1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Cách sao lưu backup tự động database MySQL - Auto MySQL Backup

  Sao lưu (backup) tự động cơ sở dữ liệu (database) MySQL là việc làm cực kỳ quan trọng đối với các quản lý trang. Bởi chúng ta không thể biết trước những nguy cơ nào có thể xảy ra với trang của mình: xóa nhầm, hỏng ổ cứng, bị hack.... nên có những bản backup sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc xử lý rủi ro.

  Bài sau đây sẽ hướng dẫn bạn sao lưu tự động cơ sở dữ liệu trên VPS/Server riêng chạy trên nền tảng Linux.

  Bước 1: Tạo một Shell Script tên "db-backup.sh" (hoặc tên gì tùy bạn đặt)

  Nội dung:

  PHP:
  # Backup mysql databases into seperate files
  USER="mysql-username"
  PASSWORD="mysql-password"
  OUTPUTDIR="/path/to/db/backup/dir"
  MYSQLDUMP="/usr/bin/mysqldump"
  MYSQL="/usr/bin/mysql"
  NOW=$(date +"%m-%d-%Y")
  MSG="Just to let you know that a full backup of db has been made onto the VPS.Kind Regards"
  # Remove previous backups
  rm "$OUTPUTDIR/*bak" > /dev/null 2>&1
  # get a list of databases
  databases=`$MYSQL --user=$USER --password=$PASSWORD -e "SHOW DATABASES;" | tr -d "| " | grep -v Database`
  # dump each database in turn
  for db in $databases; do
      echo 
  $db
      $MYSQLDUMP 
  --force --opt --user=$USER --password=$PASSWORD --databases $db "$OUTPUTDIR/$db.bak"
  done
  # emaili reminder of backup
  echo $MSG mail -"VPS Server Backup - Backup Created on $NOWyour@kenhsinhvien.net
  Chỉnh sửa các thông tin cấu hình ở những dòng đầu theo đúng thông tin của bạn và lưu nó vào 1 đường dẫn cụ thể trên server.

  Bước 2: Thêm nó vào Crontab
  Chúng ta cần thêm shell script trên vào lịch chạy để vào đúng thời điểm hệ thống sẽ tự chạy backup.

  Xem lịch chạy hiện thời bằng lệnh:

  PHP:
  crontab -l
  Bắt đầu hiệu chỉnh lịch chạy:

  PHP:
  crontab -e
  Nhấn A để bắt đầu thêm vào và sau khi hoàn thành nhấn ESC để thoát khỏi chế độ edit, gõ :wq để lưu lại và thoát.

  Bạn có thể quy định chính xác phút, giờ, ngày trong tháng, tháng, ngày trong tuần chạy tương ứng với các dấu * * * * *

  [​IMG]

  Hoặc cũng có thể dùng kiểu ký hiệu:

  @reboot : Chạy mỗi khi khởi động lại server.
  @yearly : Chạy mỗi năm 1 lần, tương ứng với "0 0 1 1 *".
  @annually : Tương tự @yearly
  @monthly : Chạy mỗi tháng một lần, tương ứng "0 0 1 * *".
  @weekly : Chạy mỗi tuần một lần, tương ứng "0 0 * * 0".
  @daily : Chạy mỗi ngày một lần, tương ứng "0 0 * * *".
  @midnight : tương tự [USER=610087]daily[/USER]
  @hourly : chạy mỗi giờ 1 lần, tương ứng "0 * * * *".


  Thêm script vào crontab:

  2 2 * * * * /path/to/backup-script.sh (có nghĩa là backup vào lúc 2 giờ 2 phút mỗi ngày)
  Hoặc:
  @weekly /path/to/backup-script.sh (có nghĩa là backup vào hàng tuần)

  Lưu lại là xong.

  Bạn cũng có thể chạy ngay tức thì bằng lệnh:
  PHP:
  chmod +/path/to/backup-script.sh
  sh 
  /path/to/backup-script.sh
   
 2. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  11/11/2008
  Bài viết:
  9.537
  Lượt thích:
  45.840
  Kinh nghiệm:
  113
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên
  Trường:
  ĐH KHTN
  Một file script khác:

  PHP:
  #!/bin/bash
  #
  # Username to access the MySQL
  USERNAME=ten_user_database

  # Username to access the MySQL
  PASSWORD=matkhau

  # Host name (or IP address) of MySQL
  DBHOST=localhost

  # danh sach database can backup "DB1 DB2 DB3"
  DBNAMES="ten_database"

  # thu muc chua file backup
  BACKUPDIR="/anphuoc/backup"

  # sau khi backup se goi mail bao cho admin
  MAILCONTENT="Da backup database"

  # dung luong toi da cua email (4000 = approx 5MB email)
  MAXATTSIZE="4000"

  # Email cua admin la gi?
  MAILADDR="mail@domain.com"


  # ================================================== ==========

  # list database
  MDBNAMES="mysql $DBNAMES"

  # List of DBNAMES to EXLUCDE if DBNAMES are set to all
  DBEXCLUDE=""

  # tao database backup
  CREATE_DATABASE=yes

  # moi database la mot thuc muc luu rieng hay chung
  SEPDIR=yes

  # can luu giu may ban backup trong tuan?
  DOWEEKLY=6

  # dinh dang nen la gi?
  COMP=gzip

  # Compress communications between backup server and MySQL server?
  COMMCOMP=no

  # co luu giu ban backup gan day trong thang ko?
  LATEST=no

  # The maximum size of the buffer for client/server communication. e.g. 16MB
  MAX_ALLOWED_PACKET=

  # For connections to localhost. Sometimes the Unix socket file must be specified.
  SOCKET=

  PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/mysql/bin
  DATE
  =`date +%Y-%m-%d_%Hh%Mm# Datestamp e.g 2002-09-21
  DOW=`date +%A# Day of the week e.g. Monday
  DNOW=`date +%u# Day number of the week 1 to 7 where 1 represents Monday
  DOM=`date +%d# Date of the Month e.g. 27
  M=`date +%B# Month e.g January
  W=`date +%V# Week Number e.g 37
  VER=2.5 # Version Number
  LOGFILE=$BACKUPDIR/$DBHOST-`date +%N`.log # Logfile Name
  LOGERR=$BACKUPDIR/ERRORS_$DBHOST-`date +%N`.log # Logfile Name
  BACKUPFILES=""
  OPT="--quote-names --opt" # OPT string for use with mysqldump ( see man mysqldump )

  # Add --compress mysqldump option to $OPT
  if [ "$COMMCOMP"yes" ];
  then
  OPT
  ="$OPT --compress"
  fi

  # Add --compress mysqldump option to $OPT
  if [ "$MAX_ALLOWED_PACKET];
  then
  OPT
  ="$OPT --max_allowed_packet=$MAX_ALLOWED_PACKET"
  fi

  # Create required directories
  if [ ! -"$BACKUPDIR# Check Backup Directory exists.
  then
  mkdir 
  -"$BACKUPDIR"
  fi

  if [ ! -"$BACKUPDIR/daily" # Check Daily Directory exists.
  then
  mkdir 
  -"$BACKUPDIR/daily"
  fi

  if [ ! -"$BACKUPDIR/weekly" # Check Weekly Directory exists.
  then
  mkdir 
  -"$BACKUPDIR/weekly"
  fi

  if [ ! -"$BACKUPDIR/monthly" # Check Monthly Directory exists.
  then
  mkdir 
  -"$BACKUPDIR/monthly"
  fi

  if [ "$LATEST"yes" ]
  then
  if [ ! -"$BACKUPDIR/latest" # Check Latest Directory exists.
  then
  mkdir 
  -"$BACKUPDIR/latest"
  fi
  eval rm -fv "$BACKUPDIR/latest/*"
  fi

  # IO redirection for logging.
  touch $LOGFILE
  exec 6
  >&# Link file descriptor #6 with stdout.
  # Saves stdout.
  exec $LOGFILE # stdout replaced with file $LOGFILE.
  touch $LOGERR
  exec 7
  >&# Link file descriptor #7 with stderr.
  # Saves stderr.
  exec 2$LOGERR # stderr replaced with file $LOGERR.


  # Functions

  # Database dump function
  dbdump () {
  mysqldump --user=$USERNAME --password=$PASSWORD --host=$DBHOST $OPT $> $2
  return 0
  }

  # Compression function plus latest copy
  SUFFIX=""
  compression () {
  if [ 
  "$COMP"gzip" ]; then
  gzip 
  -"$1"
  echo
  echo 
  Backup Information for "$1"
  gzip -"$1.gz"
  SUFFIX=".gz"
  elif "$COMP"bzip2" ]; then
  echo Compression information for "$1.bz2"
  bzip2 --$1 2>&1
  SUFFIX
  =".bz2"
  else
  echo 
  "No compression option set, check advanced settings"
  fi
  if [ "$LATEST"yes" ]; then
  cp 
  $1$SUFFIX "$BACKUPDIR/latest/"
  fi
  return 0
  }


  # Run command before we begin
  if [ "$PREBACKUP]
  then
  echo ================================================== ====================
  echo 
  "Prebackup command output."
  echo
  eval 
  $PREBACKUP
  echo
  echo ================================================== ====================
  echo
  fi


  if [ "$SEPDIR"yes" ]; then # Check if CREATE DATABSE should be included in Dump
  if [ "$CREATE_DATABASE"no" ]; then
  OPT
  ="$OPT --no-create-db"
  else
  OPT="$OPT --databases"
  fi
  else
  OPT="$OPT --databases"
  fi

  # Hostname for LOG information
  if [ "$DBHOST"localhost" ]; then
  HOST
  =`hostname`
  if [ 
  "$SOCKET]; then
  OPT
  ="$OPT --socket=$SOCKET"
  fi
  else
  HOST=$DBHOST
  fi

  # If backing up all DBs on the server
  if [ "$DBNAMES"all" ]; then
  DBNAMES
  ="`mysql --user=$USERNAME --password=$PASSWORD --host=$DBHOST --batch --skip-column-names -e "show databases"| sed 's/ /%/g'`"

  # If DBs are excluded
  for exclude in $DBEXCLUDE
  do
  DBNAMES=`echo $DBNAMES | sed "s/\b$exclude\b//g"`
  done

  MDBNAMES
  =$DBNAMES
  fi

  echo ================================================== ====================
  echo 
  AutoMySQLBackup VER $VER
  echo http://sourceforge.net/projects/automysqlbackup/
  echo
  echo 
  Backup of Database Server $HOST
  echo ================================================== ====================

  # Test is seperate DB backups are required
  if [ "$SEPDIR"yes" ]; then
  echo Backup Start Time `date`
  echo ================================================== ====================
  # Monthly Full Backup of all Databases
  if [ $DOM "01" ]; then
  for MDB in $MDBNAMES
  do

  # Prepare $DB for using
  MDB="`echo $MDB | sed 's/%/ /g'`"

  if [ ! -"$BACKUPDIR/monthly/$MDB# Check Monthly DB Directory exists.
  then
  mkdir 
  -"$BACKUPDIR/monthly/$MDB"
  fi
  echo Monthly Backup of $MDB...
  dbdump "$MDB" "$BACKUPDIR/monthly/$MDB/${MDB}_$DATE.$M.$MDB.sql"
  compression "$BACKUPDIR/monthly/$MDB/${MDB}_$DATE.$M.$MDB.sql"
  BACKUPFILES="$BACKUPFILES $BACKUPDIR/monthly/$MDB/${MDB}_$DATE.$M.$MDB.sql$SUFFIX"
  echo ----------------------------------------------------------------------
  done
  fi

  for DB in $DBNAMES
  do
  # Prepare $DB for using
  DB="`echo $DB | sed 's/%/ /g'`"

  # Create Seperate directory for each DB
  if [ ! -"$BACKUPDIR/daily/$DB# Check Daily DB Directory exists.
  then
  mkdir 
  -"$BACKUPDIR/daily/$DB"
  fi

  if [ ! -"$BACKUPDIR/weekly/$DB# Check Weekly DB Directory exists.
  then
  mkdir 
  -"$BACKUPDIR/weekly/$DB"
  fi

  # Weekly Backup
  if [ $DNOW $DOWEEKLY ]; then
  echo Weekly Backup of Database \( $DB \)
  echo 
  Rotating 5 weeks Backups...
  if [ 
  "$W-le 05 ];then
  REMW
  =`expr 48 + $W`
  elif "$W-lt 15 ];then
  REMW
  =0`expr $W - 5`
  else
  REMW=`expr $W - 5`
  fi
  eval rm -fv "$BACKUPDIR/weekly/$DB_week.$REMW.*"
  echo
  dbdump "$DB" "$BACKUPDIR/weekly/$DB/${DB}_week.$W.$DATE.sql"
  compression "$BACKUPDIR/weekly/$DB/${DB}_week.$W.$DATE.sql"
  BACKUPFILES="$BACKUPFILES $BACKUPDIR/weekly/$DB/${DB}_week.$W.$DATE.sql$SUFFIX"
  echo ----------------------------------------------------------------------

  # Daily Backup
  else
  echo 
  Daily Backup of Database \( $DB \)
  echo 
  Rotating last weeks Backup...
  eval 
  rm -fv "$BACKUPDIR/daily/$DB/*.$DOW.sql.*"
  echo
  dbdump "$DB" "$BACKUPDIR/daily/$DB/${DB}_$DATE.$DOW.sql"
  compression "$BACKUPDIR/daily/$DB/${DB}_$DATE.$DOW.sql"
  BACKUPFILES="$BACKUPFILES $BACKUPDIR/daily/$DB/${DB}_$DATE.$DOW.sql$SUFFIX"
  echo ----------------------------------------------------------------------
  fi
  done
  echo Backup End `date`
  echo ================================================== ====================


  else 
  # One backup file for all DBs
  echo Backup Start `date`
  echo ================================================== ====================
  # Monthly Full Backup of all Databases
  if [ $DOM "01" ]; then
  echo Monthly full Backup of \( $MDBNAMES \)...
  dbdump "$MDBNAMES" "$BACKUPDIR/monthly/$DATE.$M.all-databases.sql"
  compression "$BACKUPDIR/monthly/$DATE.$M.all-databases.sql"
  BACKUPFILES="$BACKUPFILES $BACKUPDIR/monthly/$DATE.$M.all-databases.sql$SUFFIX"
  echo ----------------------------------------------------------------------
  fi

  # Weekly Backup
  if [ $DNOW $DOWEEKLY ]; then
  echo Weekly Backup of Databases \( $DBNAMES \)
  echo
  echo 
  Rotating 5 weeks Backups...
  if [ 
  "$W-le 05 ];then
  REMW
  =`expr 48 + $W`
  elif "$W-lt 15 ];then
  REMW
  =0`expr $W - 5`
  else
  REMW=`expr $W - 5`
  fi
  eval rm -fv "$BACKUPDIR/weekly/week.$REMW.*"
  echo
  dbdump "$DBNAMES" "$BACKUPDIR/weekly/week.$W.$DATE.sql"
  compression "$BACKUPDIR/weekly/week.$W.$DATE.sql"
  BACKUPFILES="$BACKUPFILES $BACKUPDIR/weekly/week.$W.$DATE.sql$SUFFIX"
  echo ----------------------------------------------------------------------

  # Daily Backup
  else
  echo 
  Daily Backup of Databases \( $DBNAMES \)
  echo
  echo 
  Rotating last weeks Backup...
  eval 
  rm -fv "$BACKUPDIR/daily/*.$DOW.sql.*"
  echo
  dbdump "$DBNAMES" "$BACKUPDIR/daily/$DATE.$DOW.sql"
  compression "$BACKUPDIR/daily/$DATE.$DOW.sql"
  BACKUPFILES="$BACKUPFILES $BACKUPDIR/daily/$DATE.$DOW.sql$SUFFIX"
  echo ----------------------------------------------------------------------
  fi
  echo Backup End Time `date`
  echo ================================================== ====================
  fi
  echo Total disk space used for backup storage..
  echo 
  Size Location
  echo `du -hs "$BACKUPDIR"`
  echo
  echo ================================================== ====================
  echo If 
  you find AutoMySQLBackup valuable please make a donation at
  echo http://sourceforge.net/projects/automysqlbackup/
  echo ================================================== ====================

  # Run command when we're done
  if [ "$POSTBACKUP]
  then
  echo ================================================== ====================
  echo 
  "Postbackup command output."
  echo
  eval 
  $POSTBACKUP
  echo
  echo ================================================== ====================
  fi

  #Clean up IO redirection
  exec 1>&6 6>&- # Restore stdout and close file descriptor #6.
  exec 1>&7 7>&- # Restore stdout and close file descriptor #7.

  if [ "$MAILCONTENT"files" ]
  then
  if [ -"$LOGERR]
  then
  # Include error log if is larger than zero.
  BACKUPFILES="$BACKUPFILES $LOGERR"
  ERRORNOTE="WARNING: Error Reported - "
  fi
  #Get backup size
  ATTSIZE=`du -c $BACKUPFILES | grep "[[:digit:][:space:]]total$" |sed s/\s*total//`
  if [ 
  $MAXATTSIZE -ge $ATTSIZE ]
  then
  BACKUPFILES
  =`echo "$BACKUPFILES" | sed -e "s# # -a #g"#enable multiple attachments
  mutt -"$ERRORNOTE MySQL Backup Log and SQL Files for $HOST - $DATE$BACKUPFILES $MAILADDR $LOGFILE #send via mutt
  else
  cat "$LOGFILEmail -"WARNING! - MySQL Backup exceeds set maximum attachment size on $HOST - $DATE$MAILADDR
  fi
  elif 
  "$MAILCONTENT"log" ]
  then
  cat 
  "$LOGFILEmail -"MySQL Backup Log for $HOST - $DATE$MAILADDR
  if [ -"$LOGERR]
  then
  cat 
  "$LOGERRmail -"ERRORS REPORTED: MySQL Backup error Log for $HOST - $DATE$MAILADDR
  fi
  elif 
  "$MAILCONTENT"quiet" ]
  then
  if [ -"$LOGERR]
  then
  cat 
  "$LOGERRmail -"ERRORS REPORTED: MySQL Backup error Log for $HOST - $DATE$MAILADDR
  cat 
  "$LOGFILEmail -"MySQL Backup Log for $HOST - $DATE$MAILADDR
  fi
  else
  if [ -
  "$LOGERR]
  then
  cat 
  "$LOGFILE"
  echo
  echo 
  "###### WARNING ######"
  echo "Errors reported during AutoMySQLBackup execution.. Backup failed"
  echo "Error log below.."
  cat "$LOGERR"
  else
  cat "$LOGFILE"
  fi
  fi

  if [ -"$LOGERR]
  then
  STATUS
  =1
  else
  STATUS=0
  fi

  # Clean up Logfile
  eval rm -"$LOGFILE"
  eval rm -"$LOGERR"

  exit $STATUS
   
 3. khosango14

  khosango14 Thành viên mới

  Tham gia:
  17/1/2017
  Bài viết:
  6
  Lượt thích:
  0
  Kinh nghiệm:
  1
  Nghề nghiệp:
  Kinh Doanh Sàn Gỗ
  cám ơn thớt chia sẻ bài viết, bài viết rất hữu ích<3
   
 4. tk001

  tk001 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  8/3/2017
  Bài viết:
  82
  Lượt thích:
  18
  Kinh nghiệm:
  8
  đúng cái mình cần :KSV@05:
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Cách sao lưu Diễn đàn Date
Cách thắt giày hình ngôi sao cực phong cách [☺] Làm đẹp 22/10/2019
Baccarat là gì?Làm sao để thắng một cách dễ dàng Thảo luận Game 17/5/2019
Hỏi cách đòi tiền sao cho khỏi mất lòng? Tư Vấn & Chuyện Trò 3/5/2019
Rocket 1h là gì? Cách sử dụng ra sao và tác dụng bao lâu? Bí mật Adam 26/4/2019
Cách sắp xếp hành lý xách tay khi đi máy bay sao cho phù hợp Ẩm thực 26/2/2019
Tổng hợp cách sao lưu và phục hồi Firefox Thủ thuật Máy tính 26/11/2009

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP