As if / As though

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.584
_As if, as though có nghĩa là “như thể”, dường như”
_Hai từ nói trên đứng trước một mệnh đề chỉ một điểu ko thật hoặc trái với thật tế
_Cấu trúc :
S + V simple present + as if/ as though + S + V past subjunctive
_Ex: +He acts as if he were rich ( He is not rich )
+The old lady dresses as though it were in winter even in the summer (it is not winter ).

S + V(past)+ as if / as though + S + V past perfect subjunctive
_Ex: +He looked as if he hadn’t taken a bath for months
+ The child ate as though he had been hungry for a long time
 
Hiệu chỉnh:
Top