Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp(reported speech:câu trần thuật)

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.473
1)_ a/. Direct speech (lời nói trực tiếp)
là lời nói của người nào đc thuật lại đúng nguyên văn và đc đứng giữa hai dấu kép.
b/. Indirect speec(lời nói gián tiếp)
là lời nói của người nào đc thuật lại theo ý của người tường thuật nhưng ý nghĩa của câu hôk thay đổi.
2)_ Động từ tường thuật
a/. say:
thường đc dùng trong lời nói trực tiếp, nếu có tân ngữ đi sau fải thêm giới từ "to"
b/. Tell:
thường đc dùng trong lời nói gián tiếp, nếu có tân ngữ đi sau thì hôk cần giới từ
3)_Các chuyển đổi từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp:Để chuyển đổi thì chúng ta cần tuân theo 3 quy tắc:
a/. Đổi ngôi:
+ Ngôi thứ nhất => ngôi của chủ ngữ trong mệnh đề tường thuât.
+ Ngôi thứ hai: thông thường => ngôi thứ 3 or theo ngôi of tân ngữ trong mệnh đề tường thuât.
+ Ngôi thứ 3 hôk đổi
b/. Dổi thì:
Đổi theo nguyên tắc lùi về một thì
Một số đt: should, had better, ought to, must thì hôk đội* Những trường hợp hôk đổi thì:
+ Khi ĐT tường thuật ở thì HTĐ, TLĐ, HTHT.
+ Khi trong mệnh đề trực tiếp:
diễn tả một chân lý, một sự thực hiển nhiên, một định luật khoa hoc.
+ Nội dung trong mệnh đề trực tiếp diễn tả sự việc vừa mới xảy ra, vừa mới nói
c/. Đổi từ, cụm từ chỉ thời gian:
now --> then
ago--> before
today --> that day
yesterday -->the day before
tomorrow --> the next day
this --> that
these --> those
here --> these
5)_ a/. Lời nói trực tiếp là câu yêu cầu, mệnh lệnh:
--> S+ asked+O + to_V/ not to V

b/. Câu hỏi:
b1/. Câu hỏi yes /no--> S+ aske/ waned to know+O+if/where+S _ V
b2/. Câu hỏi Wh_ : S+ aske/ wanted to know+O +Wh_+S_V
* Nếu dùng với wanted to know thì thường có thêm cụm từ "or not" (hay hôk)*
BT nàzz:chuyển đổi câu trực tiêp sau thành câu gián tiếp:I said to you: " Do you thanks to me? "
 
Top