1. truyenthongmoon

  truyenthongmoon Thành viên KSV

  Các bài học trong chuyên đề ngữ pháp THPT QG là gì?

  Giới thiệu các bài học trong chuyên đề ngữ pháp thi THPT QG
  Chuyên đề: Ngữ pháp trong khóa học: Pro S: Luyện thi môn tiếng Anh THPT Quốc Gia 2020 — Cô Phạm Liễu

  Nouns (Danh từ)
  Subject- Verb agreement (Hòa hợp S-V)
  Subject- Verb agreement Practice
  [​IMG]
  Luyện thi môn tiếng Anh THPT QG
  Adjectives (Tính từ)
  Trật tự sắp xếp tính từ
  Adverbs (Trạng từ)
  The comparison of Adjectives and Adverbs (So sánh tính từ và trạng từ)
  Gerunds (Danh động từ)
  The comparison of Adjectives and Adverbs Practice
  Bare Infinitive and To Infinitive
  Bare Infinitive and To Infinitive 2
  Reported speech gerund and infinitive
  Luyện tập động từ nguyên thể và danh động từ
  Danh động từ hoàn thành và phân từ hoàn thành
  Articles (Mạo từ)
  Bài tập Mạo Từ
  Pronouns (Đại từ)
  Chuyên đề thì: Hiện tại đơn và quá khứ đơn
  Chuyên đề thì: Hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn
  Chuyên đề thì: Các thì tương lai
  Chuyên đề thì: Các thì hoàn thành
  Sự hòa hợp giữa các thì
  Chữa bài tập vận dụng chuyên đề thì
  Câu bị động và nguyên tắc chuyển đổi (Passive Voice)
  Các dạng bị động đặc biệt
  Câu điều kiện (Conditional Sentences) 1
  Luyện tập câu điều kiện
  Các dạng câu điều kiện nâng cao
  Câu tường thuật/gián tiếp (Reported Speech)
  Luyện tập tổng hợp câu tường thuật
  Relative Clauses (Mệnh đề quan hệ)
  Omission of Relative Pronouns
  Các dạng câu tường thuật đặc biệt
  Common mistakes with prepositions
  Prepositions of time, place, manners
  Preposition (Part 3)
  Preposition Practice Part 1
  Collocations with Prepositions
  Subjuntive Mood (Thể giả định)
  Luyện tập thể giả định
  Conjunctions (Liên từ) 1
  Conjunctions practice
  Modal Verbs
  Modal perfect
  Modal verbs practice
  Inversions (Đảo ngữ)
  Luyện tập đảo ngữ
  Luyện tập mệnh đề quan hệ
  Tag Questions (Câu hỏi đuôi)
  Một số trường hợp đặc biệt TAG questions
  Bài tập Tag Questions
  Clef Sentences (Câu chẻ)
  Adverb Clauses (Mệnh đề trạng ngữ)
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP