At All

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.429
At all thường được dùng để nhấn mạnh nghĩa của (not) any.

Ví dụ:
I’ll do any job at all – even road-sweeping.
Tôi sẽ làm bất cứ việc gì - kể cả việc quét tường.
Do you play any games at all?
Anh có tham gia trò chơi nào không?
She doesn’t speak any English at all.
Bà ta không nói được một chút tiếng Anh nào cả.
Is there any difference at all between “begin” and “start” ?
Có sự khác biệt nào giữa “begin” và “start” không?
 
Hiệu chỉnh:
Top