Bài tập trắc nghiệm chuyển đổi câu Tiếng Anh

Linh Nhi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2015
Bài viết
1.309
Bài tập trắc nghiệm chuyển đổi câu Tiếng Anh với 203 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và hệ thống lại kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh của mình về dạng bài tập chuyển đổi câu. Mời các bạn tham khảo.

(Trích một phần tài liệu)

Make the best choice

1. He was sentenced to six months in prison for his part in the robbery

A. He received a six months in prison for his part in the robbery.
B. He received a six-month sentence for his part in the robbery.
C. For his participation in the robbery, he had been in prison for six months.
D. For his participation in the robbery, a prison had been given to him for six months.

2. Madeleine wears high heels to look taller.

A. In order to look taller, Madeleine wears high heels.
B. So that to look taller, Madeleine wears high heels.
C. Madeleine wants high heels to make her taller.
D. Madeleine buys high heels to look taller.

3. He started learning French six years ago.

A. He has learned French for six years.
B. It was six years ago did he start learning French.
C. He hasn’t learnt French for six years.
D. It is six years since he has learnt French.

4. People believed he won a lot of money on the lottery.

A. He is believed that he won a lot of money on the lottery.
B. He won a lot of money on the lottery, it is believed.
C. He is believed to have won a lot of money on the lottery.
D. He was believed to win a lot of money on the lottery.

5 .“Leave my house now or I’ll call the police!” shouted the lady to the man.

A. The lady threatened to call the police if the man didn’t leave her house.
B. The lady said that she would call the police if the man didn’t leave her house.
C. The lady told the man that she would call the police if he didn’t leave her house.
D. The lady informed the man that she would call the police if he didn’t leave her house

6. “You should have finished the report by now” John told his secretary.

A. John reproached his secretary for not having finished the report.
B. John said that his secretary had not finished the report.
C. John reminded his secretary of finishing the report on time.
D. John scolded his secretary for not having finished the report

7. “I will pay back the money, Gloria.” Said Ivan.

A. Ivan apologized to Gloria for borrowing her money.
B. Ivan offered to pay Gloria the money back.
C. Ivan promised to pay back Gloria’s money.
D. Ivan suggested paying back the money to Gloria.

8. The woman was too weak to lift the basket.

A. Although she was weak, she could lift the basket.
B. The woman shouldn't have lifted the basket because she was so weak.
C. She was so weak that she couldn't lift the basket.
D. The woman lifted the basket, so she wasn't very weak.

9. "If I were you, I would take a break," Tom said to Daisy.

A. Tom wanted to take a break with Daisy.
B. Tom advised Daisy to take a break.
C. Tom suggested not taking a break.
D. Tom wanted to take a break, and so did Daisy.

10. They got success since they took my advice.

A. They took my advice, and failed.
B. If they did not take my advice, they would not get success.
C. But for taking my advice, they would not have got success.
D. My advice stopped them from getting success.

Đáp án bài tập trắc nghiệm chuyển đổi câu Tiếng Anh
1. He was sentenced to six months in prison for his part in the robbery

A. He received a six months in prison for his part in the robbery.
B. He received a six-month sentence for his part in the robbery.
C. For his participation in the robbery, he had been in prison for six months.
D. For his participation in the robbery, a prison had been given to him for six months.

2. Madeleine wears high heels to look taller.

A. In order to look taller, Madeleine wears high heels.
B. So that to look taller, Madeleine wears high heels.
C. Madeleine wants high heels to make her taller.
D. Madeleine buys high heels to look taller.

3. He started learning French six years ago.

A. He has learned French for six years.
B. It was six years ago did he start learning French.
C. He hasn’t learnt French for six years.
D. It is six years since he has learnt French.

4. People believed he won a lot of money on the lottery.

A. He is believed that he won a lot of money on the lottery.
B. He won a lot of money on the lottery, it is believed.
C. He is believed to have won a lot of money on the lottery.
D. He was believed to win a lot of money on the lottery.

5 .“Leave my house now or I’ll call the police!” shouted the lady to the man.

A. The lady threatened to call the police if the man didn’t leave her house.
B. The lady said that she would call the police if the man didn’t leave her house.
C. The lady told the man that she would call the police if he didn’t leave her house.
D. The lady informed the man that she would call the police if he didn’t leave her house

6. “You should have finished the report by now” John told his secretary.

A. John reproached his secretary for not having finished the report.
B. John said that his secretary had not finished the report.
C. John reminded his secretary of finishing the report on time.
D. John scolded his secretary for not having finished the report

7. “I will pay back the money, Gloria.” Said Ivan.

A. Ivan apologized to Gloria for borrowing her money.
B. Ivan offered to pay Gloria the money back.
C. Ivan promised to pay back Gloria’s money.
D. Ivan suggested paying back the money to Gloria.

8. The woman was too weak to lift the basket.

A. Although she was weak, she could lift the basket.
B. The woman shouldn't have lifted the basket because she was so weak.
C. She was so weak that she couldn't lift the basket.
D. The woman lifted the basket, so she wasn't very weak.

9. "If I were you, I would take a break," Tom said to Daisy.

A. Tom wanted to take a break with Daisy.
B. Tom advised Daisy to take a break.
C. Tom suggested not taking a break.
D. Tom wanted to take a break, and so did Daisy.

10. They got success since they took my advice.

A. They took my advice, and failed.
B. If they did not take my advice, they would not get success.
C. But for taking my advice, they would not have got success.
D. My advice stopped them from getting success.

Trên đây là một phần tài liệu, các bạn có thể tham khảo thêm các phần khác bằng cách tải bản đầy đủ một cách hoàn toàn miễn phí tại phần đính kèm bên dưới.
Chúc các bạn học tốt :)

 

Đính kèm

  • bai-tap-trac-nghiem-chuyen-doi-cau-tieng-anh.pdf
    218,3 KB · Lượt xem: 201
Top