBackup VER $VER
echo http://sourceforge.net/projects/automysqlbackup/
echo
echo Backup of Database Server - $HOST
echo ================================================== ====================

# Test is seperate DB backups are required
if [ "$SEPDIR" = "yes" ]; then
echo Backup Start Time `date`
echo ================================================== ====================
# Monthly Full Backup of all Databases
if [ $DOM = "01" ]; then
for MDB in $MDBNAMES
do

# Prepare $DB for using
MDB="`echo $MDB | sed 's/%/ /g'`"

if [ ! -e "$BACKUPDIR/monthly/$MDB" ] # Check Monthly DB Directory exists.
then
mkdir -p "$BACKUPDIR/monthly/$MDB"
fi
echo Monthly Backup of $MDB...
dbdump "$MDB" "$BACKUPDIR/monthly/$MDB/${MDB}_$DATE.$M.$MDB.sql"
compression "$BACKUPDIR/monthly/$MDB/${MDB}_$DATE.$M.$MDB.sql"
BACKUPFILES="$BACKUPFILES $BACKUPDIR/monthly/$MDB/${MDB}_$DATE.$M.$MDB.sql$SUFFIX"
echo ----------------------------------------------------------------------
done
fi

for DB in $DBNAMES
do
# Prepare $DB for using
DB="`echo $DB | sed 's/%/ /g'`"

# Create Seperate directory for each DB
if [ ! -e "$BACKUPDIR/daily/$DB" ] # Check Daily DB Directory exists.
then
mkdir -p "$BACKUPDIR/daily/$DB"
fi

if [ ! -e "$BACKUPDIR/weekly/$DB" ] # Check Weekly DB Directory exists.
then
mkdir -p "$BACKUPDIR/weekly/$DB"
fi

# Weekly Backup
if [ $DNOW = $DOWEEKLY ]; then
echo Weekly Backup of Database \( $DB \)
echo Rotating 5 weeks Backups...
if [ "$W" -le 05 ];then
REMW=`expr 48 + $W`
elif [ "$W" -lt 15 ];then
REMW=0`expr $W - 5`
else
REMW=`expr $W - 5`
fi
eval rm -fv "$BACKUPDIR/weekly/$DB_week.$REMW.*"
echo
dbdump "$DB" "$BACKUPDIR/weekly/$DB/${DB}_week.$W.$DATE.sql"
compression "$BACKUPDIR/weekly/$DB/${DB}_week.$W.$DATE.sql"
BACKUPFILES="$BACKUPFILES $BACKUPDIR/weekly/$DB/${DB}_week.$W.$DATE.sql$SUFFIX"
echo ----------------------------------------------------------------------

# Daily Backup
else
echo Daily Backup of Database \( $DB \)
echo Rotating last weeks Backup...
eval rm -fv "$BACKUPDIR/daily/$DB/*.$DOW.sql.*"
echo
dbdump "$DB" "$BACKUPDIR/daily/$DB/${DB}_$DATE.$DOW.sql"
compression "$BACKUPDIR/daily/$DB/${DB}_$DATE.$DOW.sql"
BACKUPFILES="$BACKUPFILES $BACKUPDIR/daily/$DB/${DB}_$DATE.$DOW.sql$SUFFIX"
echo ----------------------------------------------------------------------
fi
done
echo Backup End `date`
echo ================================================== ====================


else # One backup file for all DBs
echo Backup Start `date`
echo ================================================== ====================
# Monthly Full Backup of all Databases
if [ $DOM = "01" ]; then
echo Monthly full Backup of \( $MDBNAMES \)...
dbdump "$MDBNAMES" "$BACKUPDIR/monthly/$DATE.$M.all-databases.sql"
compression "$BACKUPDIR/monthly/$DATE.$M.all-databases.sql"
BACKUPFILES="$BACKUPFILES $BACKUPDIR/monthly/$DATE.$M.all-databases.sql$SUFFIX"
echo ----------------------------------------------------------------------
fi

# Weekly Backup
if [ $DNOW = $DOWEEKLY ]; then
echo Weekly Backup of Databases \( $DBNAMES \)
echo
echo Rotating 5 weeks Backups...
if [ "$W" -le 05 ];then
REMW=`expr 48 + $W`
elif [ "$W" -lt 15 ];then
REMW=0`expr $W - 5`
else
REMW=`expr $W - 5`
fi
eval rm -fv "$BACKUPDIR/weekly/week.$REMW.*"
echo
dbdump "$DBNAMES" "$BACKUPDIR/weekly/week.$W.$DATE.sql"
compression "$BACKUPDIR/weekly/week.$W.$DATE.sql"
BACKUPFILES="$BACKUPFILES $BACKUPDIR/weekly/week.$W.$DATE.sql$SUFFIX"
echo ----------------------------------------------------------------------

# Daily Backup
else
echo Daily Backup of Databases \( $DBNAMES \)
echo
echo Rotating last weeks Backup...
eval rm -fv "$BACKUPDIR/daily/*.$DOW.sql.*"
echo
dbdump "$DBNAMES" "$BACKUPDIR/daily/$DATE.$DOW.sql"
compression "$BACKUPDIR/daily/$DATE.$DOW.sql"
BACKUPFILES="$BACKUPFILES $BACKUPDIR/daily/$DATE.$DOW.sql$SUFFIX"
echo ----------------------------------------------------------------------
fi
echo Backup End Time `date`
echo ================================================== ====================
fi
echo Total disk space used for backup storage..
echo Size - Location
echo `du -hs "$BACKUPDIR"`
echo
echo ================================================== ====================
echo If you find AutoMySQLBackup valuable please make a donation at
echo http://sourceforge.net/projects/automysqlbackup/
echo ================================================== ====================

# Run command when we're done
if [ "$POSTBACKUP" ]
then
echo ================================================== ====================
echo "Postbackup command output."
echo
eval $POSTBACKUP
echo
echo ================================================== ====================
fi

#Clean up IO redirection
exec 1>&6 6>&- # Restore stdout and close file descriptor #6.
exec 1>&7 7>&- # Restore stdout and close file descriptor #7.

if [ "$MAILCONTENT" = "files" ]
then
if [ -s "$LOGERR" ]
then
# Include error log if is larger than zero.
BACKUPFILES="$BACKUPFILES $LOGERR"
ERRORNOTE="WARNING: Error Reported - "
fi
#Get backup size
ATTSIZE=`du -c $BACKUPFILES | grep "[[:digit:][:space:]]total$" |sed s/\s*total//`
if [ $MAXATTSIZE -ge $ATTSIZE ]
then
BACKUPFILES=`echo "$BACKUPFILES" | sed -e "s# # -a #g"` #enable multiple attachments
mutt -s "$ERRORNOTE MySQL Backup Log and SQL Files for $HOST - $DATE" $BACKUPFILES $MAILADDR < $LOGFILE #send via mutt
else
cat "$LOGFILE" | mail -s "WARNING! - MySQL Backup exceeds set maximum attachment size on $HOST - $DATE" $MAILADDR
fi
elif [ "$MAILCONTENT" = "log" ]
then
cat "$LOGFILE" | mail -s "MySQL Backup Log for $HOST - $DATE" $MAILADDR
if [ -s "$LOGERR" ]
then
cat "$LOGERR" | mail -s "ERRORS REPORTED: MySQL Backup error Log for $HOST - $DATE" $MAILADDR
fi
elif [ "$MAILCONTENT" = "quiet" ]
then
if [ -s "$LOGERR" ]
then
cat "$LOGERR" | mail -s "ERRORS REPORTED: MySQL Backup error Log for $HOST - $DATE" $MAILADDR
cat "$LOGFILE" | mail -s "MySQL Backup Log for $HOST - $DATE" $MAILADDR
fi
else
if [ -s "$LOGERR" ]
then
cat "$LOGFILE"
echo
echo "###### WARNING ######"
echo "Errors reported during AutoMySQLBackup execution.. Backup failed"
echo "Error log below.."
cat "$LOGERR"
else
cat "$LOGFILE"
fi
fi

if [ -s "$LOGERR" ]
then
STATUS=1
else
STATUS=0
fi

# Clean up Logfile
eval rm -f "$LOGFILE"
eval rm -f "$LOGERR"

exit $STATUS
 

khosango14

Thành viên mới
Tham gia
17/1/2017
Bài viết
6
cám ơn thớt chia sẻ bài viết, bài viết rất hữu ích<3
 
Top