Although vs though vs even though

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Although - là từ nối diễn tả ý nhượng bộ

e.g - Although Amit has a car, he doesn't often drive it.

Although có thể đứng đầu câu or giữa câu

e.g - Although the cafe was crowded, we found a table. OR We found a table although the cafe was crowded.

Though - là 1 dạng khác. Nó có nghĩa giống như although.

e.g - Though / Although I liked the sweater, I decided not to buy it.

though có thể đứng cuối câu
e.g - I liked the sweater. I decided not to buy it, though.

Even though - mạnh hơn và có ý nhấn mạnh hơn although.

e.g -

1). Ram looked quite fresh even though he'd been playing cricket.

2). Even though you dislike Sanya, you should try to be nice to her.

Chú ý - Chúng ta có thể dùng "in spite of the fact (that)" tương tự như although.

e.g -

I'm no better although I've taken the pills.

OR

I'm no better in spite of the fact that I've taken pills.


Chú ý -- Đôi khi có 1 số trường hợp hơi khác

Even though -- Khi mệnh đề nhượng bộ là phủ định và mệnh đề chính là khẳng định
eg -- Even though Ram hadn't studied, he passed the exam.
Although -- Khi mệnh đề nhượng bộ là khẳng định và mệnh đề chính là phủ định

eg -- Although Ram had studied very hard, he did not score well.
__________________
 
Top